ˆ

Gospodarka nieruchomościami

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bisztynek, przy ul. Wojska Polskiego

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-29 12:04:35 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bisztynek, położonej w Bisztynku przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Bisztynek jako działka numer 90/7 o pow.0,0999 ha. Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Biskupcu księga wieczysta nr OL1B/00013781/2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Działka nr 90/7 stanowi teren o kształcie regularnym, porośnięty trawą oraz krzewami i drzewami. Działka, posiada dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w zasięgu. Dojazd do nieruchomości z ulicy Wojska Polskiego. W rejestrze gruntów działka oznaczona jest jako grunty: PsIII-0,0056ha, RIIIb-0,0943ha.
Przez działkę przy jej granicy północnej przebiega linia energetyczna SN. W części graniczącej z działką nr 90/2 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz znajdują się dwie studzienki kanalizacyjne.
Nabywca zobowiązany będzie do udostępnienia terenu w celu konserwacji, naprawy, wymiany i przebudowy tej sieci.
Dla działki 90/7 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wydał decyzję z dnia 28.07.2011r. numer ZDW.TD/5330/594/2011 na lokalizację zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego. 
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania.
Zagospodarowanie nieruchomości - zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bisztynek, zatwierdzonym Uchwałą Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 4 marca 2019r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2053 z dnia 12 kwietnia 2019r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 30MU, przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna lub usługi, z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji usług w zakresie: myjni, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, logistyki i spedycji. W ramach ustalonego przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację: urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, miejsc do parkowania.
Cena wywoławcza 25.850,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych)
Sprzedaż objęta jest podatkiem VAT liczonym w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż l % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021r. o godz. 11-tej w sali nr 14 Urzędu  Miejskiego w Bisztynku.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 26 listopada 2021r. wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku  numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060 BNP Bank Polska S.A. wymagane wadium w wysokości 4.000,00zł (cztery tysiące złotych 00/100) z dopiskiem „wadium, działka nr (należy podać nr działki)”. Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna czy prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób przystępujących do przetargu. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu 26 listopada 2021r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnik przetargu winien przedłożyć:  
 1. w przypadku osób fizycznych dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport); w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 2. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka, upoważniającym do działania na każdym etapie postępowania przetargowego i składania oświadczeń, tym zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika osoby fizycznej –  przedłożenie komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na rachunek bankowy nr 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800.
 4. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot (w przypadku kserokopii poświadczone notarialnie), dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia:
 1. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się:
- ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, oraz
- z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z przyjęciem jej bez zastrzeżeń.
 1. złożenie pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi wspólnie więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.
Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunków realizacji inwestycji:
 1. W przypadku, gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nie ujawnione na istniejących mapach) kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca dokona ich przeniesienia, po uprzednim uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Czynności te nabywca dokona własnym kosztem i staraniem. Gmina Bisztynek nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 2. Nabywca przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na koszt własny.
 3. W przypadku wystąpienia w granicach nabywanej działki drzewostanu kolidującego z inwestycją, nabywca będzie mógł dokonać jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami; stosownie do przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) – wymagane jest wystąpienie o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów do właściwego organu administracyjnego.
 4. Gmina Bisztynek nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na koszt własny.
 5. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i nie przysługują mu żadne roszczenia względem Gminy Bisztynek.
 6. W przypadku ewentualnej potrzeby wznowienia lub okazania granic nieruchomości nabywca ustali warunki tego wznowienie lub okazania granicy z wybranym przez siebie geodetą. Wznowienie lub okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Bisztynek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Osoba, która przetarg wygra zobowiązana będzie do zapłaty jednorazowo ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, poniesienia opłat notarialnych i sądowych związanych z jej nabyciem.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona zapłaty ceny nieruchomości w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, Burmistrz Bisztynka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2017r. poz. 2278 z pózn.zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć stosowne zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. O przyczynie jego odwołania zainteresowani zostaną poinformowani zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania.
Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2020r., poz. 1990 z późn.zm.) upłynął 15 października 2021r. W terminie tym nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. 
Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 z późn.zm.).
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Bisztynka.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku (pok.8 tel. 89 521 64 00).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Szuksztul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-29 12:03:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-29 12:04:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-10 14:14:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony