ˆ

Gospodarka nieruchomościami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Bisztynek, położonych w Bisztynku przy ul. Sienkiewicza

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Bisztynek, położonych w Bisztynku przy ul. Sienkiewicza, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Bisztynek jako działki numer: 76/4 o pow. 0,0251ha 76/5 o pow. 0,0213ha Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Biskupcu księga wieczysta nr OL1B/00005923/1. Nieruchomości nie są obciążone prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomości położone są na terenie założenia urbanistycznego starego miasta, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 października 1957r. oraz na terenie nawarstwień kulturowych starego miasta Bisztynek wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 listopada 1992r. Na sprzedaż w/w nieruchomości Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie nr 800/08 z dnia 24 września 2008r. znak: IZAR(bs)-412/15-163/08. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/141/06 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 10 marca 2006r. (Dz.Urz.Woj.War.-Maz. Nr 58 z dnia 6 maja 2006r., poz. 1091), nieruchomości położone są na obszarze oznaczonym symbolem 86MN – Teren ograniczony układem ulic starego miasta. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami. Adaptacji podlega istniejąca kamieniczka. Dopuszcza się dobudowę dwóch kamieniczek od strony południowej oraz dobudowę dwóch kamieniczek od strony północnej. Linię zabudowy należy dostosować do istniejącego budynku. Ustala się wysokość trzech kondygnacji, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu dla zabudowy od strony południowej i dwóch kondygnacji, w tym druga w poddaszu dla zabudowy od strony północnej. Należy przyjąć szerokość frontów wydzielonych działek do 12m. Dachy kryte dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Należy stosować w stolarce okiennej zasady podziałów odpowiadające stolarce stosowanej w zabudowie staromiejskiej. Zgodnie z pozwoleniem Nr 800/08 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 24 września 2008r. na sprzedaż w/w nieruchomości wszelkie prace ziemne w obrębie przedmiotowych działek wymagają poprzedzenia ich ratowniczymi badaniami archeologicznymi, na prowadzenie których należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, a wszelkie działania inwestycyjne należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia WKZ. W przypadku, gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nie ujawnione na mapie) kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Czynności te nabywca dokona własnym kosztem i staraniem. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy. Cena wywoławcza 1) działka nr 76/4 o pow. 0,0251ha cena wywoławcza 8.429,00 zł, wadium 1.000,00 zł. 2) działka nr 76/5 o pow. 0,0213ha cena wywoławcza 7.176,00 zł, wadium 1.000,00 zł Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT liczony w skali 23%. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż l % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Na podstawie art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2015r., poz.882 z późn.zm.), z tytułu wpisana nieruchomości do rejestru zabytków, cena uzyskana w wyniku przetargu zostanie obniżona o 50%. Dodatkowe warunki sprzedaży: 1. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do jej zagospodarowania zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, w terminie 5 lat, licząc od dnia podpisania umowy notarialnej, przy czym rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowanie fundamentów należy dokonać w terminie 2 lat licząc od dnia podpisana umowy notarialnej. Przez zagospodarowanie rozumie się ostateczne zakończenie inwestycji i zawiadomienie właściwego organu lub złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wzniesionego budynku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2. W przypadku nie wywiązania się z warunków określonych w pkt 1, nabywcy uiszczą na rzecz Gminy Bisztynek karę umowną w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), płatną na wezwanie w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wezwania do spełnienia świadczenia. W tym zakresie nabywcy będą zobowiązani do poddania się, w akcie notarialnym, egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Gmina Bisztynek może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2020r. Nabywcy zobowiązani są do przedstawienia formy zabezpieczenia należności, gdyby kara stała się wymagalna. Przetarg odbędzie się dnia 18 września 2015r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Bisztynku przy ul. Kościuszki 2, sala nr 14, l piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 14 września 2015r. wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060 - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Bartoszycach wymagane wadium w odniesieniu do każdej nieruchomości oddzielnie z dopiskiem „wadium ul. Sienkiewicza, działka nr ..” - w treści należy podać nr działki na którą jest wnoszone wadium. Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna czy prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób przystępujących do przetargu. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu 14 września 2015r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Ponadto warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: 1) okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna, 2) w przypadku reprezentowania w przetargu osoby prawnej przez pełnomocnika – przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, 3) w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika osoby fizycznej – okazanie komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa, 4) złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się: - ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, - z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z przyjęciem jej bez zastrzeżeń. 5) złożenie pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, 6) pisemne oświadczenie formy zabezpieczenia należności, gdyby kara stała się wymagalna. W przypadku nabycia nieruchomości z majątku objętego wspólnością ustawową (małżeństwo) konieczna jest obecność na przetargu obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa oraz pisemnego oświadczenia drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Osoba, która przetarg wygra zobowiązana będzie do wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, poniesienia opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej poniesionych przez sprzedawcę, w wysokości 460,00zł. (czterysta sześćdziesiąt złotych) dla każdej działki. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni. W razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej minimalne postąpienie, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. O przyczynie jego odwołania zainteresowani zostaną poinformowani zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz.782 ze późn.zm.) upłynął dla działki : 76/4 – 5 czerwca 2015r. 76/5 – 24 lipca 2015r. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, póź. 2108). Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Bisztynka. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku (pok.8 tel. 089 521 64 17).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Szuksztul
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Szuksztul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-12 11:30:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-12 11:32:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-12 11:32:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji