ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wykjaz mienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2012 ROK

I. Część opisowa

Gmina  Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 521,4781ha, w tym 20,2786ha oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej   53 651 134,24zł.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do 1454 działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek  znajdują się m.in.:

·         obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości 185,988km (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosity, Kokoszewo, Bisztynek,  Pleśnik, Sątopy- Samulewo,

·         obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości 22,1368km oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik i Sątopy- Samulewo,

·         obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,

·         3,3700ha gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,

·         61,6283ha wydzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunty przeznaczone były na cele mieszkalno - usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, usuwania odpadów itp.

Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów gminnych. Jedynie dla miasta Bisztynek i części miejscowości Sątopy-Samulewo został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

II. Inne prawa własności.

Gmina Bisztynek poza ustanowionym prawem użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej o powierzchni 494m2 , stanowiącej własności Skarbu Państwa we władaniu Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, nie posiada innych niż własność praw majątkowych, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3b ustawy o finansach publicznych tj. ograniczonych praw rzeczowych.

Gmina posiada 100% udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

Ø  Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o Sękity,

Ø  Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Spółka z o.o. w Bisztynku

Z dniem 1 sierpnia 2009r. powierzono administrowanie i eksploatację kotłowni olejowej, oczyszczalni ścieków, hydroforni wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w miejscowości Sątopy-Samulewo podmiotowi gospodarczemu wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego w drodze zamówień publicznych.

Z dniem 1 sierpnia 2009r. w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego w drodze zamówień publicznych, Gmina oddała w dzierżawę nieruchomość o łącznej powierzchni 5481m2, zabudowaną obiektem kotłowni osiedlowej położonej w Bisztynku wraz w siecią ciepłowniczą.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

1.      Obrót mieniem:

·         sprzedano 11 nieruchomości lokalowych, w tym  11 na rzecz najemców,

·         sprzedano 1 nieruchomość gruntową w drodze przetargu,

·         dokonano aktualizacji opłat rocznych dla 66 użytkowników wieczystych

2.      Przejęto z mocy prawa od Skarbu Państwa 5 nieruchomości niezabudowanych.

3.       Przejęto na wniosek gminy od Skarbu Państwa 1 nieruchomość zabudowaną.

 

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

 

 Wyszczególnienie

2011 rok

(powierzchnia w ha)

2012rok

(powierzchnia w ha)

Różnica

Tereny zabudowane

55,6362

54,1899

-1,4463

Tereny niezabudowane zurbanizowane

6,8524

6,8524

0

Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe

5,8742

5,8742

0

Drogi

304,7685

309,3444

4,5759

Użytki rolne

134,7428

133,1155

-1,6273

Nieużytki

8,4414

8,4414

0

Grunty pozostałe

3,248

3,6603

0,4123

Ogółem:

519,5635

521,4781

1,9146

 

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2012 roku Gmina i Miasto Bisztynek  posiadała wyszczególniony poniżej majątek

 

Opis mienia

Wartość inwentarzowa  (w zł.)

na dzień 31.12.2012brutto(pamiętać o szkołach i przedszkolu)

I  Grunty

18 677 081,55

II  Budynki i lokale

10 254 409,78

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

      w tym:

       - drogi

23 071 335,53

 

2 394 409,16

IV. Maszyny i urządzenia techniczne

42 450,12

V. Środki transportu

1 507 623,04

VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych

98 234,22

Ogółem:

53 651 134,24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Goszcz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Goszcz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-22 14:39:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-22 14:41:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-10 14:42:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »