ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Regulamin organizacyjny

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU 2019

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-07 14:00:59 przez Jarosław Wadowski

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bisztynku zwany dalej Regulaminem, określa:
 • zakres działania i zadania Urzędu,
 • organizację Urzędu,
 • zasady funkcjonowania Urzędu,
 • zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych referatów, stanowisk pracy oraz innych samodzielnych stanowisk w Urzędzie.
§ 2
 Ilekroć w Regulaminie mowa o:
 • Gminie – należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Bisztynek
 • Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Bisztynku
 • Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku USC
należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Bisztynka, Zastępcę Burmistrza Bisztynka, Sekretarza Gminy i Miasta Bisztynek, Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bisztynku.
§ 3
 Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
 1. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 2. Siedziba Urzędu mieści się w Bisztynku przy ul. Kościuszki 2, a siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Bisztynku przy ul. Kościelnej 39.
 
§ 4
 Urząd jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1515.
 1. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także we wszystkie soboty miesiąca w godzinach od 1000 do1900.
 2. Kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 715-1515 i ustala godziny rozpoczęcia uroczystości według kolejności zgłoszeń nupturientów, z zachowaniem niezbędnego odstępu czasu pomiędzy ślubami.
 3. Kasa Urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1330
 

ROZDZIAŁ II ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

§ 5
 Urząd stanowi aparat pomocniczy organów Gminy – Burmistrza, Rady i jej Komisji.
 1. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie:
  1. zadań własnych,
  2. zadań zleconych,
  3. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadania powierzone)
  4. zadań publicznych powierzonych gminie  w drodze porozumienia międzygminnego,
  5. zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumienia.
 
§ 6
 Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
 1. W szczególności do zadań Urzędu należy:
  1. przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
  2. wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,
  3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania i rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
  4. przygotowanie do uchwalenia i wykonania budżetu Gminy oraz innych aktów organów gminy,
  5. organizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
  6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady posiedzeń jej Komisji oraz organów jednostek pomocniczych Gminy,
  7.  prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego użytku w siedzibie Urzędu,
  8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
   1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
   2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
   3. przekazywanie akt do archiwów,
  9. realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa pracy.

ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA URZĘDU

§ 7
 W skład Urzędu wchodzą Referaty i samodzielne stanowiska pracy:
 • Referat Organizacyjno – Administracyjny i Biura Rady (ORiBR)
 • Referat Finansowo -Księgowy (FK)
 • Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej (GMP)
 • Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GG)
 • Referat Dróg i Robót Publicznych (DR),
 • Urząd Stanu Cywilnego (USC)  i Stanowisko d/s Obywatelskich (SO)
 • Stanowisko d/s Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia (OKZ),
 • Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, spraw Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych, Ochrony ppoż., Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ZK),
 
2. W skład Referatów  wchodzą następujące  stanowiska pracy:
 1. Referat Organizacyjno – Administracyjny i Biura Rady
-     stanowisko ds. informatyki,
-     stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
 • stanowisko ds. kancelaryjno - organizacyjnych
 • stanowisko ds. organizacyjnych i kadr
 • stanowisko ds. promocji gminy,
 • pracownicy obsługi – sprzątaczka , kierowca,
  1. Referat Finansowo Księgowy
 • stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw finansowych
 • stanowisko ds. księgowości budżetowej
 • stanowisko ds. księgowości budżetowej
 • stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku VAT
 • stanowisko ds. księgowości budżetowej szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego
 • stanowisko ds. podatków i opłat
 • stanowisko ds. windykacji należności i obsługi kasy
 • stanowisko ds. płac
 • stanowisko ds. poboru i rozliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  1. Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej
 • stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych, zagospodarowania przestrzennego,
 • stanowisko ds. działalności gospodarczej, rozwiązywania problemów alkoholowych, zamówień publicznych
 • stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
  1. Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • stanowisko ds. gospodarki gruntami
 • stanowisko ds. rolnictwa
 • stanowisko ds. ochrony środowiska
5) Referat Dróg i Robót Publicznych,
-     kierownik referatu dróg i robót publicznych,
-     kierowca samochodu ciężarowego,
-     kierowca koparko-ładowarki,
            6) Urząd Stanu Cywilnego i stanowisko ds. obywatelskich,
-     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
-     Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
-     stanowisko ds. obywatelskich.
 
3. W skład Urzędu wchodzi samodzielne stanowisko Radcy Prawnego.
4.  Radca Prawny podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
 
§ 8
W urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
 
1. Zastępca Burmistrza- pełni funkcję Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej oraz Referatu Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2. Sekretarz – pełni funkcję Kierownika Referatu Organizacyjno- Administracyjnego  i Biura Rady oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PIN),
3. Skarbnik – pełni funkcję Kierownika Referatu Finansowo- Księgowego,
4. Kierownik  USC pełni funkcję kierownika w stosunku do zastępcy kierownika USC i pracownika ds. obywatelskich,
5. Kierownik Referatu Dróg i Robót Publicznych,
 
§ 9
 Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący Załącznik nr 1    do Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 10
 Urząd działa według zasad:
 1. praworządności,
 2. służebności wobec społeczności lokalnej,
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem komunalnym,
 4. jednoosobowego kierownictwa,
 5. planowania pracy,
 6. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, poszczególne referaty, stanowiska pracy i inne samodzielne stanowiska oraz wzajemnego współdziałania.
 
§ 11
 Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa. Obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
 
§ 12
 Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć  Gminie i Państwu.
§ 13
 Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej starannościw zarządzaniu mieniem komunalnym.
 1. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i zarządzeń burmistrza.
 
§ 14
 Jednoosobowe kierownictwo opiera się na jednolitości poleceń i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
 1. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
 2. Kierownicy Referatów kierują pracą w referacie w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.
Są bezpośrednimi przełożonymi podległych pracowników, współuczestniczą w ustalaniu zakresów czynności i sprawują nad nimi nadzór.
 1. Zasady podpisywania pism przez Burmistrza i upoważnione osoby określa Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
§ 15
 Referaty, samodzielne stanowiska pracy i inne samodzielne stanowiska realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 1. Referaty, samodzielne stanowiska pracy i inne samodzielne stanowiska są zobowiązane do wzajemnego współdziałania, a szczególnie w zakresie wymiany informacji i wzajemnej komunikacji.

ROZDZIAŁ V ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA I SKARBNIKA

§ 16
 Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 3. określenie sposobu wykonywania uchwał,
 4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 5. wykonywanie budżetu,
 6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 8. podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnictwa służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 10. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu        oraz jego pracowników,
 11. okresowe zwoływanie narad pracowników w celu omówienia realizacji zadań,
 12. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych i stanowisk pracy Urzędu          oraz organizowanie ich współpracy,
 13. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi   i stanowiskami pracy w szczególności dotyczących podziału zadań,
 14. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 15. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 16. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 17. upoważnienie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 18. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osoba prawną oraz osób wydających w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne,
 19. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 20. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.
 
§ 17
 Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającą z innych przyczyn niemożność pełnienia obowiązkówprzez Burmistrza.
 1. Zastępca Burmistrza prowadzi sprawy Gminy w imieniu Burmistrza na zasadzie powierzenia.
 2. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza oraz w czasie jego nieobecności w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
 § 18
 Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
 1. bezpośredni nadzór nad pracą stanowiska ds. oświaty, kultury i ochrony zdrowia, stanowiska w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz referatów Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 2. nadzór nad działalnością  i funkcjonowaniem Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej, Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkół Podstawowych i Żłobka
 3. przygotowanie do zatwierdzenia rocznych arkuszy organizacyjnych szkół i zespołu,
 4. organizacja bezpłatnego dowożenia dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
 5. współdziałanie z Kuratorium Oświaty, instytucjami i placówkami oświatowymi, związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty,
 6. w porozumieniu z Kuratorium Oświaty dokonywanie oceny pracy nauczycieli, którym powierzono stanowisko  dyrektora szkoły,
 7. nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom kontraktowym na stopień nauczyciela mianowanego oraz powoływanie w tym celu komisji egzaminacyjnej,
 8. przedkładanie wniosków dotyczących przyznania nagród Burmistrza dyrektorom szkół i nauczycielom,
 9. inicjowanie zmian w zakresie organizacji bądź reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowych,
 10. nadzorowanie prac z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 11. współpraca z ośrodkami, instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy społecznej, pomocy rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, poprawy obsługi zdrowotnej mieszkańców Gminy.
12)  analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
13) koordynacja stanu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy.
§ 19
 Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,  a w szczególności:
 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. opracowywanie projektów podziału zakresu obowiązków na stanowiska pracy,
 3. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 4. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 5. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 6. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 7. nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków,
 8. nadzór nad uzupełnianiem zbiorów aktów normatywnych,
 9. przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
 10. bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i Biura Rady,
 11. prowadzenie spraw Gminy w imieniu Burmistrza na zasadzie powierzenia,
 12. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza
 13.  koordynacja kontroli zarządczej w Urzędzie.
 § 20
 Do zadań Skarbnika należy:
 1. wykonywanie obowiązków głównego księgowego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 2. odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i dokonywania wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Referatu Finansowo- Księgowego
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 5. opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu, zgodnie z poleceniami Burmistrza,
 6. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających wieloletnią prognozę finansową i budżet,
 7. realizacja uchwał w sprawach budżetowych zgodnie z poleceniami i wskazówkami Burmistrza,
 8. przygotowywanie planów finansowych poszczególnych jednostek Gminy i ich zmian,
 9. opracowywanie, zgodnie z przepisami prawa, informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
 10. nadzorowanie, analiza i kontrola realizacji budżetu Gminy oraz przedkładanie Burmistrzowi wniosków, uwag i zastrzeżeń,
 11. przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie funkcjonowania księgowości oraz ich aktualizacja,
 12. zapewnienie sprawnej obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych i żłobka,
 13. koordynacja prac związanych z kontrolą finansową w jednostkach Gminy w ramach kontroli zarządczej
 14. prowadzenie księgowości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy (organu), w tym przygotowywanie w tym zakresie sprawozdawczości.
 15. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

ROZDZIAŁ VI PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATY, SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY I INNE SAMODZIELNE STANOWISKA

§ 21
 Do wspólnych zadań referatów i stanowisk należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy,a w szczególności:
 1. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych i zaświadczeń, a także  wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 2. pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
 3. współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych           do przygotowania projektu budżetu Gminy,
 4. przygotowanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
 5. przechowywanie akt,
 6. stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 7. stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
 8. wzajemne współdziałanie w celu niezwłocznego i prawidłowego załatwiania prowadzonych spraw,
 9. uczestniczenie w szkoleniach w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
 10. usprawnienie własnej organizacji, metod i form pracy,
 11. wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
§ 22
Do zadań Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i Biura Rady należy:
I. W zakresie spraw kancelaryjno-organizacyjnych:
1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Sekretarz oraz  sprawy kancelaryjno – techniczne w szczególności:
 1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, korzystając  pomocniczo z systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
2)  prowadzenie ewidencji korespondencji,
 1. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
 2. przygotowanie i obsługa posiedzeń, w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę i Sekretarza,
 3. prenumerata czasopism i dzienników,
 4. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 5. przyjmowanie  interesantów  zgłaszających  petycje,  skargi  i  wnioski  oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych pracowników,
 6. prowadzenie tablic informacyjnych Urzędu,
 7. prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów.
2.   Zapewnienie obsługi administracyjnej Urzędu, a w szczególności:
 1. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz materiały biurowe i kancelaryjne,
 2. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz na terenie posesji wokół Urzędu,
 3. prowadzenie drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń i wyposażenia biurowego, analiza kosztów funkcjonowania Urzędu,
II. W zakresie spraw kadrowych i organizacyjnych:
1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:
 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 2. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 3. przygotowanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 4. ustalanie terminów urlopów wypoczynkowych pracowników,
 5. zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
 6. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 7. ewidencja czasu pracy pracowników,
 8. kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,
 9. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 10.  powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej: odwoływanie z tych stanowisk,
 11. organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 12. prowadzenie dokumentacji okresowej oceny pracowników,
 13. koordynowanie odbywanych w urzędzie praktyk uczniowskich i staży studenckich,
III. W zakresie informatyki:
1.Ochrona i zabezpieczenie danych osobowych w systemach informatycznych,
 1. Zarządzanie systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe,
 2. Prowadzenie spraw z zakresu komputeryzacji Urzędu oraz wyposażenie stanowisk pracy w nowoczesne urządzenia techniki biurowej,
 3. Prowadzenie BIP Urzędu Miejskiego.
IV. W zakresie promocji:
Prowadzenie   spraw   związanych   z   kreowaniem   rozwoju   Gminy  i  jej  promocja na zewnątrz, a w szczególności:
 1. opracowywanie corocznych sprawozdań z postępu prac nad realizacją Programu Rozwoju Gminy i przedkładanie ich Burmistrzowi i Radzie Miejskiej,
 2. przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
 3. organizowanie współpracy Gminy z zagranicą,
 4. współpraca z samorządami wszystkich szczebli mająca na celu promocję i rozwój Gminy,
 5. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 6. opracowywanie informacji i komunikatów na potrzeby własne,
 7. wydawanie raz na kwartał biuletynu informacyjnego Urzędu,
 8. prowadzenie strony internetowej gminy,
 9. prowadzenie spraw udziału Miasta w stowarzyszeniu Cittaslow,
 10. opracowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.
 11. kreowanie rozwoju turystyki,
13) promocja walorów turystycznych gminy.
V.W zakresie Biura Rady:
1. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej Komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
 1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 2. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę i jej Komisje,
 3. przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej  Komisji oraz poszczególnych radnych,
 4. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,
 5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej Komisji,
 6. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 7. prowadzenie rejestru uchwał,  stanowisk Rady i jej Komisji,
 8. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 9. organizowanie szkoleń radnych.
 2. Zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej przeprowadzenia wyborów samorządowych, Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego oraz referendów i współpraca w  tym  zakresie z odpowiednimi organami.
§ 23
 
Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej organów Gminy, a w szczególności:
 1. opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych i normatywnych,
 2. występowanie  w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed  innymi organami orzekającymi,
 3. prowadzenie zbioru przepisów prawnych,
 4. udzielanie organom Gminy i pracownikom Urzędu opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa   w    sprawach    związanych   z   realizacją    zadań  Gminy oraz   w skomplikowanych sprawach indywidualnych.
 5. udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności tej jednostki.
§ 24
 
Dom zadań Referatu Finansowo-Księgowego należy:
 
I. W zakresie księgowości Urzędu, jednostek oświatowych i żłobka:
 1. przygotowywanie materiałów i informacji do opracowania projektu budżetu i planów finansowych oraz sprawozdań,
 2. zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb Gminy,
 3. dokonywanie analiz wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu zapewnienia racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi,
 4. prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków,
 5. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
 6. prowadzenie ewidencji mienia Gminy,
 7. naliczanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 8. rozliczanie inwentaryzacji,
 9. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 10. obsługa kredytów zaciąganych przez Gminę,
 11. prowadzenie obsługi funduszy celowych i dotacji,
 12. obsługa finansowa spraw socjalnych,
 13. prowadzenie czynności związanych z ewidencją i windykacją niepodatkowych  należności Gminy,
 14. organizowanie i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych
 15. sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych Gminy,
 16. opracowywanie sprawozdań i analiz z wykonania budżetu i planów finansowych oraz przedkładanie wynikających z nich wniosków,
 17. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Krajową Administracją Skarbową oraz Urzędami Skarbowymi i bankami,
 18. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
II. W zakresie podatków:
1. Prowadzenie spraw związanych  z wymiarem i poborem podatków i opłat, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostający w zakresie Gminy,                     a w szczególności:
 1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 3. przygotowanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 5. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 6. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
 7. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 8. wydawanie zaświadczeń stwierdzających o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających  stan zaległości,
2.Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.
3.Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem podatku VAT.
 
III. W zakresie płac:
 1. sporządzanie list płac pracowników urzędu, jednostek oświatowych i żłobka, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
 2. rozliczanie składek ZUS,
 3. prowadzenie kart wynagrodzeń,
 4. sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego, prowadzenie ewidencji byłych pracowników jednostek oświatowych i żłobka oraz wydawanie im świadectw pracy,
 5. przygotowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń dla pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,
 6. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 7. sporządzanie sprawozdawczości o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 
IV. Prowadzenie spraw związanych z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie, a w szczególności:
 1. aktualizacja baz danych oraz prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta zobowiązanych do uiszczenia opłaty,
 2. ewidencjonowanie opłat dot. gospodarki odpadami, systematyczne rozliczanie i wystawianie upomnień,
 3. prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. przygotowywanie sprawozdań i informacji finansowych dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
 5. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
§ 25
Do zadań  Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej, należy:
1.Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych, a w szczególności:
 1. realizacja zadań związanych z przygotowaniem inwestycji gminnych,
 2. planowanie, realizowanie i rozliczanie inwestycji gminnych,
 3. realizacja inwestycji gminnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Prowadzenie  spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:
 1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 3. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,
 4. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
 6. dokonywanie analiz wniosków w sprawie  sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 7. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 8. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 9. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 10. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
 11. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej,
 12. prowadzenie spraw dotyczących wydania decyzji o ustaleniu i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 13. prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu  i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem w mieście nazw ulic i placów oraz numeracji
    budynków. 
4. Przygotowywanie programów uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną.
5. Prowadzenie   spraw   związanych   z   dokonywaniem   zamówień   publicznych,  w   tym organizowanie przetargów na wykonawstwo prac projektowych i robót budowlanych oraz  
    nadzór inwestorski.
6. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych.
7. Nadzór nad całością spraw związanych z realizacją zamówień publicznych w Urzędzie.
8. Organizowanie bezpłatnego dowożenia dzieci i młodzieży do szkół.
9. Realizacja  zadań  -   wspólnie  z Referatem  Gospodarki  Gruntami,  Rolnictwa  i Ochrony  Środowiska – w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
10.Opracowywanie   projektów    programów   i   aplikacji   w    celu    pozyskania    środków finansowych na  realizację  celów  określonych  w  Programie Rozwoju Gminy.
11. Opracowywanie projektów , planów i programów, a w szczególności:
 1. budownictwa,
 2. uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną,
 3. gospodarki odpadami komunalnymi,
 4. zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe,
 5. rozwoju  gospodarczego Gminy.
12. Podejmowanie   działań   zmierzających   do   podniesienia   estetyki   miasta, urządzania i utrzymania terenów zieleni miejskiej.
13. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania na terenie  miasta gruntami zabudowanymi  i   przeznaczonymi  w   planach  zagospodarowania  przestrzennego  pod  zabudowę, 
      stanowiącymi  własność  Gminy, a  w  szczególności:
 1. zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie,
 2. nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
 3. ustalanie wartości gruntów, cen i opłat  za korzystanie z nich,
 4. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 5. komunalizacji gruntów,
 6. wywłaszczania nieruchomości,
 7. pracowniczych ogrodów działkowych,
 8. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 9. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
14. Gospodarowanie na  terenie miasta gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi, w tym usuwanie skutków samowoli lokalowej.
15. Ustalanie opłaty adiacenckiej.
16. Przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zamiennych.
17. Prowadzenie spraw z zakresu zarządu nieruchomościami wspólnymi.
18. Ustalanie  stawek  czynszu  i  opłat  na  lokale  i  nieruchomości  budynkowe  wspólnie ze stanowiskiem ds. gospodarki gruntami.
19. Prowadzenie   spraw   związanych   z   ochroną   zabytków  i  współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
20. Zakładanie,   rozszerzanie   i   zamknięcie   cmentarzy   komunalnych   oraz   nadzór   nad utrzymaniem  i  zarządzaniem  tymi  cmentarzami.
21. Organizowanie i  sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojskowymi.
22.Wykonywanie zadań na rzecz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
23. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
24. Prowadzenie spraw związanych z określaniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego, oraz za przewozy  taksówkami, a także określeniem stref cen obowiązujących przy przewozie, osób i ładunków taksówkami bagażowymi i osobowymi, które odpowiednio ustala i określa Rada.
25. Współuczestnictwo w realizacji zadań z zakresu profilaktyki zjawisk patologii społecznej i  przeciwdziałaniu bezrobociu.
26. Współpraca   z   MOPS   w  zakresie   realizacji   zadań   opieki społecznej i przyznawania dodatków mieszkaniowych.
27. Współpraca   z   odpowiednimi   służbami  w   zakresie  poprawy   stanu   bezpieczeństwa pożarowego  budynków  i  budowli  na  terenie  Gminy.
 
§ 26
 
Do   zadań   Referatu  Gospodarki  Gruntami,   Rolnictwa  i   Ochrony   Środowiska   należy     prowadzenie  spraw  z  zakresu:
1. Gospodarowania    na   terenie   wiejskim   gruntami,   gruntami   zabudowanymi  i  przeznaczonymi   w   planach   zagospodarowania   przestrzennego   pod    zabudowę,
    stanowiącymi   własność   Gminy, a w szczególności:
      1)  zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie,
      2)  nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
 1. ustalanie wartości gruntów, cen i opłat  za korzystanie z nich,
 2. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności nieruchomości stanowiących  własność Gminy,
 3. komunalizacji gruntów,
 4. wywłaszczaniem nieruchomości,
 5. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 6. współdziałanie ze stanowiskiem d/s inwestycji w wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne.
2. Gospodarowanie   na    terenie    wiejskim   gminnym   zasobem   lokalowym   oraz nieruchomościami budynkowymi.
3. Przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zamiennych.
4. Prowadzenie spraw z zakresu zarządu nieruchomościami wspólnymi.
5.Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych.
6.Ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe wspólnie ze stanowiskiem ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami.
7. Zakładania, rozszerzania i zamknięcia cmentarzy komunalnych.
8.Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości  i numeracją nieruchomości.
9.Prowadzenie spraw  z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących:
1)   leśnictwa i łowiectwa,
2)   zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
3)   utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy,
4)   przekazania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
5)   wyłączania gruntów z produkcji,
6)   nasiennictwa,
7)   gospodarki wodnej,
8)   gospodarki odpadami,
      9)ochrony przyrody w tym wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, z nieruchomości,
     10)podejmowanie działań w zakresie zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
10. Współdziałanie z odpowiednimi służbami w zakresie potencjalnych zagrożeń środowiska     w związku z planowaniem i realizacją inwestycji.
11. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.
12.Sprawowanie kontroli przestrzegania zasad ochrony środowiska oraz udzielania pomocy organizacjom społecznym w ich działalności na rzecz ochrony środowiska.
13. Współdziałanie z samorządami wiejskimi i osiedlowymi oraz prowadzenie spraw   dotyczących tych samorządów.
14.Prowadzenie spraw związanych z obsługą spisów organizowanych przez GUS.
 
§ 27
 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw:
1. Z zakresu akt stanu cywilnego   i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
 1. rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych mających wpływ na stan cywilny osób,
 2. migracja aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego,
 3. sporządzania aktów stanu cywilnego w Rejestrze Stanu Cywilnego i prowadzenia akt zbiorowych,
 4. sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 5. przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 6. wydawanie decyzji i postanowień na podstawie ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego,
 7. transkrypcja zagranicznych aktów Stanu Cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego,
 8. uzupełnianie brakujących danych w Rejestrze Stanu Cywilnego,
 9. odtwarzanie treści aktów Stanu Cywilnego,
 10. prostowanie błędów w aktach Stanu Cywilnego
 11. rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego
 12. przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu i poza lokalem USC oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 13. wykonywania zadań wynikających z Konkordatu.
2.Prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
 1. Prowadzenia spraw związanych z uhonorowaniem  z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego i 100-nych urodzin mieszkańców Gminy.
 2. Aktualizacja rejestru PESEL.
 3. Usuwanie niezgodności danych w rejestrze PESEL.
 4. Wykonywanie czynności z zakresu ustawy o ewidencji ludności i ustaw wykonawczych oraz z zakresu ustawy o dowodach osobistych, w tym w szczególności:
  1. przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
  2. unieważnienie zaginionych i uszkodzonych dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych
  3. wydawanie zaświadczeń o zagubieniu lub zniszczeniu dowodu osobistego,
 
                                                                        § 28                                                          
 
Do zadań stanowiska ds. Obywatelskich należą sprawy dotyczące w szczególności:
 1. ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
 2. zgromadzeń,
 3. przyjmowania pism sądowych i wywieszania ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
 4. prowadzenie spraw związanych z działalnością stowarzyszeń i organizacji społecznych,
 5. współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie  utrzymania bezpieczeństwa i porządku,
 6. prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów powszechnych,
 
§ 29
 
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia należą sprawy dotyczące:
1. Zadań Gminy, jako organu prowadzącego gminnych jednostek oświatowych i żłobka, a w szczególności:
 1. zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
 2. utrzymywania tych jednostek,
 3. kształtowanie sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
 4. zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedszkoli i szkół podstawowych,
 5. zapewnienia dzieciom w wieku lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
 6. zapewnienia miejsca w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku 3-5 lat,
 7. przygotowanie dokumentów do oceny dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 8. przeprowadzanie procedur awansu zawodowego,
 9. analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedstawianie ich do uzgodnienia i zatwierdzenia,
 10. prowadzenie elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej i  sporządzanie sprawozdań zbiorczych ze wszystkich jednostek,
 11. przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za dany rok
2.Sprawy związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
3. Prowadzenie spraw pomocy stypendialnej dla uczniów z terenu Gminy.
4.Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów dokształcania pracowników młodocianych.
5.Sprawy związane z ochroną zdrowia, a zwłaszcza dotyczące:
1) tworzenia i utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
 1. zwalczania chorób zakaźnych,
 2. podejmowania działań w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy w celu usunięcia tego zagrożenia.
6.Prowadzenie archiwum zakładowego i współpraca z Archiwum Państwowym.
 
§ 30
Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
            1)   zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
            2)   zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
             3)   zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
             4)   kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
            5)   opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych;
            6)   prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
            7)   prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
            8)   prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 
§ 31
 
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, spraw Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych ,  Ochrony p.poż.  i BHP należą sprawy:
 
1. Dotyczące działań w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia, w  tym obsługa kancelaryjno-biurowa gminnego zespołu reagowania kryzysowego.
2. Związane z obronnością kraju, a szczególnie dotyczące:
 1. przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
 2. współdziałania z organami wojskowymi,
 3. opracowania dokumentacji Akcji Kurierskiej i realizacji zadań natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych,
 4. administracji rezerw osobowych w tym rejestracji przedpoborowych, poboru i ewidencji,
 5. orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznania za jedynego żywiciela,
 6. przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
 7. opracowania i aktualizowania planów obrony cywilnej oraz planu zarządzania kryzysowego Gminy,
 8. tworzenia formacji obrony cywilnej,
 9. nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 10. świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony,
 11. zakwaterowania sił zbrojnych,
 12. współpracy z wojskiem i policją w zakresie oczyszczenia terenu Gminy z niewypałów   i niewybuchów.
3. Dotyczące   prowadzenia    kancelarii   dokumentów   niejawnych  i  nadzoru  nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie.
4. Zapewnienie prawidłowych warunków bhp i ochrona ppoż Urzędu, a w szczególności:
 1. zgłoszenie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 2. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
 3. rejestracja, kompletowanie i przekazywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz badań  środowiska pracy,
 4. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem, wyposażeniem i utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej,
 5. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczącej p.poż.,
 6. nadzór nad ochroną p.poż. w Urzędzie,
                                                  § 32
 
Do zadań Pełnomocnika Burmistrza d/s Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku w szczególności należy:
 1. koordynowanie na terenie gminy wszelkich działań na rzecz zmniejszenia problemów uzależnień,
 2. współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki uzależnień,
 3. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach tworzenia i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 4. prowadzenie szczegółowych sprawozdań z realizacji podjętych zadań.
§ 33.
 
Do zadań Referatu Dróg i Robót Publicznych należy:
1. Prowadzenie  spraw  związanych  z  zarządzaniem drogami lokalnymi, a w szczególności:
 1. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii,
2 ) projektowanie przebiegu dróg,
3)  budowa, modernizacja i ochrona dróg,
4)  zarządzanie drogami,
 5) określanie  szczególnego  korzystania  z  dróg  w  tym  wykorzystywania  pasów drogowych  na  cele  niekomunikacyjne,
 6) koordynacja    i  obsługa   współpracy  z   innymi   zarządcami   dróg     publicznych, prowadzenie  ewidencji  dróg  lokalnych i aktualizowanie   tej  ewidencji,
7) przygotowywanie projektów aktów dotyczących ustalania opłat za zajęcie pasa drogowego oraz nadzór nad realizacją uchwały Rady w tym zakresie. 
2. Przeprowadzanie   kontroli   w   zakresie   przestrzegania   zasad  utrzymania   czystości   i porządku na terenie Gminy wspólnie ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska.
3. Organizowanie  robót   publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych, a także nadzorowanie  ich  przebiegu we współpracy ze Starostwem w zakresie tworzenia miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu.
4. Podejmowanie   działań  wspólnie z Referatem GMP zmierzających   do   podniesienia   estetyki   miasta, urządzania i utrzymania terenów zieleni miejskiej.
5. Realizacja spraw związanych z przyjęciem skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34
 Załączniki nr 1-2 do niniejszego Regulaminu stanowi jego integralną część.
 § 35
 1. W   sprawach   nieuregulowanych   w   niniejszym   Regulaminie   mają   zastosowanie obowiązujące  przepisy   prawa   dotyczące   funkcjonowania   organów    samorządu  
    terytorialnego.
2. Do czynności biurowych i kancelaryjnych ma zastosowanie Instrukcja Kancelaryjna.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Banach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-07 13:43:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-07 14:00:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-07 14:00:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony