ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zapytania ofertowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykonywanie usługi konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bisztynek w 2021 i 2022 roku

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-11 10:43:40 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Bisztynek
11-230 Bisztynek, ul. Kościuszki 2
NIP 743197 63 53  REGON 510743597
II. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2021  i 2022  roku usługi konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bisztynek, obejmującej następujący zakres robót:
 1.  sprawowanie nadzoru nad oświetleniem ulicznym i parkowym (teren miasta),
2)  dokonywanie naprawy uszkodzonych:
 1. styków,
 2. połączeń,
 3. przewodów w oprawach i słupach,
 4. tablic bezpiecznikowych,
 5. końcówek kabli itp. 
- wymianę uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego, a w szczególności:
 1. bezpieczników, główek bezpieczników, podstaw do bezpieczników,
 2. styczników,
 3. fotorezystorów,
 4. żarówek (wymiana winna odbywać się w okresie załączonego oświetlenia - w godzinach wieczornych lub  porannych),
 5. przekaźników zmierzchowych,
 6. opraw,
 7. wysięgników,
 8. słupów,
 9. przewodów oświetlenia ulicznego,
 10. kondensatorów w oprawach oświetleniowych,
 11. dławików i wkładek topikowych,
 12. kloszy,
 13. zamknięć drzwiczek słupowych,
 14. opasek zabezpieczających,
 15. zegarów sterujących,
 1. czyszczenie opraw łącznie z kloszami oraz wnęk słupów oświetleniowych przy wymianie żarówek,
 2. konserwację szafek i tablic oświetleniowych,
5) lokalizację oraz awaryjną naprawę uszkodzeń napowietrznej lub kablowej sieci oświetleniowej,
6) sprawdzanie układów zapłonowych opraw,
7) przestawianie nastaw zegarów sterujących w szafkach oświetleniowych,
8) pomiary i sprawdzanie :
 1. rezystancji, izolacji kabli,
 2. napięć i obciążeń,
 3. stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej urządzeń oświetlenia ulicznego,
9)  zabezpieczanie zagrożeń powstałych na skutek działania kataklizmów, wypadków drogowych oraz działań wandali w ramach pogotowia energetycznego,
10) usuwanie skutków działań wandali poprzez uzupełnianie brakujących lub zdewastowanych elementów oświetlenia ulicznego i parkowego,
Konserwacja obejmuje nadzór nad właściwym funkcjonowaniem instalacji oświetlenia ulicznego i parkowego, w skład której wchodzi:
- 560 punktów oświetleniowych (oprawy, wysięgniki, zabezpieczenia prądowe),
- 39 szafek oświetleniowych zawierających zabezpieczenia oraz sterowniki załączania oświetlenia,
- 121 słupów oświetleniowych,
- 8,798 km - linie kablowe niskiego napięcia i napowietrzne linie oświetleniowe.
 
Do obowiązków wykonawcy będzie należeć:
- posiadanie aktualnej zgody PGE Dystrybucja Olsztyn Sp. z o.o. na dopuszczenie do wykonywania prac  w zakresie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na sieci ZE,
- organizowanie i wykonywanie prac eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przystąpienie do usuwania awarii:
 • nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy nie świecą pojedyncze lampy,
 • nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy nie świeci ciąg lamp,
 • nie później niż w ciągu 6 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy wystąpi uszkodzenie urządzeń oświetleniowych (np. złamanie wysięgnika, zwisający klosz lub cała oprawa, zerwanie przewodów oświetleniowych)- Wykonawca zobowiązany  jest wówczas do doprowadzenia uszkodzonych urządzeń do właściwego stanu technicznego.
- wyłączanie oświetlenia  w ciągu 3 godzin od uzyskania informacji o nie wyłączeniu  się oświetlenia  w dzień przez urządzenia sterownicze oraz usuniecie awarii w terminie 1 dnia od momentu przystąpienia do usuwania awarii,
- ręczne włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego w przypadku awarii zegarów sterujących.
 
Przewiduje się możliwość naliczania kar umownych Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy lub zwłoki w wykonaniu prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
 1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 5.000 zł,
 2. za zwłokę w przystąpieniu do:
 • - usuwania awarii lub
 • - wyłączenia oświetlenia w przypadku uzyskania informacji o nie wyłączeniu się  oświetlenia  w dzień przez urządzenia sterownicze w wysokości 10 zł za każdą godzinę zwłoki,
 1. za zwłokę w wykonaniu prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia ustalonego na wykonanie prac.
 
III. Opis warunków  udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1/ posiadają uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności  wymaganych przepisami ustawy PZP i prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
2/ posiadają wiedzę i doświadczenie,
3/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4/ znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
IV. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków wykonania i rozliczenia zamówienia, terminu i formy złożenia oferty (pismo, fax, e-mail):
1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia -  01.01.2021r. po podpisaniu umowy, wg zgłoszeń i bieżących potrzeb Zamawiającego.      
2. Termin  wykonania zamówienia - zlecenia będą wystawiane przez cały 2021 i 2022 rok, stosownie do zaistniałych potrzeb.
3. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia  18.12.2020 do godz.9.00, w jednej z następujących form:
 • pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bisztynku, pok. Nr 10,  ul. Kościuszki 2,
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu,
 • drogą elektroniczną, e-mail na adres:
 
V. Informacje Zamawiającego o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu dla oceny końcowej:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium -
  - cena  ofertowa   -  100%    
Do porównania ofert zostanie przyjęta średnia z podanych cen, przy uwzględnieniu następującej wagi:
a) robocizna (praca elektromontera) - ................ zł/  r-g,  -  70%
b) praca podnośnika wraz z operatorem - ........... zł/m-g.  -   30%
                                               
VI. Informacje Zamawiającego o formie i terminach płatności za wykonanie zamówienia:
 przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz  z protokołem odbioru robót.
 
08.12.2020 r.
…........................................                                                ….......................................................
            (Bisztynek, data)                                                                                                     (podpis, pieczęć Zamawiającego)
 
 
VII. Niniejsze zapytanie ofertowe wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu  i zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Bisztynku w dniu  10.12.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Drozdowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-11 10:42:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-11 10:43:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-11 10:43:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1005 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony