ˆ

Archiwum do 2008 roku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ 2004-2008

Informacja ogłoszona dnia 2009-07-16 10:28:58 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

2004

IV KADENCJA RADY MIEJSKIEJ
UCHWAŁA NR XIII/59/04 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2004r. - Budżet na rok 2004.
UCHWAŁA NR XIII/60/04 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2004r. - Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004r.
UCHWAŁA NR XIII/61/04 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2004r. - Zmiana uchwały Nr XXVII/167/02 z dnia 15.02.02r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarki Mieszkaniowej
UCHWAŁA NR XIII/62/04 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2004r. - zmiana uchwały Nr XI/53/03 z dnia 5.12.03r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR XIV/63/04 Rady Miejskiej z dnia 7 kwietnia 2004r. - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
UCHWAŁA NR XIV/64/04 Rady Miejskiej z dnia 7 kwietnia 2004r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2004r.
UCHWAŁA NR XIV/65/04 Rady Miejskiej z dnia 7 kwietnia 2004r. - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.
UCHWAŁA NR XIV/66/04 Rady Miejskiej z dnia 7 kwietnia 2004r. - w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych do obliczania dodatku mieszkaniowego.
UCHWAŁA NR XIV/67/04 Rady Miejskiej z dnia 7 kwietnia 2004r. - w sprawie powierzenia eksploatacji i administrowania obiektów infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej i ciepłowniczej.
UCHWAŁA NR XIV/68/04 Rady Miejskiej z dnia 7 kwietnia 2004r. - w sprawie Powołania Sekretarza Gminy i Miasta.
UCHWAŁA NR XV/69/04 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2004r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2004r.
UCHWAŁA NR XV/70/04 Rady Miejskiej  z dnia 31 maja 2004r. - w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Bisztynek.
UCHWAŁA NR XV/71/04 Rady Miejskiej  z dnia 31 maja 2004r. - w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Gminy i Miasta Bisztynek w latach 1999-2006.
UCHWAŁA NR XV/72/04 Rady Miejskiej  z dnia 31 maja 2004r. - w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
UCHWAŁA NR XV/73/04 Rady Miejskiej  z dnia 31 maja 2004r. - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawę programową w prowadzonym przez gminę Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku.
UCHWAŁA NR XV/74/04 Rady Miejskiej  z dnia 31 maja 2004 r. - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie kotłowni lokalnej przy ul. Słonecznej w Bisztynku wraz z siecią ciepłowniczą.
UCHWAŁA NR XV/75/04 Rady Miejskiej  z dnia 31 maja 2004r. - w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzorów informacji na wymienione podatki.
UCHWAŁA NR XV/76/04 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2004 r. - w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta.
UCHWAŁA NR XVI/77/04 Rady Miejskiej z dnia 5 lipca 2004r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2004 r.
UCHWAŁA NR XVII/78/04 Rady Miejskiej z dnia 15 września 2004r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2004 r.
UCHWAŁA NR XVIII/79/04 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2004 r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2004 r.
UCHWAŁA NR XVIII/80/04 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2004 r. - w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe oraz zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
UCHWAŁA NR XVIII/81/04 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2004 r. - w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
UCHWAŁA NR XVIII/82/04 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2004r. - w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
UCHWAŁA NR XVIII/83/04 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2004r. - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
UCHWAŁA NR XIX/84/04 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2004r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2004 r.
UCHWAŁA NR XIX/85/04 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2004r. - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Bisztynku wraz z wyposażeniem.
UCHWAŁA NR XIX/86/04 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2004r. - w sprawie zabezpieczenia umowy o dofinansowanie zadania pn. „ Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztynku wraz z wyposażeniem”.
UCHWAŁA NR XIX/87/04 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2004r. - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2005 rok.
UCHWAŁA NR XIX/88/04 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2004r. - w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR XIX/89/04 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2004r. - w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XIX/90/04 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2004r. - w sprawie opłaty administracyjnej.
UCHWAŁA NR XX/91/04 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004r. - w sprawie budżetu na rok 2005.
UCHWAŁA NR XX/92/04 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2004r.
UCHWAŁA NR XX/93/04 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004r. - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/88/04 z dnia 26.11.04r. dot. stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR XX/94/04 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004r. - w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2005.
UCHWAŁA NR XX/95/04 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004r. - w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki Odpadami.

2005

UCHWAŁA NR XXI/96/05 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2005r.                   - w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
UCHWAŁA NR XXI/97/05 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2005r.                 
- w sprawie zmian budżetu gminy w 2005r.
UCHWAŁA NR XXI/98/05 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2005r.                 
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.
UCHWAŁA NR XXI/99/05 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2005r.                 
- w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom.
UCHWAŁA NR XXI/100/05 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2005r.                 
- w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
UCHWAŁA NR XXI/101/05 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2005r.                 
- w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Łędławki dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Łędławki.
UCHWAŁA NR XXI/102/05 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2005r.                 
- w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
UCHWAŁA NR XXI/103/05 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2005r.                 
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
UCHWAŁA NR XXII/104/05 Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2005r. - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
UCHWAŁA NR XXII/105/05 Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2005r. - w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy.
UCHWAŁA NR XXII/106/05 Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2005r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2005r.
UCHWAŁA NR XXII/107/05 Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2005r. - w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
UCHWAŁA NR XXII/108/05 Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2005r. - w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Łędławki na Łędławki.
UCHWAŁA NR XXII/109/05 Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2005r. - w sprawie przystąpienia Miasta Bisztynka do Międzynarodowej Sieci Miast Slow Cities, przy współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Baszta” w Bisztynku.
UCHWAŁA NR XXII/110/05 Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2005r. - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez Urząd usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zaplanowanego do wykonania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5. – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.
UCHWAŁA NR XXII/111/05 Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2005r. - w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta.
UCHWAŁA NR XXIII/112/05 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2005r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2005r.
UCHWAŁA NR XXIII/113/05 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2005r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie inwestycji.
UCHWAŁA NR XXIII/114/05 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2005r. - w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
UCHWAŁA NR XXIV/115/05 Rady Miejskiej z dnia 19 lipca 2005r. - w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Rozwoju Miejscowości Bisztynek.
UCHWAŁA NR XXIV/116/05 Rady Miejskiej z dnia 19 lipca 2005 r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2005r.
UCHWAŁA NR XXIV/117/05 Rady Miejskiej z dnia 19 lipca 2005r. - w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
UCHWAŁA NR XXV/118/05 Rady Miejskiej z dnia 6 września 2005 r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2005 r.
UCHWAŁA NR XXVI/119/05 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2005 r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2005 r.
UCHWAŁA NR XXVI/120/05 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2005 roku. - w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2006.
UCHWAŁA NR XXVI/121/05 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2005r. - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.
UCHWAŁA NR XXVI/122/05 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2005r. - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sątopy-Samulewo.
UCHWAŁA NR XXVI/123/05 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2005r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
UCHWAŁA NR XXVI/124/05 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2005r. - w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
UCHWAŁA NR XXVI/125/05 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2005r. - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia umownej stawki oprocentowania od tych opłat.
UCHWAŁA NR XXVII/126/05 Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2005 r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2005 r.
UCHWAŁA NR XXVII/127/05 Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2005r. - w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XXVII/128/05 Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2005r. - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XXVII/129/05 Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2005r. - zmieniająca uchwałę Nr XV/75/04 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 31 maja 2004r.
UCHWAŁA NR XXVII/130/05 Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2005r. - w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR XXVIII/131/05 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005r. - w sprawie budżetu na rok 2006.
UCHWAŁA NR XXVIII/132/05 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2005 r.
UCHWAŁA NR XXVIII/133/05 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 r. - w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli.
UCHWAŁA NR XXVIII/134/05 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 r. - zmieniająca uchwałę nr XXI/147/96 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 listopada 1996 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
UCHWAŁA NR XXVIII/135/05 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005r. – w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek oraz miejscowości Sątopy-Samulewo.

2006

UCHWAŁA NR XXIX/138/06 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2006r. - w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
UCHWAŁA NR XXIX/139/06 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2006r.  - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
UCHWAŁA NR XXIX/140/06 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2006r.  - w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta Bisztynek.
UCHWAŁA NR XXIX/141/06 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2006r.  - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.
UCHWAŁA NR XXIX/142/06 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2006r.  - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sątopy - Samulewo.
UCHWAŁA NR XXIX/143/06 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2006r. - w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami : Barczewo, Jeziorany, Kiwity i Kolno.
UCHWAŁA NR XXX/144/06 Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2006r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2006r.
UCHWAŁA NR XXXI/145/06 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2006r. - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Bisztynek.
UCHWAŁA NR XXXI/146/06 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. - w sprawie ustalenia dziennych stawek i poboru opłaty targowej.
UCHWAŁA NR XXXI/147/06 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2006r. - zmieniająca Uchwałę nr VII/41/03 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym.
UCHWAŁA NR XXXI/148/06 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2006r. - w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
UCHWAŁA NR XXXI/149/06 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2006r. - w sprawie przystąpienia Miasta Bisztynek do Stowarzyszenia „Cittaslow – międzynarodowa sieć miast dobrego życia”.
UCHWAŁA NR XXXII/150/06 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2006 r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2006r.
UCHWAŁA NR XXXII/151/06 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2006 r. - w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
UCHWAŁA NR XXXII/152/06 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2006 r. - zmieniająca uchwałę nr IV/36/99 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 6 marca 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum w Bisztynku.
UCHWAŁA NR XXXII/153/06 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2006r. - zmieniająca uchwałę nr XXII/135/01 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 21 kwietnia 2001r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjum.
UCHWAŁA NR XXXII/154/06 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2006r. - w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Bisztynku.
UCHWAŁA NR XXXII/155/06 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2006r. - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 UCHWAŁA NR XXXIII/156/06 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2006r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2006r.
 UCHWAŁA NR XXXIV/157/06 Rady Miejskiej z dnia 9 sierpnia 2006r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2006r.
 UCHWAŁA NR XXXIV/158/06 Rady Miejskiej z dnia 9 sierpnia 2006r.  - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 UCHWAŁA NR XXXIV/159/06 Rady Miejskiej z dnia 9 sierpnia 2006r.  - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu JST.
 UCHWAŁA NR XXXIV/160/06 Rady Miejskiej z dnia 9 sierpnia 2006r.  - w sprawie zobowiązania w formie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu JST.
 UCHWAŁA NR XXXV/161/06 Rady Miejskiej z dnia 10 października 2006r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2006r.
UCHWAŁA NR XXXV/162/06 Rady Miejskiej z dnia 10 października 2006r. - w sprawie regulaminu udzielania pomocy w zakresie dożywiania.
UCHWAŁA NR XXXV/163/06 Rady Miejskiej z dnia 10 października 2006r. - w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA NR XXXV/164/06 Rady Miejskiej z dnia 10 października 2006r. - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek.
UCHWAŁA NR XXXV/165/06 Rady Miejskiej z dnia 10 października 2006r. - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek.
UCHWAŁA NR XXXVI/166/06 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006r. - w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Panu Andrzejowi Ryńskiemu.
UCHWAŁA NR XXXVI/167/06 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006r. - w sprawie zmian budżetu gminy w 2006r.
  V KADENCJA RADY MIEJSKIEJ
UCHWAŁA NR I/1/06 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2006r. - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bisztynku.
UCHWAŁA NR I/2/06 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2006r. - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bisztynku.
UCHWAŁA NR II/3/06 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2006r. - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
UCHWAŁA NR II/4/06 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2006r. - w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR II/5/06 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2006r. - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2007 rok.
UCHWAŁA NR II/6/06 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2006r. - w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR II/7/06 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2006r. - w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR II/8/06 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2006 r. - w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta.
UCHWAŁA NR III/9/06 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 r.  - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.
UCHWAŁA NR III/10/06 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2006r.
 UCHWAŁA NR III/11/06 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 r.  - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na prefinansowanie inwestycji.
UCHWAŁA NR III/12/06 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 r.  - w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli.
UCHWAŁA NR III/13/06 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. - w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2007.

2007

UCHWAŁA NR IV/14/07 Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2007r.  - w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
UCHWAŁA NR IV/15/07 Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2007r.  - w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
 UCHWAŁA NR IV/16/07 Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2007r. - w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków w innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli.
UCHWAŁA NR IV/17/07 Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2007r. - w sprawie przystapienia Gminy i Miasta Bisztynek do Polskiego Projektu 400 Miast.
 UCHWAŁA NR IV/18/07 Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2007r.  - zmieniajaca uchwałę nr XII/57/03 Rady Miejskeij w Bisztynku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacymi własność gminy.
UCHWAŁA NR V/19/07 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2007r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2007r.
UCHWAŁA NR V/20/07 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2007r.  - sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza umowy o dofinansowanie budowy boiska.
UCHWAŁA NR V/21/07 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2007r.  - w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika GiM o obowiazku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 UCHWAŁA NR VI/22/07 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2007r.  - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2006r.
 UCHWAŁA NR VI/23/07 Rady Miejskeij z dnia 26 kwietnia 2007r.  - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza.
 UCHWAŁA NR VI/24/07 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2007r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2007r.
 UCHWAŁA NR VII/25/07 Rady Miejskiej z dnia 4 czerwca 2007r.  -w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 UCHWAŁA NR  VII/26/07 Rady Miejskiej z dnia 4 czerwca 2007r.  - zmieniająca uchwałe nr XXVI/125/05 Rady Miejskeij z dnia 4 listopada w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 UCHWAŁA NR VIII/27/07 Rady Miejskiej z dnia 21 września 2007r.  - w sprawie zmain budżetu gminy w 2007r.
UCHWAŁA NR VIII/28/07 Rady Miejskeij z dnia 21 września 2007r. - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
UCHWAŁA NR VIIII/29/07 Rady Miejskiej z dnia   21 września 2007r.     - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 UCHWAŁA NR VIII/30/07 Rady Miejskiej z dnia 21 września 2007r.  - w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/125/05 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  oraz ustalenia umowy stawki  oprocentowania od tych opłat.
 UCHWAŁA NR VIII/31/07 Rady Miejskiej z dnia 21 września 2007r.  - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 UCHWAŁA NR VIII/32/07 Rady Miejskiej z dnia 21 września 2007r.  - w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej oraz warunków oraz sposobu ich przyznawania.
 UCHWAŁA NR VIII/33/07 Rady Miejskeij z dnia 21 września 2007r.  - w sprawie powołania Zespołu do zaopiniownia kandydatów na ławników.
 UCHWAŁA NR IX/34/07 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2007r.  - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  
 UCHWAŁĄ NR  IX/35/07 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2007r.  - w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Biskupcu.  
 UCHWAŁA NR IX/36/07 Rady miejskiej z dnia 26 października 2007r.  - w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bisztynek na lata 2007-2011.  
UCHWAŁA NR IX/37/07 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2007r. - w sprawie wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży przysługujących radnym.  
UCHWAŁA  NR X/38/07 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2007r. - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2007r.  
UCHWAŁA NR X/39/07 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2007r. - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r.  
UCHWAŁA NR  X/40/07 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2007r. - w sprawie stawki podatku od nieruchomości.  
UCHWAŁA NR X/41/07 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2007r. - w sprawie stawki podatku od środków transportowych.  
UCHWAŁA NR X/42/07 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2007r. - w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli.  
UCHWAŁĄ NR X/43/07 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2007r. - w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
UCHWAŁA NR  X/44/07 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2007r. - w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od płaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  
 UCHWAŁA NR X/45/07 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2007r.  - w sprawie zmiany do Statutu G i M.  
 UCHWAŁA NR XI/46/07 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2007r.  - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2008 rok.  
 UCHWAŁĄ NR XI/47/08 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2007r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2007r.  
UCHWAŁĄ NR XI/48/07 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2007r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bisztynek na lata 2007-2011.  

2008

UCHWAŁA NR XII/49/08 Rady Miejskiej z dnia 15 lutego 2008 r.  - w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008r.
 UCHWAŁA NR XII/49/08 Rady Miejskiej z dnia 15 lutego 2008r.  - w sprawie gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008r.
 UCHWAŁA NR XII/50/08 Rady Miejskiej z dnia 15 lutego 2008r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008r.
 UCHWAŁA NR XII/51/08 Rady miejskiej z dnia 15 lutego 2008r.  - w sprawie niewyrażenia zgody na przedłuzenie unowy najmu lokalu użytkowego.
 UCHWAŁA NR XII/52/08 Rady Miejskeij z dnia 15 lutego 2008r.  - w sprawie umowy o współpracy partnerskiej z miastem Zelenogradsk w Obwodzie Kaliningradzkim.
 UCHWAŁA NR XII/53/08 Rady Miejskiej z dnia 15 lutego 2008r.  - w sprawie rozpatrzenia skargi na działanaia Burmistrza.
 UCHWAŁA NR XIII/54/08 Rady Miejskiej z dnia 2 kwietnia 2008r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008r.
 UCHWAŁA NR XIII/55/08 Rady Miejskiej z dnia 2 kwietnia 2008r.  - w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Bisztynek na lata 2008-2012.
 UCHWAŁA NR XIII/56/08 Rady Miejskiej z dnia 2 kwietnia  2008r.  - w sprawie wysokości opłat za posiłki i zasady korzystania ze stołówek szkolnych.
 UCHWAŁA NR XIII/57/08 Rady Miejskiej z dnia 2 kwietnia 2008r.  - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 UCHWAŁA NR XIII/58/08 Rady Miejskiej z dnia 2 kwietnia 2008r.  - w sprawie przystąpienia do zmian w studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego G i M Bisztynek.
 UCHWAŁA NR XIV/59/08 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2008r.  - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bisztynka.
 UCHWAŁA NR XIV/60/08 Rady Miejskeij z dnia 25 kwietnia 2008r.  w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 UCHWAŁA NR XIV/61/08 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2008r.  - w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia pomiedzy Wojewodą, a Burmistrzem (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych).
 UCHWAŁA NR XIV/62/08 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2008r.  - w sprawie zabezpieczenia umowy z wykonawcą z odroczonym terminem zapłty w 2009r. na zadanie "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Bisztynek.
 UCHWAŁA NR XIV/63/08 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2008r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008r.
 UCHWAŁA NR  XIV/64/08 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2008r.  - w sprawie zaliczenia dróg do kategori dróg gminnych.
 UCHWAŁA NR XV/65/08 Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2008r.  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 UCHWAŁA NR XV/66/08 Rady Miejsiej z dnia 3 czerwca 2008r.  - w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Bisztynek.
 UCHWAŁA NR XV/67/08 Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2008r.  -w sprawie zmiany budzetu gminy w 2008r.
 UCHWAŁA NR XV/68/08 Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2008r.  - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy.
 UCHWAŁA NR XV/69/08 Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2008r.  - w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia  Burmistrza Bisztynka.
 UCHWAŁA NR XVI/70/08 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2008r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008r.
 UCHWAŁA NR XVI/71/08 Rady Miejskiej z dnia 26 wrzesnia 2008r.  - w sprawie przyjęcia do realizacji przez MOPS w Bisztynku projektu systemowego pt. "Zostań pracownikiem- Ośrodek Pomocy Społecznej partnerem na rzecz aktywizaxcji społecznej i zawodowej miszkańców gminy Bisztynek.
 UCHWAŁA NR  XVI/72/08 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2008r.  - w sprawie przystapienia Gminy Bisztynek do projektu"Lokalna inicjatywa edukacyjna na rzecz aktywizacji środowisk wiejskich i wzmocnienia potencjału absorbcji UE w gminie miejsko-wiejskiej Bisztynek.
 UCHWAŁA NR XVI/73/08 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2008r.  - w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania na terenie G i M Bisztynek.
 UCHWAŁA NR XVI/74/08 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2008r.  - w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie G i M Bisztynek.
 UCHWAŁA NR XVI/75/08 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2008r.  - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego.
 UCHWAŁA NR XVI/76/08 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2008r.  - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy.
 UCHWAŁA NR XVI/77/08 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2008r.  - w sprawie zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiacymi własność Gminy Bisztynek.
 UCHWAŁA NR XVII/78/08 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2008r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008r.
 UCHWAŁA NR XVII/79/08 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2008r.  - w sprawie protestu przeciwko likwidacji Sądu Rejonowego w Biskupcu.
 UCHWAŁA NR XVII/80/08 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2008r.  - w sprawie przystąpienia Gminy Bisztynek do Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Działania  "Łyna - Sajna" i wyznaczenia jej przedstawiciela do prac w Stowarzyszeniu.
 UCHWAŁA NR XVIII/81/08 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2008r.  - zmieniajaca uchwałę nr XVIII/119/2000 Rady Miejskiej z dnia 16 listopada w sprawie zmiany nazwy Miejsko-gminny Ośrodek Kultury w Bisztynku i uchwalenie Statutu.
 UCHWAŁA NR XVIII/82/08 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2008r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008r.
 UCHWAŁA NR XVIII/83/08 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2008r.  - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. stanowiacej podstawę obliczenia podatku rolnego za 2009r.
 UCHWAŁA NR  XVIII/84/08 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2008r.  - w sprawie stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok.
 UCHWAŁA NR XVIII/85/08 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2008r.  - w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego.
 UCHWAŁA NR XVIII/86/08 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2008r.  - w sprawie zgłoszenia kandydata do skłądu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bartoszycach.
 UCHWAŁA NR XIX/87/08 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r.  - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2009r.
 UCHWAŁA NR XIX/90/08 Rady miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r.  - w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008r.
 UCHWAŁA NR XIX/89/08 Rady Miejskeij z dnia 30 grudnia 2008r.  - w sprawie odwołania Skarbnika G i M Bisztynek.
UCHWAŁA NR XIX/90/08 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r.  - w sprawie wypłaty wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 UCHWAŁA NR XIX/91/08 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r.  - w sprawie zaliczenia dróg do kategori dróg gminnych.
 UCHWAŁA NR XIX/92/08 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r.  - w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przdszkolnych w szkołąch podstawowych prowadzonych przez Gminę Bisztynek.
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Kobryń
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-15 10:27:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-16 10:28:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-08 15:04:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony