ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia do 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Świadczenie usług szacowania nieruchomości

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-21 12:50:57 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Bisztynek Urząd Miejski, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, w imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi – Elżbieta Goszcz, e-mail , tel. 89 5216415
 
 1. Nazwa zadania -  „Świadczenie usług szacowania nieruchomości”.
 
Lp.
 
Treść
(kategoria usługi zlecenia jednostkowego)
 
Szacunkowa ilość usług (szt.)
 
 
 
1
2
3
 
 1.  
Operat szacunkowy wyceny lokalu ustanawianego jako przedmiot odrębnej własności wraz z pomieszczeniem przynależnym znajdującym się w tym samym budynku i udziału w nieruchomości wspólnej.
 
8
 
 1.  
Operat szacunkowy wyceny lokalu jako przedmiot odrębnej własności wraz z pomieszczeniem przynależnym znajdującym się w tym samym budynku i poza budynkiem oraz udziału w nieruchomości wspólnej.
 
8
 
 1.  
Operat szacunkowy wyceny niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 
20
 
 1.  
Operat szacunkowy wyceny zabudowanej nieruchomości gruntowej z wyodrębnieniem wartości gruntów i budynku /ów/
 
5
 
 1.  
 
 
Operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności i prawa użytkowania wieczystego celem sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
a) dla nieruchomości gruntowej obejmującej jednego użytkownika wieczystego,
 
 
x
 
 
 
 
5
 
b) dla nieruchomości gruntowej obejmującej od 2 do 5 współużytkowników wieczystych, którym przysługuje udział w gruncie  związany z własnością lokalu
 
4
 
 1.  
Operat inwentaryzacji lokali z pomieszczeniami przynależnymi (rzuty kondygnacji budynku) wraz z wykonaniem zestawienia lokali i rozliczeniem udziałów w nieruchomości wspólnej: - za każdy lokal
 
16
 
 1.  
Operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 
35
 
 1.  
Operat szacunkowy wyceny nieruchomości w celu oddania w zarząd
 
3
 
 1.  
Operat szacunkowy ustalający wysokość odszkodowania za zniszczenia w gruntach i uprawach rolnych spowodowanych budową infrastruktury technicznej
 
2
 
 1.  
Ustalenie wysokość odszkodowania  za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 
2
 
 1.  
Aktualizacja operatu szacunkowego, o którym mowa w pkt 1-4
3
 
 
 
 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za należycie wykonane usługi w zakresie określonym przez Zamawiającego na zasadach określonych w umowie, przy czym łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego na podstawie zawartej umowy nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą.
 2. Zamawiający nie ma obowiązku wypłacenia Wykonawcy kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, w przypadku wykonania mniejszej niż szacowana ilość usług.
 
 1. Termin realizacji – do 31 stycznia 2024r
 
 1. Tryb postępowania – ZAPYTANIE CENOWE
Poniższą ofertę należy:
 1. Złożyć w formie pisemnej osobiście lub  pisemnie – listem ( z takim wyprzedzeniem, aby oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie) na adres Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek na Formularzu Oferty wg wzoru będącego załącznikiem do zaproszenia do dnia 11 lutego 2022r, do godziny 1500.
 2. Składając ofertę należy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta cenowa na świadczenie usług szacowania nieruchomości” . Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia;
 3. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 18 lutego 2022r
 4. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze pisemnie- listem. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze
 5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena – przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierająca przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
 6. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 7. Niewypełnienie wszystkich zawartych w ofercie wymagań spowoduje nie przyjęcie jej w tym postępowaniu i odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 8. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami – telefoniczny i pisemnie.
 9. Załączniki do zaproszenia - Formularz ofertowy i Projekt Umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Goszcz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-21 12:48:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-21 12:50:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-07 12:37:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony