ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia o przetargach

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Michała Kajki 15 w Bisztynku.

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-06 12:04:01 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Michała Kajki 15 w Bisztynku
 
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213),
BURMISTRZ BISZTYNKA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Michała Kajki 15 w Bisztynku wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Bisztynek.
Przedmiotem sprzedaży jest:
 1. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na piętrze w budynku przy ul. Michała Kajki 15, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki o powierzchni użytkowej 39,17m2 wraz z udziałem wynoszącym 20/100 w częściach wspólnych budynku wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 2,86 m2,
 2. prawo własności udziału wynoszącego 20/100 części w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Bisztynek jako działka nr 47 o powierzchni 0,0183ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Biskupcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00018831/3.
 
Zgodnie z treścią operatu szacunkowego sprzedawany lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Jego ogrzewanie zapewnia piec kaflowy. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Ściany w pomieszczeniach są otynkowane i pomalowane. Podłogi w łazience i kuchni wykładzina z PCV, w pokojach na podłodze położona jest płyta pilśniowa.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, oraz innymi prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Gminę Bisztynek.
 
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek położona jest w obrębie obszaru oznaczonego symbolem 23MU – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna lub usługi, z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji usług w zakresie: myjni, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, logistyki i spedycji; w ramach ustalonego przeznaczenia dopuszcza się lokalizację: urządzeń i sieci infrastruktury  technicznej, miejsc do parkowania.
Na sprzedaż lokalu został przeprowadzony w dniu 15 maja 2024r. I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Cena wywoławcza wynosi 73.900.000 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) sprzedaż lokalu z przynależnym pomieszczeniem zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2024r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku  numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060, z dopiskiem „wadium ul. M. Kajki 15/3”.
Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna czy prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób przystępujących do przetargu.
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby znalazło się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu 5 lipca 2024r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia lokalu. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi na wskazane konto.
 
Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2024r. o godz. 10°° w Urzędzie Miejskim w Bisztynku przy ul. Kościuszki 2, sala nr 14, l piętro.
 
Ceną nabycia lokalu będzie najwyższa osiągnięta w przetargu cena. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Osoba, która przetarg wygra zobowiązana będzie do zapłaty jednorazowo całej wymaganej ceny lokalu ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, poniesienia opłat notarialnych i sądowych związanych z jego nabyciem.
Za termin zapłaty ceny lokalu uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
 
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej:
 1. w przypadku osób fizycznych dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka,
 2. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika osoby fizycznej –  przedłożenie komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bisztynku numer 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800,
 3. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), umowę spółki, właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot, poświadczone notarialnie, dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 
Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia:
 1. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się:
- ze stanem faktycznym i prawnym lokalu,
- z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z przyjęciem jej bez zastrzeżeń.
 1. złożenie pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie lokalu, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi wspólnie więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.
Informacje dodatkowe dotyczące lokalu:
 1. Sprzedawca nie odpowiada za wady ukryte zbywanego lokalu, stanu technicznego instalacji, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz jakiekolwiek nieprawidłowości ich podłączenia.
 2. Nabywca przejmuje lokal w stanie istniejącym i nie przysługują mu żadne roszczenia względem Gminy Bisztynek.
 3. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
W przypadku, gdy nabywcą lokalu ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2017r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu nabywca winien przedłożyć stosowne zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie lokalu będącego przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.
Zgodnie z art. 24fa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) wójtowie, zastępcy wójtów, radni, małżonkowie wójtów, zastępcy wójtów, radnych, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, nie mogą nabywać własności lokali mieszkalnych stanowiących mieszkalny zasób gminy, w której wójt lub zastępca wójta pełni funkcję lub radny uzyskał mandat, ani własności lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego przez społeczną inicjatywę mieszkaniową będącą samorządową osoba prawną.
Nabywca lokalu zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu aktu notarialnego lub nie dokona zapłaty ceny lokalu w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, Burmistrz Bisztynka może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 z późn.zm.).
Burmistrzowi Bisztynka przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn.zm.).
W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania.
 
Termin do złożenia wniosku o nabycie lokalu przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn.zm.) upłynął 21 marca 2024r. W terminie tym nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. 
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Bisztynka.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku (pok.8 tel. 89 521 64 17) oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bisztynku, tel. 89 718 8095.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Szuksztul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-06 12:03:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-06 12:04:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-18 07:54:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
76 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony