ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia o przetargach

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym nr 48 w Sątopach, stanowiącego odrębną nieruchomość

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-17 13:07:25 przez Justyna Kobryń

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka
o g ł a s z a
II przetarg ustny nieograniczony
 na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym nr 48  w Sątopach, stanowiącego odrębną nieruchomość. Lokal  o powierzchni 31,10m2, składający się  z pokoju, kuchni i sieni. Do lokalu przynależy strych o powierzchni 35,83m2, piwnica nr 4 o  powierzchni 17,83m2 i segment gospodarczy numer 4 o powierzchni 24,78m2.Lokal usytuowany na parterze pięciolokalowego budynku. Wyposażony w instalację  elektryczną. Do budynku doprowadzona instalacja wodna.Z własnością lokalu związany jest udział 158/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności gruntu,  oznaczonego jako działka numer 366/2 o powierzchni 2090m2.Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00029599/4.Dla nieruchomości brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz decyzji
o warunkach zabudowy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek przyjęte uchwałą nr III/16/02 z dnia 30 grudnia 2002r. Rady Miejskiej w Bisztynku oraz wprowadzone zmiany uchwałą nr IV/15/11 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 01 marca 2011r. lokalizują przedmiotową działkę w jednostce strukturalnej oznaczonej na rysunku Studium – RP. Jest to jednostka w której główną funkcją gospodarczą jest rolnictwo. 
Cena wywoławcza  11 970,00       
     Wadium  1 200,00 
Przetarg odbędzie się dnia 19 grudnia 2022r. o godz. 10°° w Urzędzie Miejskim  w Bisztynku przy ul. Kościuszki 2, sala nr 14, l piętro.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 14 grudnia 2022r. wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku numer  72 2030 0045 1110 0000 0219 9060 – BNP PARIBAS S.A. w Bartoszycach  wadium w wysokości 1 200,00zł.(słownie: tysiąc dwieście złotych)  z dopiskiem „Wadium Sątopy 48/4”. Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna czy prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób przystępujących do przetargu. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazło się na koncie Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu  14 grudnia 2022r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Ponadto uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić komisji przetargowej:
1) aktualny dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna,
2) pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. W przypadku reprezentowania w przetargu osoby prawnej przez pełnomocnika – przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
3) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:
- ze stanem faktycznym i prawnym lokalu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z przyjęciem jej bez zastrzeżeń.
4) pisemne oświadczenie, w jakich udziałach nastąpi nabycie lokalu, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.
W przypadku nabycia nieruchomości z majątku objętego wspólnością ustawową (małżeństwo) konieczna jest obecność na przetargu obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osoba ustalona na nabywcę lokalu ponosi koszty notarialne i sądowe. Sprzedający nie będzie ponosił kosztów związanych ze wznowieniem granic nieruchomości. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić przed wyznaczonym terminem podpisania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, cenę lokalu osiągniętą w przetargu (pomniejszoną o wpłacone wadium)Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej minimalne postąpienie, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania. Nabywca lokalu zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz.1899 z późn.zm.) upłynął 24 czerwca 2022r.Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  2021r poz. 2213).Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku (pokój nr 2, tel. 89 521 64 15). 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-17 13:06:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Kobryń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-17 13:07:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Kobryń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-27 13:31:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony