ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia o przetargach

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na poddaszu budynku mieszkalnego nr 7 przy ulicy Harcerskiej w Bisztynku

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-29 08:53:11 przez Justyna Kobryń

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka
ogłasza
 III przetarg ustny nieograniczony 
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na poddaszu  budynku mieszkalnego nr 7 przy ulicy Harcerskiej w Bisztynku, składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju o powierzchni użytkowej 37,20m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,90m2 (murowane, jedna ze ścian częściowo zburzona). Z lokalem związany jest udział w wysokości 21/100 części w nieruchomości wspólnej obejmującej części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności gruntu, na którym znajduje się budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, oznaczonego jako działka ewidencyjna numer 321 o powierzchni 0,0197 ha, obręb 1 miasta Bisztynek. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00005907/3.Lokal nie jest obciążony ciężarami i hipotekami oraz innymi prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nie toczy się też w stosunku do niego postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jego nabycia przez Gminę.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek, zatwierdzonym Uchwałą Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 4 marca 2019r. (Dz.Urz.Woj.Warmińsko-Mazurskiego, Nr 2053 z dnia 12 kwietnia 2019r.) budynek, w którym położony jest sprzedawany lokal znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 11MU–przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna lub usługi, z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji usług w zakresie: myjni, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, logistyki i spedycji; w ramach ustalonego przeznaczenia dopuszcza się lokalizację: urządzeń i sieci infrastruktury  technicznej, miejsc do parkowania.Na sprzedaż lokalu zostały przeprowadzone dwa kolejne przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym:  I przetarg w dniu 21 lipca 2022r., II przetarg w dniu 8 września 2022r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Cena wywoławcza 47.300,00 zł
Podana cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT); sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2022r. poz. 931 z późn.zm.).O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż l % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się 3 listopada 2022r. o godz. 10°° w Urzędzie Miejskim w Bisztynku przy ul. Kościuszki 2, sala nr 14, l piętro.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 28 października 2022r. wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku  numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060 – BNP PARIBAS S.A. wadium w wysokości 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem „wadium ul. Harcerska 7/5”.Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna czy prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób przystępujących do przetargu. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby znalazło się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu 28 października 2022r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej:
 1. w przypadku osób fizycznych dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 2. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka, upoważniającym do działania na każdym etapie postępowania przetargowego i składania oświadczeń, w tym zawierającym zgodę na odpłatne nabycie lokalu, bądź złożenie oświadczenia, że nabywany lokal będzie nabywany do majątku osobistego,
 3. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika osoby fizycznej –  przedłożenie komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bisztynku numer 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800,
 4. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), umowę spółki, właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot (w przypadku kserokopii poświadczone notarialnie), dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia:
 1. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się:
 • ze stanem faktycznym i prawnym lokalu,
 • z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z przyjęciem jej bez zastrzeżeń.
2. złożenie pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie lokalu, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi wspólnie więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.
Informacje dodatkowe dotyczące lokalu:
 1. Sprzedawca nie odpowiada za wady ukryte zbywanego lokalu.
 2. Nabywca przejmuje lokal w stanie istniejącym i nie przysługują mu żadne roszczenia względem Gminy Bisztynek.
 3. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
Ceną nabycia lokalu będzie najwyższa osiągnięta cena. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Osoba, która przetarg wygra zobowiązana będzie do zapłaty jednorazowo całej wymaganej ceny lokalu ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, poniesienia opłat notarialnych i sądowych związanych z jego nabyciem. Za termin zapłaty ceny lokalu uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bisztynku. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni. Zwrot wadium nastąpi na wskazane konto. Nabywca lokalu zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona zapłaty ceny lokalu w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, Burmistrz Bisztynka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy nabywcą lokalu ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2017r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu nabywca winien przedłożyć stosowne zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie lokalu będącego przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej. Burmistrz Bisztynka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny. W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania. Termin do złożenia wniosku o nabycie lokalu przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2021r., poz. 1899 z późn.zm.) upłynął 10 czerwca 2022r. W terminie tym nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r., poz. 2213). Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Bisztynka. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku (pok.8 tel. 89 521 64 17).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Szuksztul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-29 08:52:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Kobryń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-29 08:53:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Kobryń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-10 07:55:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony