ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia o przetargach

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bisztynek-Kolonia jako działka nr 92/1

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-23 08:44:03 przez Justyna Kobryń

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka
o g ł a s z a
I przetarg ustny ograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bisztynek-Kolonia  oznaczonej według ewidencji gruntów obrębu 01 Bisztynek Kolonia, jako działka nr 92/1 o powierzchni 637m2, księga wieczysta numer OL1B/00001665/6 na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerem geodezyjnym 93/1 i 96/9, obręb Bisztynek Kolonia
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako „dr”, droga wewnętrzna, która straciła swój charakter, gdyż jest wykorzystywana rolniczo, a właściciele nieruchomości przyległych z niej nie korzystają, ponieważ posiadają dostęp do swoich nieruchomości z innych dróg publicznych. W związku z powyższym nieruchomość oznaczona numerem 92/1, obręb Bisztynek  Kolonia została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości do niej przyległych.
W nieaktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bisztynek, który utracił ważność z dniem 31.12.2003r działka znajdowała się na terenach rolnych.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek przyjętym uchwałą nr III/16/02 z dnia 30 grudnia 2002r. Rady Miejskiej w Bisztynku oraz ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku nr XXXIV/223/14 z dnia 30 października 2014r, lokalizują przedmiotową działkę w jednostce strukturalnej oznaczonej na rysunku Studium – MRT. Jest to jednostka, w której główną funkcją gospodarczą jest rolnictwo, przemysł, przedsiębiorczość, jako funkcja uzupełniająca turystyka i leśnictwo.
Nieruchomości nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 
Cena wywoławcza  2 970,00zł
Wadium – 400,00zł
 
Sprzedaż nieruchomości objęta jest podatkiem VAT liczonym w wysokości 23%.
Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie  może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2022r. o godz. 12-tej w sali nr 14 Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia
24 października   2022r. wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060 – BNP PARIBAS Bank Polska S.A. wymagane wadium w pieniądzu, z dopiskiem „Droga Bisztynek Kolonia  działka nr 92/1”. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby znalazło się na koncie Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu  24 października 2022r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie  do 25 października  2022r do godziny 1200 złożyć w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bisztynku w zamkniętej kopercie z dopiskiem Droga Bisztynek Kolonia - działka nr 92/1 zgłoszenie uczestnictwa w przetargu z dołączoną kopią wpłaty wadium. 
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.bisztynek.pl) i wywieszona na tablicy ogłoszeń (na parterze) Urzędu Miejskiego w Bisztynku, w dniu 27 października 2022r
Ponadto uczestnicy przetargu podczas jego trwania są zobowiązani przedstawić komisji przetargowej:
1) aktualny dokument potwierdzający tożsamość, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna lub
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
3) w przypadku reprezentowania w przetargu osoby prawnej przez pełnomocnika –
przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do
działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
5) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:
- ze stanem faktycznym i prawnym nabywane nieruchomości gruntowej i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z przyjęciem jej bez zastrzeżeń.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni. W razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej minimalne postąpienie, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania.
Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.) upłynął 02 września 2022r.
Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r, poz. 2213 ).
Gmina Bisztynek sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego. W przypadku ewentualnej niezgodności w zakresie użytków lub w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, Gmina Bisztynek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Bisztynka.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku (pokój nr 2, tel. 89 521 64 15).
 
Burmistrz Bisztynka
  (-) Marek Dominiak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-23 08:39:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Kobryń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-23 08:44:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Kobryń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-07 12:14:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony