ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia o przetargach

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bisztynek, położonej w Bisztynku przy ul. Obwodowej

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-01 12:56:06 przez Justyna Kobryń

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka 
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bisztynek, położonej w Bisztynku przy ul. Obwodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Bisztynek jako działka numer 66/5 o pow.0,2337 ha. Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Biskupcu księga wieczysta nr OL1B/00013748/9. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Działka stanowi teren o zmiennej wysokości, obniżający w kierunku północnym, częściowo porośnięty trawą, roślinnością zieloną, krzewami i drzewami. Kształt działki jest regularny.
Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w bliskim zasięgu (w drodze).
Dojazd do nieruchomości z ulicy Obwodowej (droga o nawierzchni gruntowej). W rejestrze gruntów działka oznaczona jest jako grunty klasy: RIIIb-0,2337ha.
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania.
Zagospodarowanie nieruchomości - zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bisztynek, zatwierdzonym Uchwałą Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 4 marca 2019r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2053 z dnia 12 kwietnia 2019r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 39MN – przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna. W ramach ustalonego przeznaczenia dopuszcza się lokalizację usług zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa budowlanego, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, miejsc do parkowania. W ramach ustalonego przeznaczenia dopuszcza się lokalizację usług zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa budowlanego, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, miejsc do parkowania.
Cena wywoławcza
60.500,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych)
Sprzedaż objęta jest podatkiem VAT liczonym w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż l % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2022r. o godz. 10-tej
w sali nr 14 Urzędu  Miejskiego w Bisztynku.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 28 września 2022r. wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku  numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060 BNP Bank Polska S.A. wymagane wadium w wysokości 7.000,00zł (siedem tysiące złotych 00/100) z dopiskiem „wadium, działka nr (należy podać nr działki)”. Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna czy prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób przystępujących do przetargu. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu 28 września 2022r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnik przetargu winien przedłożyć:  
1)    w przypadku osób fizycznych dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport); w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2)    w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka, upoważniającym do działania na każdym etapie postępowania przetargowego i składania oświadczeń, w tym zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
3)    W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika osoby fizycznej –  przedłożenie komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na rachunek bankowy nr 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800.
4)    w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot (w przypadku kserokopii poświadczone notarialnie), dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia:
  1. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się:
- ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, oraz
- z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z przyjęciem jej bez zastrzeżeń.
  1. złożenie pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi wspólnie więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.
Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunków realizacji inwestycji:
  1. W przypadku, gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nie ujawnione na istniejących mapach) kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca dokona ich przeniesienia, po uprzednim uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Czynności te nabywca dokona własnym kosztem i staraniem. Gmina Bisztynek nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  2. W przypadku wystąpienia w granicach nabywanej działki drzewostanu kolidującego z inwestycją, nabywca będzie mógł dokonać jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami; stosownie do przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) – wymagane jest wystąpienie o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów do właściwego organu administracyjnego.
  3. Gmina Bisztynek nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na koszt własny.
  4. Nabywca przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na koszt własny.
  5. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i nie przysługują mu żadne roszczenia względem Gminy Bisztynek.
  6. W przypadku ewentualnej potrzeby wznowienia lub okazania granic nieruchomości nabywca ustali warunki tego wznowienie lub okazania granicy z wybranym przez siebie geodetą. Wznowienie lub okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Bisztynek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Osoba, która przetarg wygra zobowiązana będzie do zapłaty jednorazowo całej wymaganej ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, poniesienia opłat notarialnych i sądowych związanych z jej nabyciem.
Za termin zapłaty ceny nieruchomości uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni. Zwrot wadium nastąpi na wskazane konto.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona zapłaty ceny nieruchomości w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, Burmistrz Bisztynka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2017r. poz. 2278 z pózn.zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć stosowne zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.
Burmistrz Bisztynka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania.
Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2021r., poz. 1899 z późn.zm.) upłynął 8 lipca 2022r. W terminie tym nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. 
Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 z późn.zm.).
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Bisztynka.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku (pok.8 tel. 89 521 64 17).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Szuksztul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-01 12:52:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Kobryń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-01 12:56:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Kobryń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-12 12:38:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony