ˆ

RODO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja RODO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-07-10 08:18:55 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bisztynek z siedzibą przy ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, reprezentowana przez Burmistrza Bisztynka
  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Grzegorz Szajerka , Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Warmińska 7/5.
Kontakt: tel. 533 327 054, mail.
  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z  2017 poz.1875 z późn. zm.), rekrutacji, wykonywania umów, promocji gminy, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zgody osoby, której dane są przetwarzane lub zawarta umowa.
  2.  Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  3.  Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego( Prezesa Urzędu Ochrony Danych), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
« powrót do poprzedniej strony