ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek"Drukuj informację Zamówienie publiczne: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek"

Szczegóły informacji

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Bisztynek

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: 2020/S 234-577878

Termin składania ofert / wniosków: 2021-01-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-01-05 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-12-01 przez

Treść:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gmina Bisztynek
Krajowy numer identyfikacyjny: 51074359700000
Adres pocztowy: ul. T. Kościuszki 2
Miejscowość: Bisztynek
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek
E-mail: zamowienia.publiczne@bisztynek.pl
Tel.: +48 895216400
Faks: +48 897188603
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.bisztynek.pl
I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.bisztynek.pl/Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/400214
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bisztynek”Numer referencyjny: GMP.271.7.2020
II.1.2)Główny kod CPV90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bisztynek” – zgodnie z SIWZ.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90511000 Usługi wywozu odpadów90512000 Usługi transportu odpadów90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL622 OlsztyńskiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Bisztynek, Polska
II.2.4)Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – wymaga się również odbioru odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem;
2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny:
a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
b) szkło, opakowania szklane,
c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) bioodpady,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) zużyte opony,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – Wykonawca w ramach umowy ma obowiązek odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty;
3) dostarczenie w terminie do dnia 1 lutego 2021 r. i sukcesywne uzupełnianie właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kolorach:
a) niebieski – papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
b) zielony lub biały – szkło, opakowania szklane,
c) żółty – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) brązowy – bioodpady.
Worki o pojemności od 60 l do 120 l wykonane z folii polietylenowej LDPE o odpowiedniej grubości zapewniającej ich wytrzymałość. Worki powinny posiadać przeźroczystość pozwalającą na ocenę zawartości oraz muszą być oznaczone w sposób widoczny i czytelny informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwą, adresem i nr telefonu Wykonawcy.
Po każdorazowym odbiorze tych worków Wykonawca zobowiązany jest pozostawić właścicielowi nieruchomości worki w ilościach i kolorach odpowiadających odebranym workom;
4) zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bezpośrednio do instalacji komunalnej (Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie instalację komunalną, do której będą przekazywane ww. odpady). Odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, będą do niej przekazywane;
5) zagospodarowanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania, o której mowa w dziale II ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm.); w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest przekazywanie ich do podmiotu zbierającego te odpady.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/02/2021Koniec: 31/12/2021Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (rozdział XIII SIWZ):
— cena – 60 %,
— efekt środowiskowy – 20 %,
— edukacja w zakresie ochrony środowiska 15 %,
— zaoferowanie zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych 5 %.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
— wpis do prowadzonego przez Burmistrza Bisztynka rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439 ze zm.),
— aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wydane przez odpowiedni organ na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm) oraz ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
— wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), a także obowiązującymi przepisami.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych). Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopię przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela). Kwotę ubezpieczenia wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy na PLN, przyjmując do przeliczeń średni kurs danej waluty podany w dniu otwarcia ofert przez Narodowy Bank Polski.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kontynuacji polisy ubezpieczeniowej w terminie do 7 dni przed upływem jej ważności. Brak przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia, Zamawiający uzna za rażące naruszenie postanowień umownych ze wszystkimi negatywnymi skutkami takiej okoliczności.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zdolnościami technicznymi zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ.
1) W posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się, co najmniej:
— dwa pojazdy przystosowane do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
— dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Zamawiający wymaga, aby pojazdy, będące w dyspozycji Wykonawcy, odbierające odpady z zabudowy kolonijnej posiadały gabaryty i wyposażenie umożliwiające transport odpadów komunalnych po drogach gruntowych.
2) Szczegółowe wymagania dla pojazdów:
— pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu,
— konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
— pojazdy muszą być wyposażone w system:
• monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
• czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych,
— pojazdy muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
— pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
— na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej,
— pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu).
3) Podmiot odbierający odpady komunalne jest obowiązany posiadać bądź dysponować bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Bisztynek, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, do którego posiada tytuł prawny na dzień składania ofert.
4) Wymagania dla bazy magazynowo-transportowej:
— teren bazy magazynowo-transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, tj.: ogrodzony, dozorowany,
— baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w:
• miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
• pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
• miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
• legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
— miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych muszą być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
— na terenie bazy magazynowo-transportowej muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym,
— urządzenia wykorzystywane do magazynowania selektywnie zebranych odpadów muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się ich na zewnątrz, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu,
— na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej,
— teren bazy magazynowo-transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 05/01/2021Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 05/01/2021Czas lokalny: 10:30Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – Urząd Miejski w Bisztynku, ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, POLSKA, pokój nr 14 – sala konferencyjnaInformacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem (https://platformazakupowa.pl)
Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na stronie (http://bip.bisztynek.pl) oraz na (https://platformazakupowa.pl/transakcja/400214) w sekcji „Komunikaty”. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: takPrzewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wrzesień 2021 r.
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z postępowania bez rozpatrywania.
Informacje dodatkowe:
1) wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego;
2) pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
3) wadium będzie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w ofercie przez Wykonawcę, a wniesione w innej formie – zostanie zwrócone zgodnie z zapisem, np. w gwarancji.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony