ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”

Szczegóły informacji

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Bisztynek

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: 2020/S 202-489993

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-18 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-11-18 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2020-10-16 przez Katarzyna Rudzka

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina BisztynekKrajowy numer identyfikacyjny: 51074359700000Adres pocztowy: ul. T.Kościuszki 2Miejscowość: BisztynekKod NUTS: PL622 OlsztyńskiKod pocztowy: 11-230Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: ul. Kościuszki 2, 11-230 BisztynekE-mail: zamowienia.publiczne@bisztynek.pl Tel.: +48 895216400Faks: +48 897188603
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.bisztynek.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.bisztynek.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/384953
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
Numer referencyjny: GMP.271.4.2020
II.1.2)
Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
2 / 8
Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”- zgodnie z SIWZ
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Bisztynek, Polska
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - wymaga się również odbioru odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem
2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny:
a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
b) szkło, opakowania szklane,
c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) bioodpady,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) zużyte opony,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory
j) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe - Wykonawca w ramach umowy ma obowiązek odebrać wyłącznie te odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty.
3) Dostarczenie w terminie do 01 stycznia 2021 r. i sukcesywne uzupełnianie właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kolorach:
a) niebieski - papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
b) zielony lub biały - szkło, opakowania szklane,
c) żółty - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) brązowy - bioodpady.
Worki o pojemności od 60 l do 120 l wykonane z folii polietylenowej LDPE o odpowiedniej grubości zapewniającej ich wytrzymałość. Worki powinny posiadać przeźroczystość pozwalającą na ocenę zawartości
3 / 8
oraz muszą być oznaczone w sposób widoczny i czytelny informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwą, adresem i nr telefonu Wykonawcy.
Po każdorazowym odbiorze tych worków Wykonawca zobowiązany jest pozostawić właścicielowi nieruchomości worki w ilościach i kolorach odpowiadających odebranym workom.
4) zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bezpośrednio do instalacji komunalnej (Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie instalację komunalną, do której będą przekazywane ww. odpady). Odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, będą do niej przekazywane.
5) zagospodarowanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania, o której mowa w Dziale II ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm.); w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest przekazywanie ich do podmiotu zbierającego te odpady
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (rozdział XIII SIWZ):
- cena – 60 %
- efekt środowiskowy – 20%
- edukacja w zakresie ochrony środowiska 15 %
- zaoferowanie zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych 5%
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
4 / 8
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
- wpis do prowadzonego przez Burmistrza Bisztynka rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.);
- aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wydane przez odpowiedni organ na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm) oraz ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)
- wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), a także obowiązującymi przepisami.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych). Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopię przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela). Kwotę ubezpieczenia wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy na PLN, przyjmując do przeliczeń średni kurs danej waluty podany w dniu otwarcia ofert przez Narodowy Bank Polski.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kontynuacji polisy ubezpieczeniowej w terminie do 7 dni przed upływem jej ważności. Brak przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia, Zamawiający uzna za rażące naruszenie postanowień umownych ze wszystkimi negatywnymi skutkami takiej okoliczności.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5 / 8
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zdolnościami technicznymi zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ.
1) W posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się, co najmniej:
— dwa pojazdy przystosowane do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
— dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Zamawiający wymaga, aby pojazdy, będące w dyspozycji Wykonawcy, odbierające odpady z zabudowy kolonijnej posiadały gabaryty i wyposażenie umożliwiające transport odpadów komunalnych po drogach gruntowych.
2) Szczegółowe wymagania dla pojazdów:
— pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu,
— konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
— pojazdy muszą być wyposażone w system:
• monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
• czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych,
— pojazdy muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
— pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
— na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo –transportowej,
— pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu),
3) Podmiot odbierający odpady komunalne jest obowiązany posiadać bądź dysponować bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Gminy Bisztynek, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy, do którego posiada tytuł prawny na dzień składania ofert.
4) Wymagania dla bazy magazynowo – transportowej:
— teren bazy magazynowo – transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym tj.: ogrodzony, dozorowany;
— baza magazynowo- transportowa musi być wyposażona w:
• miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu
• pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
• miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
• legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
— miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych muszą być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;
— na terenie bazy magazynowo-transportowej muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;
6 / 8
— urządzenia wykorzystywane do magazynowania selektywnie zebranych odpadów muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się ich na zewnątrz, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu;
— na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej;
— teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 18/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski w Bisztynku, ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, pokój nr 14 – sala konferencyjna
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl.
Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na https://platformazakupowa.pl/transakcja/384953 w sekcji „Komunikaty”. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
7 / 8
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
wrzesień 2021r.
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp.
3. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z postępowania bez rozpatrywania.
Informacje dodatkowe:
1) wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:
Bank BNP Paribas Bank Polska S. A.: 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060
2) pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3) wadium będzie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy pzp. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w ofercie przez Wykonawcę, a wniesione w innej formie – zostanie zwrócone zgodnie z zapisem, np. w gwarancji.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17 AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
8 / 8
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PublicznychAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Rudzka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-16 12:38:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Rudzka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-16 13:58:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Rudzka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-16 13:58:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony