ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recyklingDrukuj informację Zamówienie publiczne: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling

Szczegóły informacji

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o. o.

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 634131-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-12-31 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-12-31 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2019-12-09 przez Adrian Porydzaj

Treść:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
NiePostępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
NieInformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 51956348300000, ul. Bisztynek-Kolonia  14 , 11-230  Bisztynek-Kolonia, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 718 90 16, e-mail mzkpok@wp.pl, faks 089 718 90 16.
Adres strony internetowej (URL): bip.bisztynek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
bip.bisztynek.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresemNie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
MZKPOK Sękity Sp. z o.o. , Bisztynek - Kolonia 14, 11-230 Bisztynek
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling w ilości około 1 700 Mg. Odpady będące przedmiotem zamówienia powstają Odpady będące przedmiotem zamówienia powstają w wyniku sortowania frakcji nadsitowej ( > 80 mm) wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01) oraz odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie (odpady z grupy 15 01) na linii sortowniczej po wysortowaniu frakcji materiałowych nadających się do recyklingu i ponownego użycia tj. metalu, szkła, papieru, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych. Po załadowaniu odpadów komunalnych zmieszanych do leja zrzutowego przenośnikiem znoszącym odpady transportowane są do sita bębnowego o oczku przesiewającym o średnicy 80 mm wyposażonego w sekwencję otwierania worków. W sicie następuje rozdział odpadów na dwie frakcje: - podsitowa o granulacji poniżej 80 mm, która kierowana jest przenośnikiem podsitowym poprzez przenośnik ładujący frakcji drobnej do 4 wózków - nadsitowa o granulacji powyżej 80 mm, z której powstają odpady będące przedmiotem zamówienia, kierowana jest przenośnikiem sortowniczym do kabiny sortowniczej. W kabinie sortowniczej następuje proces manualnego sortowania odpadów. Personel kabiny sortowniczej wybiera i segreguje, w której wybierane są odpady opakowaniowe typu szkło, makulatura, butelki PET, metale do 6 pojemników znajdujących się pod lejami zrzutowymi stanowisk sortowniczych. Pozostałości po sortowaniu w kabinie sortowniczej (balast) przenośnikiem kierowane są na zewnątrz hali sortowni w formie luźnej do kontenera. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ubiega z końcem 31.12.2020 roku lub wcześniej gdy wyczerpie się określona umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF do odbioru i zagospodarowania w trakcie trwania umowy. Odpady przekazywane będą luzem, bez uprzedniego zbelowania. Szacowana ilość komponentu do produkcji paliwa alternatywnego RDF, która będzie odbierana z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o. to ok. 1 700 Mg/rok. Odbiór odpadów będzie odbywał się w trybie ciągłym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w ilości określonej w dyspozycji odbioru przesłanej e-mailem do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia dyspozycji odbioru. Zamawiający będzie wysyłał dyspozycję odbioru biorąc pod uwagę pełen załadunek środka transportu Wykonawcy. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek. Załadunek odpadu o kodzie 19 12 12 leży po stronie Zamawiającego, zaś transport po stronie Wykonawcy. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym oraz kartą przekazania odpadu. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Oferowany sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpady zostaną zagospodarowane na instalacjach Wykonawcy, które posiadają decyzje zezwalające na przedmiotowym terenie prowadzić działalność w zakresie przetworzenia tych odpadów (decyzje te będą stanowiły załącznik do umowy). Odpady objęte niniejszą umową zostaną przetworzone w procesie odzysku R12 – wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11 (produkcja paliwa alternatywnego) wyszczególnionym w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701). Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego miesiąca rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów potwierdzających odzysk i/lub recykling z zagospodarowanego odpadu (DPO, DPR). Dokument ten wystawiany powinien być zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca. Zamawiający będzie sporządzał karty przekazania odpadu niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. Dostarczone Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk i/lub recykling z zagospodarowanego odpadu oraz podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę karta przekazania odpadu stanowić będą podstawę do podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo - odbiorczy stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wartość każdej usługi będzie obliczana przez pomnożenie ceny oferowanej przez Wykonawcę w ofercie za usługę odbioru i zagospodarowania l Mg przez ilość odebranych odpadów. Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiadało cenie wskazanej w ofercie za usługę odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12. Rozliczenie odbywać się będzie w cyku miesięcznym na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na bezpośrednią produkcję odpadu kodzie 19 12 12 z odpadów zmieszanych (20 03 01) i opakowaniowych (grupa 15 01) dostarczanych na bieżąco, nie ma możliwości określenia gwarantowanych przez Zamawiającego parametrów ilościowych, jakościowych i morfologicznych odpadów przekazywanych Wykonawcy w ramach niniejszej umowy. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego z tego tytułu. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin odpadów będących przedmiotem zamówienia na terenie Instalacji Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 – po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym.

II.5) Główny kod CPV: 90533000-2
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na transport i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach lub zezwolenie na transport i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach lub inny dokument z którego wynika, że Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania odpadów metodą R 12.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zdolnościami technicznymi wg. załącznika nr 6 do SIWZ. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w celu wykonania zamówienia publiczne dysponuje : - co najmniej jednym samochodem do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin EURO 6. W odniesieniu do zdolności technicznych wykazanych w części 2 wykazu należy złożyć pisemne zapewnienie podmiotów wykazanych w tej samej tabeli o udostepnieniu potencjału technicznego do wykonania zamówienia – udostępnienie takie powinno wyraźnie wskazywać nazwę zamawiającego, tytuł zamówienia podany w SIWZ oraz potwierdzać bez wątpliwości rodzaj, markę oraz inne dane technicznego udostępnianego potencjału technicznego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane przez odpowiedni organ na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701) 2) Wykaz, o którym mowa w pkt 7 ust. 2 lit. c potwierdzający, że Wykonawca posiada lub dysponuje odpowiednimi zdolnościami technicznymi, wraz ze wskazaniem tytułu prawnego do dysponowania pojazdem wraz z dokumentem potwierdzającym ów tytuł wg. załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria  Znaczeniecena  cena - 100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym aktów prawa miejscowego Zamawiającego, w zakresie jakim zmiana dotyczy, 2) zmiany danych adresowych oraz zmiana numeru rachunku bankowego, 3) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, 4) zmiana terminu umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań- o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia wykonania umowy; np. wojna, działania wojenne, klęski żywiołowe, grad, huragan, niepokoje społeczne, inne zdarzenia losowe, 5) zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy, 2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrian Porydzaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-09 14:30:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marlena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-09 14:33:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-07 23:32:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony