ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Bisztynek w formule partnerstwa publiczno-prywatnegoDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Bisztynek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Szczegóły informacji

Budowa kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Bisztynek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Status: rozstrzygnięty

Tryb: dialog konkurencyjny

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bisztynek

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 647327-N-2018, 500285843-N-2018,540001292-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-02-11 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-11-13 przez Marlena Grabowska

Treść:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiającyNiePostępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowaniaNieInformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiającychNie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii EuropejskiejNieW przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bisztynek, krajowy numer identyfikacyjny 51074359700000, ul. ul. Kościuszki  2 , 11230   Bisztynek, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 521 64 00, e-mail zamowienia.publiczne@bisztynek.pl, faks 897 188 603.
Adres strony internetowej (URL): bip.bisztynek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNie
bip.bisztynek.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresemNie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieTak
adres
00052978/skrytka Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Bisztynek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Numer referencyjny: GMP.271.17.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog technicznyNie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Bisztynek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: „Przedsięwzięcie”). Do obowiązków Partnera Prywatnego należeć będzie sfinansowanie robót budowlanych, wykonanie na podstawie przekazanej przez Podmiot Publiczny dokumentacji robót budowlanych oraz utrzymanie techniczne powstałej infrastruktury. Oprócz tego, Partner Prywatny pełnić będzie funkcję podmiotu zarządzającego składowiskiem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. z 2018 poz. 992 z późn. zm.), otrzymując z tego tytułu opłatę za przyjęcie odpadów do składowania. Szacowany okres trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym to ok. 25 lat (w tym Etap Inwestycyjny - ok 15 miesięcy, a Etap Utrzymania i Zarządzania – ok 23,5 roku). Przedmiotem zamówienia jest budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Bisztynek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Kwatera zlokalizowana będzie w miejscowości Sękity gm. Bisztynek, dz. nr 49/3 obręb Bisztynek-Kolonia dla Gminy Bisztynek, ul. T.Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek. Właścicielem działki jest Gmina Bisztynek. Do obowiązków Partnera Prywatnego należeć będzie sfinansowanie robót budowlanych, wykonanie robót budowlanych na podstawie przekazanej przez Podmiot Publiczny dokumentacji oraz utrzymanie techniczne powstałej infrastruktury. Oprócz tego, Partner Prywatny pełnić będzie funkcję podmiotu zarządzającego składowiskiem odpadów. Szacowany okres trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym to ok. 25 lat (w tym Etap Inwestycyjny – ok 15 miesięcy, a Etap Utrzymania i Zarządzania – ok 23,5 roku). Zakres robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, którą Podmiot Publiczny przekaże Partnerowi Prywatnemu. Zakres ten może zostać doprecyzowany w trakcie dialogu konkurencyjnego. Podmiot Publiczny w celu zrealizowania przez Partnera Prywatnego opisanego wyżej przedsięwzięcia, przekaże jako wkład własny nieruchomość oraz dokumentację projektową, obejmującą projekt budowlany, kosztorys inwestorski oraz Decyzję Starosty Bartoszyckiego Nr Bi-270/12 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę. Partner Prywatny za zrealizowanie Przedsięwzięcia otrzyma wynagrodzenie w postaci opłat ponoszonych za przyjęcie przez Partnera Prywatnego odpadów do składowania na składowisku odpadów oraz w zależności od wysokości przychodów z tego tytułu - dopłatę od Podmiotu Publicznego. Preferowanym modelem wynagrodzenia jest jednak czerpanie jak najwyższych przychodów przez Partnera Prywatnego z tytułu przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów. Ostateczna struktura wynagrodzenia, w tym maksymalny poziom dopłaty ze strony Podmiotu Publicznego zostanie ustalona w toku dialogu. Ostateczny przedmiot zamówienia, rozwiązania techniczne, zakres utrzymania i zarządzania, okres obowiązywania umowy, szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym zostaną określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie ustaleń poczynionych w toku dialogu konkurencyjnego oraz analizy rozwiązań proponowanych przez Partnerów Prywatnych. Podmiot Publiczny oczekuje, że w trakcie dialogu Partnerzy Prywatni w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, zaproponują optymalne rozwiązania służące realizacji przedsięwzięcia w sposób najbardziej efektywny oraz ustalą wspólnie z Podmiotem Publicznym optymalny podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV45200000-9; 45222110-3; 45220000-5; 45100000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5548000,00
Waluta:euro
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  300   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4.500.000,00 zł lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie komory do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o całkowitej wartości robót minimum 4.500.000,00 zł brutto. 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej jedną osobą, wyznaczoną do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, będącą członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w posiadanej specjalności. Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunkach określonych dla personelu Wykonawcy, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, a także innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2018, poz.1202) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIAIII.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJIOświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp - obligatoryjne przesłanki wykluczenia. Zamawiający wykluczy również z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawcę (fakultatywne podstawy wykluczenia): 1.1 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 1.2. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów: 2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.; 2.5 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2.6 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 2.7 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1-2.6 składa dokumenty zgodnie z §7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126), tj: 3.1 zamiast pkt 2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 3.2 zamiast 2.2-2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.3 Dokumenty, o których mowa w 3.1, 3.2 b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w 3.2 a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3.4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 3.3 stosuje się. 3.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu4. W terminie 3 dni od dnia poinformowania Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków Wykonawca, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcye złotych) przed upływem terminu składania ofert 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: a) Pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego Nr rachunku: 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060  z dopiskiem: "Budowa kwatery składowiska" Za uznanie, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej. c) gwarancji bankowej - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej; d) gwarancji ubezpieczeniowej - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej; e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn zm.) - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców  3
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 3, wówczas Zamawiający zaprosi do dialogu 3 Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów, obliczonych w sposób określony poniżej: 1. Zamawiający przyzna 1 punkt za zrealizowanie jednej dodatkowej roboty budowlanej odpowiadającej zakresowi wskazanemu w sekcji III.1.3), opisanej w minimalnym poziomie wymaganych standardów. Należy wykazać realizację roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, innej niż wykazana na spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Niedopuszczalne jest wykazanie w tym zakresie robót budowlanych wykonanych przez podmiot trzeci (Zamawiający przyzna punkty jedynie za roboty budowlane zrealizowane przez Wykonawcę). 2. W przypadku, gdy w wyniku zastosowania wskazanego powyżej kryterium dodatkowego dwa, bądź większa liczba podmiotów uzyska tę samą punktację, o kolejności wniosków decydować będzie łączna wartość brutto wszystkich robót budowlanych spełniających wymagania Podmiotu Publicznego wskazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania kryterium selekcji opisanego w powyższym pkt 1. W celu zastosowania procedury prekwalifikacji Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
kryterium kosztu(terminy i wysokośc płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego - 1,00
kryterium jakości (podział zadań i ryzyk związanych z realizacja przedsięwzięcia pomiedzy stronami umowy)- 2,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Opis potrzeb i wymagań znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego bip.bisztynek.pl
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Zamawiający nie przewiduje nagród dla wykonawców
Wstępny harmonogram postępowania:
1) Przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – listopad 2018 r. 2) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – grudzień 2018 r. 3) Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków (ewentualne wezwanie do uzupełnień dokumentów lub złożenia wyjaśnień), przekazanie informacji podmiotom, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wynikach oceny – ustalenie liczby podmiotów, z którymi prowadzony będzie dialog – grudzień 2018 r. 4) Przygotowanie i przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego z Partnerami Prywatnymi – styczeń 2018 r. – marzec 2019 r. 5) Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zaproszenie do składania ofert – kwiecień 2019 r. 6) Składanie ofert – kwiecień 2019 r. 7) Otwarcie, ocena ofert i zawiadomienie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – maj 2019 r. 8) Przygotowanie i zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – maj/czerwiec 2019 r.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Informacje ogólne 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Łukasz Hołowieszko, tel. 89 521 64 05 email: l. holowieszko@bisztynek.pl 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. II. Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 1. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania wniosku przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 2. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Wniosek należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 4. Do wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zmienić lub wycofać wniosek za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 6. Wykonawca po upływie terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może skutecznie dokonać zmiany, ani wycofać złożonego wniosku. III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków) 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email /000529278/skrytka 3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. IV Pozostałe informacje 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do wniosku. 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 2.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z Wnioskiem, składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych podmiotów. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym Ogłoszeniu na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz właściwych dokumentów wymienionych w niniejszym Ogłoszeniu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odpowiednio do udostępnianych zasobów. Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie dołączyć do wniosku). 4. Podmiot publiczny wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z zawiązaną po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu realizacji przedsięwzięcia jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są Partnerzy Prywatni. Warunkiem wyrażenia powyższej zgody jest przedłożenie podmiotowi publicznemu do akceptacji umowy spółki co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem procesu rejestracji spółki. 5. Warunkiem zawarcia przez Podmiot Publiczny umowy z podmiotem trzecim finansującym przedsięwzięcie jest przedstawienie umowy która nie zmienia przyjętej w Umowie PPP alokacji ryzyk. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Zamawiający nie przewiduje podziału dialogu na etapy. 8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę zaproszonego do składania ofert w wysokości 2 000,00 zł. w jednej z form wskazanych w ustawie Pzp..Wadium w formie gotówki należy wnieść przelewem na konto zamawiającego Nr rachunku: 72 2030 0045 1110 9. Za za uznanie, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 10. Zamawiający nie przewiduje nagród dla wykonawców o których mowa w art. 60c ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 12. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o PPP Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie ma na celu zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bisztynek, ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek reprezentowana przez Burmistrza Bisztynka 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bisztynek jest Pan Grzegorz Szajerka tel. 533 327 054 : adres e-mail: Grzegorz.szajerka@gptogatus.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marlena Grabowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena Grabowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-13 14:57:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marlena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-13 15:02:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-04 14:29:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony