ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Adaptacja wydzielonej części budynku szkoły podstawowej w Bisztynku na urządzenie żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem

Szczegóły informacji

Adaptacja wydzielonej części budynku szkoły podstawowej w Bisztynku na urządzenie żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bisztynek

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 510820-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-05-31 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-05-31 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2017-05-17 przez Marlena Grabowska

Treść:

 
Gmina Bisztynek: Adaptacja wydzielonej części budynku szkoły podstawowej w Bisztynku na urządzenie żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejNie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanychNie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiającyNiePostępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowaniaTakInformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiającychNie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii EuropejskiejNieW przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bisztynek, krajowy numer identyfikacyjny 51074359700000, ul. ul. Kościuszki  2 , 11230   Bisztynek, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 521 64 00, e-mail zamowienia.publiczne@bisztynek.pl, faks 897 188 603.
Adres strony internetowej (URL): bip.bisztynek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNie
bip.bisztynek.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresemNie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adres

 Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
na adres Zamawiającego Gmina Bisztynek
Adres:
ul. Kościuszki , 11-230 Bisztynek
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja wydzielonej części budynku szkoły podstawowej w Bisztynku na urządzenie żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem
Numer referencyjny: GMP.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog technicznyNie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściZamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na adaptacji wydzielonej części budynku szkoły podstawowej w Bisztynku na urządzenie żłobka i przedszkola, aranżacja wnętrz oraz ich wyposażenie przy ul. Kolejowej 7; działka nr 168/3 obręb Bisztynek 2. Roboty budowlano–montażowe objęte przedmiotem zamówienia odbywać się będą w funkcjonującym obiekcie szkolnym. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 1) I Część Adaptacja wydzielonej części budynku szkoły podstawowej w Bisztynku na urządzenie żłobka wraz z wyposażeniem obejmująca w szczególności: a) prace przygotowawcze, rozbiórkowe b) demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej; c) demontaż urządzeń sanitarnych; d) demontaż wybranych ścianek działowych; e) wykonanie podciągów w ścianach nośnych oraz wykonanie otworów w stropach do wykonania szybu windowego; f) usunięcie spękanych tynków wewnętrznych; g) demontaż istniejących posadzek wewnętrznych oraz okładzin ściennych; h) wykonanie wewnętrznych ścianek działowych; i) wykonanie nowych posadzek oraz okładzin ściennych; j) osadzenie drzwi wewnętrznych; k) wykonanie gładzi i tynków ścian i sufitów; l) malowanie ścian i sufitów; m) montaż armatury i urządzeń sanitarnych; n) sprzątanie. o) wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej, p) wykonanie ścianki mobilnej, q) montaż żaluzji i rolet wewnętrznych, r) wyposażenie pomieszczeń w oparciu o projekt aranżacji wnętrz i zestawienie wyposażenia pomieszczeń, s) wyposażenie w projektowane instalacje, t) montaż dźwigu osobowego. Powierzchnia użytkowa po przebudowie – 223,83 m2 Kubatura netto po przebudowie – 582 m3 2) II Część Adaptacja wydzielonej części budynku szkoły podstawowej w Bisztynku na urządzenie przedszkola wraz z wyposażeniem obejmująca w szczególności: a) prace przygotowawcze i rozbiórkowe b) demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej; c) demontaż urządzeń sanitarnych; d) demontaż wybranych ścianek działowych; e) wykonanie podciągów w ścianach nośnych oraz wykonanie otworów w stropach do wykonania szybu windowego; f) usunięcie spękanych tynków wewnętrznych; g) demontaż istniejących posadzek wewnętrznych oraz okładzin ściennych; h) wykonanie wewnętrznych ścianek działowych; i) wykonanie nowych posadzek oraz okładzin ściennych; j) osadzenie drzwi wewnętrznych; k) wykonanie gładzi i tynków ścian i sufitów; l) malowanie ścian i sufitów; m) montaż armatury i urządzeń sanitarnych; n) wykonanie ścianki mobilnej, o) montaż żaluzji i rolet wewnętrznych, p) wyposażenie pomieszczeń w oparciu o projekt aranżacji wnętrz i zestawienie wyposażenia pomieszczeń, r) wyposażenie w projektowane instalacje, s) zagospodarowanie działki – należy wykonać drogę przeciwpożarową t) sprzątanie. Powierzchnia użytkowa po przebudowie – 742,16 m2 Kubatura netto po przebudowie – 2250 m2

II.5) Główny kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV45421000-445432100-545410000-445214210-545453000-745331100-745330000-945332300-645332200-545311000-042416100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-09-10

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUIII.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500 000zł oraz, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. roboty budowlane, na kwotę minimalną 500 000zł. W przypadku składnia przez Wykonawcę oferty na obydwie części Wykonawca wykazuje sytuacje finansową lub ekonomiczną w zakresie jednego zadania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek.
Informacje dodatkowe warunek dotyczy części I i części II zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. doświadczenie zawodowe część I i Część II: dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć remont, przebudowę lub adaptację budynku użyteczności publicznej(szkoła, przedszkole, szpital, itp.) na kwotę minimalną 500 000zł. Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. W przypadku składnia przez Wykonawcę oferty na obydwie części Wykonawca wykazuje doświadczenie w zakresie jednego zadania i wykaz składa tylko raz. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek; 2. kadra techniczna część I i część II: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj. Kierownikiem budowy - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: 1) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,; doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej trzy razy funkcje Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej trzech zakończonych inwestycji budowlanych, każda o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 250 000zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: warunek dotyczy części I i części II zamówieniaIII.2) PODSTAWY WYKLUCZENIAIII.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJIOświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
NieIII.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu o składania ofert)III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZPIII.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Część I 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych), 2) Część II 27 000,00zł ( dwadzieścia siedem tysięcy złotych) 3) Całość zadania 39 000,00zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp. 3. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z postępowania bez rozpatrywania. Informacje dodatkowe: 1) wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczeniecena60okres gwarancji lub rekojmi12Zatrudnienie20Zatrudnienie osób z grup marginalizowanych8
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: NieTermin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającej z zaistnienia siły wyższej tj. zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań - o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia wykonania umowy; Siła wyższa obejmuje w szczególności zdarzenia: - wojna, działania wojenne, - klęski żywiołowe, jak powódź, huragan, gradobicie, - niepokoje społeczne, w tym okupacje budowy przez osoby inne niż Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, - inne zdarzenia losowe. 2) Zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej koniecznością wprowadzenia zmian projektowych z powodu istotnych braków i/lub błędów w dokumentacji czy innych nieprzewidzianych okoliczności - o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji, 3) Zmiana przedmiotu umowy oraz w konsekwencji zmianę wysokości wynagrodzenia z uwagi na rezygnację z części robót przez Zamawiającego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – pomniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 4) Przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy, zmiana rachunku bankowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
Część nr:1Nazwa:Adaptacja wydzielonej części budynku szkoły podstawowej w Bisztynku na urządzenie żłobka wraz z wyposażeniem1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) prace przygotowawcze, rozbiórkowe b) demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej; c) demontaż urządzeń sanitarnych; d) demontaż wybranych ścianek działowych; e) wykonanie podciągów w ścianach nośnych oraz wykonanie otworów w stropach do wykonania szybu windowego; f) usunięcie spękanych tynków wewnętrznych; g) demontaż istniejących posadzek wewnętrznych oraz okładzin ściennych; h) wykonanie wewnętrznych ścianek działowych; i) wykonanie nowych posadzek oraz okładzin ściennych; j) osadzenie drzwi wewnętrznych; k) wykonanie gładzi i tynków ścian i sufitów; l) malowanie ścian i sufitów; m) montaż armatury i urządzeń sanitarnych; n) sprzątanie. o) wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej, p) wykonanie ścianki mobilnej, q) montaż żaluzji i rolet wewnętrznych, r) wyposażenie pomieszczeń w oparciu o projekt aranżacji wnętrz i zestawienie wyposażenia pomieszczeń, s) wyposażenie w projektowane instalacje, t) montaż dźwigu osobowego. Powierzchnia użytkowa po przebudowie – 223,83 m2 Kubatura netto po przebudowie – 582 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45214100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-10 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczeniecena60okres gwarancji i rękojmi12Zatrudnienie20Zatrudnienie osób z grup marginalizowanych8
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Marlena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Grabowska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-17 14:13:29
Wprowadził informację do BIP: Marlena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 14:56:50
Osoba, która zmieniła informację: Marlena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2017-05-31 11:18:04
Artykuł był wyświetlony: 464 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu