ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-05-27 2019-06-12 10:00:00 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach w toku
 • SIWZ (PDF, 13.1 MiB)
 • zał. 1-4 (PDF, 624.9 KiB)
 • zał. nr 5 projekt umowy (PDF, 378 KiB)
 • zał. nr 6 (PDF, 798.2 KiB)
 • zał. nr 7 (PDF, 724.9 KiB)
 • dok. proj. br. budowlana (PDF, 23.7 MiB)
 • dok. proj. br. sanitarna (PDF, 12.1 MiB)
 • dok. proj. br. elektryczna (PDF, 3.2 MiB)
 • przedmiar robót br. budowlana cz. 1 (PDF, 164.6 KiB)
 • przedmiar robót br. budowlana cz. 2 (PDF, 48.1 KiB)
 • przedmiar robót br. sanitarna (PDF, 402.9 KiB)
 • przedmiar robót br. elektryczna (PDF, 244.5 KiB)
 • STWIOR br. budowlana (PDF, 7.7 MiB)
 • STWIOR br. sanitarna (PDF, 143.6 KiB)
 • STWIOR br. elektryczna (PDF, 131.8 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • statygrafia tynków (PDF, 11.9 MiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 216.5 KiB)
2 2019-05-27 2019-06-12 10:00:00 Modernizacja obiektu użyteczności publicznej w celu nadania nowej funkcji społecznej w toku
 • SIWZ (PDF, 12.9 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 628.8 KiB)
 • zał nr 5 projekt umowy (PDF, 385.8 KiB)
 • projekt budowlany br budowlana (PDF, 3.8 MiB)
 • projekt budowlany br sanitarna (PDF, 3.1 MiB)
 • projekt budowlany br elektryczna (PDF, 347.9 KiB)
 • przedmiar robót br. budowlana (PDF, 91.5 KiB)
 • przedmiar robót br.sanitarna (PDF, 149.4 KiB)
 • specyfikacja techniczna br. budowlana (PDF, 1.3 MiB)
 • specyfikacja techniczna br. sanitarna (PDF, 191.3 KiB)
 • specyfikacja techniczna br. elektryczna (PDF, 124.6 KiB)
 • Zaśw. Starosty Bartoszyckiego (PDF, 293.4 KiB)
 • przedmiar robót br. elektryczna (PDF, 101.8 KiB)
 • zał. nr 6 (PDF, 798.3 KiB)
 • zał. nr 7 (PDF, 830.1 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 220 KiB)
3 2019-05-02 2019-06-03 10:00:00 Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek. w toku
 • ogłoszenie (PDF, 6.8 MiB)
 • Zał nr 1 (PDF, 985.2 KiB)
 • zał nr 2 (PDF, 3.2 MiB)
 • zał nr 3 (DOC, 72.5 KiB)
 • zał nr 4 (PDF, 909.3 KiB)
 • zał nr 5 (PDF, 1 MiB)
 • zał nr 6 (PDF, 1006.8 KiB)
 • zał nr 7 (DOC, 40.5 KiB)
 • zał nr 8 (DOC, 29.5 KiB)
 • zał nr 9 (DOC, 27 KiB)
4 2019-04-30 2019-05-29 10:00:00 Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 800 000,00 PLN rozstrzygnięty
 • siwz (PDF, 11.8 MiB)
 • załączniki do SIWZ (DOC, 96.5 KiB)
 • Rb za 2016 (PDF, 19.5 MiB)
 • Rb 27 S za 2017 (PDF, 208.5 KiB)
 • Rb 28 S za 2017 (PDF, 267.2 KiB)
 • RB N za 2017 (PDF, 132.1 KiB)
 • Rb NDS za 2017 (PDF, 99.5 KiB)
 • Rb Z za 2017 (PDF, 114.8 KiB)
 • Rb za 2018 (PDF, 1.7 MiB)
 • Rb za I kw. 2019 (PDF, 1.5 MiB)
 • WPF 2019-2032 (PDF, 7.2 MiB)
 • WPF 2019-2032 zmiana (PDF, 6.9 MiB)
 • Uchwała RM budżet 2019 (PDF, 19.5 MiB)
 • Uchwała RM budżet 2019 zmiana (PDF, 5 MiB)
 • zarządzenie w spr zaciągnięcia kredytu (PDF, 273.5 KiB)
 • wykaz kredytów i pożyczek (PDF, 241.6 KiB)
 • sytuacja finansowa Gminy (PDF, 1 MiB)
 • Uchwały RIO (PDF, 1.8 MiB)
 • opinie RIO w spr wykonania budżetu 2015-2017 (PDF, 384.3 KiB)
 • opinia RIO w spr wykonania budżetu 2018 (PDF, 706.8 KiB)
 • zarządzenie w spr sprawozdania z wykonania budżetu 2016 (PDF, 27.4 MiB)
 • zarządzenie w spr sprawozdania z wykonania budżetu 2017 (PDF, 27.7 MiB)
 • zarządzenie w spr sprawozdania z wykonania budżetu 2018 (PDF, 2.8 MiB)
 • bilans z wykonania budżetu 2015 i 2016 (PDF, 9.5 MiB)
 • bilans z wykonania budżetu 2017 (PDF, 174.3 KiB)
 • bilans z wykonania budżetu 2017 (PDF, 139.7 KiB)
 • bilans z wyk bydżetu 2018 (PDF, 133.9 KiB)
 • bilans z wyk bydżetu 2018 (PDF, 168 KiB)
 • bilans z wyk bydżetu 2018 (PDF, 143.7 KiB)
 • bilans z wyk bydżetu 2018 (PDF, 129.5 KiB)
 • bilans z wyk bydżetu 2018 (PDF, 639.9 KiB)
 • bilans z wyk bydżetu 2018 (PDF, 639.9 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 1.6 MiB)
 • Uchwały RM absolutorium (PDF, 507.1 KiB)
 • Uchwały RIO (PDF, 877.4 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 714.1 KiB)
 • zaświadczenia o niezaleganiu (PDF, 130 KiB)
 • zaśw o wyborze burmistrza (PDF, 198.3 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 290.2 KiB)
 • wynik (PDF, 323.5 KiB)
5 2019-04-19 2019-05-08 10:00:00 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 14.4 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 624.9 KiB)
 • zał. nr 5 projekt umowy (PDF, 378 KiB)
 • zał nr 6 (PDF, 798.2 KiB)
 • zał nr 7 (PDF, 724.9 KiB)
 • dok. proj. br. budowlana (PDF, 23.7 MiB)
 • dok. proj. br.sanitarna (PDF, 12.1 MiB)
 • dok. proj. br. elektryczna (PDF, 3.2 MiB)
 • przedmiar robót br. budowlana 1 (PDF, 164.6 KiB)
 • przedmiar robót br. budowlana 2 (PDF, 48.1 KiB)
 • przedmiar robót br.sanitarna (PDF, 402.9 KiB)
 • przedmiar robót br. elektryczna (PDF, 244.5 KiB)
 • STWIOR br. budowlana (PDF, 7.7 MiB)
 • STWIOR br. sanitarna (PDF, 143.6 KiB)
 • STWIOR br. elektryczna (PDF, 131.8 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • statygrafia tynków (PDF, 11.9 MiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 248.3 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 202.9 KiB)
6 2019-03-05 2019-03-20 10:00:00 Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 13.5 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 629.5 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 783.3 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 54.3 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 7.4 MiB)
 • STWiOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 3.5 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • projekt zamienny (PDF, 2.1 MiB)
 • wykaz roślin (PDF, 426.1 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 282.4 KiB)
 • inf o wynikach postępowania (PDF, 300.6 KiB)
7 2019-02-14 2019-03-06 10:00:00 „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 13.1 MiB)
 • zał nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • zał nr 2 - formularz ofertowy (PDF, 602.5 KiB)
 • zał. 3 wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 546.7 KiB)
 • zał. 4 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 567.4 KiB)
 • zał. 5 wzór oświadczenia grupa kapitałowa (PDF, 647.1 KiB)
 • zał. 6 wykaz dostaw i usług (PDF, 548.4 KiB)
 • zał nr 7 wykaz osób (PDF, 549.2 KiB)
 • zał. nr 8.1 wzór umowy - systemy (PDF, 543 KiB)
 • zał. nr 8.2 wzór umowy - sprzęt (PDF, 576 KiB)
 • zał 9 zobowiązanie do udostępnienia zasobów (PDF, 595.3 KiB)
 • zał 10 opis przygotowania demonstracji systemów (PDF, 502.3 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 367.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.1 MiB)
 • pyt&odp (PDF, 3.7 MiB)
 • pyt&odp (PDF, 941.5 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 2.7 MiB)
 • zal nr 2 popr. (PDF, 602.4 KiB)
 • zał nr 6 popr (PDF, 548 KiB)
 • zał nr 7 popr (PDF, 549.3 KiB)
 • zał. nr 8.1. popr (PDF, 541.5 KiB)
 • zał. nr 1 SOPZ popr (PDF, 1.3 MiB)
 • pyt&odp (PDF, 369 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 380.1 KiB)
 • inf. o wynikach postępowania (PDF, 473.6 KiB)
8 2019-02-05 2019-02-22 10:30:00 Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 14.1 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 629.4 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 775.2 KiB)
 • zał. nr 6 (DOC, 33.5 KiB)
 • zał. nr 7 (DOCX, 16 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 3.4 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.3 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 7.4 MiB)
 • STWIOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • projekt zamienny (PDF, 2 MiB)
 • projekt zamienny (PDF, 136.1 KiB)
 • STWIOR 1 (PDF, 707.9 KiB)
 • STWIOR 2 (PDF, 681.3 KiB)
 • pyt&odp. (PDF, 378.8 KiB)
 • siwz popr. (PDF, 14.3 MiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 299.5 KiB)
 • inf o wyniku postępowania (PDF, 28.2 KiB)
9 2019-02-05 2019-02-22 10:00:00 Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
 • siwz (PDF, 13.5 MiB)
 • Zał 1-4 (PDF, 629.5 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 783.3 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 54.3 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 7.4 MiB)
 • STWIOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 3.5 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • projekt zamienny (PDF, 2.1 MiB)
 • wykaz roslin (PDF, 426.1 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 276.7 KiB)
 • odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania (PDF, 417.4 KiB)
10 2018-12-18 2019-01-09 10:00:00 Dostawa gazu płynnego butan - propan do celów grzewczych rozstrzygnięty
 • siwz (PDF, 10.9 MiB)
 • projekt umowy (PDF, 405.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 291.9 KiB)
 • wynik (PDF, 294.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu