Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Miejsce pracy: Bisztynek

Wymiar etatu: 3/4

Ilość etatów: 1

Wydział: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

Data udostępnienia: 2018-06-04

Ogłoszono dnia: 2018-06-04 przez Lidia Tomasik

Termin składania dokumentów: 2018-06-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: MOPS.K.110.1.18

Id ogłoszenia: MOPS.K.110.1.18

Zlecający: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego*,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,
 5. wykształcenie wyższe - preferowana administracja
 6. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017, poz.1952 z późn. zm.),
 2. znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2018, poz.554)
 3. zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,
 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),
 6. gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 7. wysoka kultura osobista,
 8. doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Realizowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych:
 1. przyjmowanie wniosków,
 2. prowadzenie i kompletowanie wymaganej dokumentacji zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
 3. weryfikacja wniosków pod katem spełniania kryteriów zgodnie z którymi mogą być one rozpatrzone pozytywnie,
 4. pełna obsługa w systemie komputerowym; wprowadzenie pełnych danych, przygotowanie projektów decyzji administracyjnej, tworzenie list wypłat, przelewów,
 5. kompletowanie dokumentacji w trybie odwoławczym,
 6. prowadzenie postępowania o nienależnie pobrane świadczenia, podejmowanie działań związanych z egzekucją należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w trybie administracyjnym.
 
2. Realizowanie zadań w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
 1. przyjmowanie wniosków,
 2. prowadzenie i kompletowanie wymaganej dokumentacji zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 3. weryfikacja wniosków pod katem spełniania kryteriów zgodnie z którymi mogą być one rozpatrzone pozytywnie,
 4. pełna obsługa w systemie komputerowym; wprowadzenie pełnych danych, przygotowanie projektów decyzji administracyjnej, tworzenie list wypłat, przelewów,
 5. kompletowanie dokumentacji w trybie odwoławczym,
 6. prowadzenie postępowania o nienależnie pobrane świadczenia, podejmowanie działań związanych z egzekucją należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w trybie administracyjnym,
 7. współpraca z komornikiem w zakresie egzekucji należnych alimentów.
 1. Prowadzenie odpowiednio do zajmowanego stanowiska korespondencji i archiwizacji dokumentów.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. przewidywany termin zatrudnienia – 1.07.2018r.
 2. zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – 3/4 etatu,
 3. praca w godz.8.00 – 14.00 w dni robocze,
 4. praca w systemach informatycznych przynajmniej 4 godz. dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Aplikacja CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie prac na danym stanowisku.
 6. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
 7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-20 15:00:00
b. Sposób:
Osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11-230 Bisztynek, ul. Kościelna 39 z dopiskiem na kopercie  „Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru.
c. Miejsce:
11-230 Bisztynek
ul. Kościelna 39

VII. Informacje dodatkowe:

*Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym przepisach o służbie cywilnej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Tomasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Tomasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-04 19:42:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-04 19:43:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02 14:21:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2547 raz(y)