ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ORiBR.2110.2.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej przedszkola i żłobka w Urzędzie Miejskim w Bisztynku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Bisztynek

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Finansowo-Księgowy

Data udostępnienia: 2018-04-17

Ogłoszono dnia: 2018-04-17 przez Ewa Prościńska

Termin składania dokumentów: 2018-05-07 15:00:00

Nr ogłoszenia: ORiBR.2110.2.2018

Id ogłoszenia: ORiBR.2110.2.2018

Zlecający: Burmistrz Bisztynka

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1/ posiadanie obywatelstwa polskiego*,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4/ nieposzlakowana opinia,
5/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,
6/  wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne,
7/  umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office ( Word, Excel) i aplikacji webowych (internet).
b. Wymagania dodatkowe:
1/ umiejętność organizacji pracy,
2/  znajomość przepisów prawa związanych z problematyką na stanowisku pracy, tj.:
- ustawy o rachunkowości,
- ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
-  ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o podatku VAT,
4/ znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
5/ umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
6/ samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Budżet przedszkola i żłobka:
- przygotowywanie projektów planów finansowych,
- prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych oświaty zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami wewnętrznymi,
- przygotowywanie dowodów finansowych do realizacji,
- sporządzanie przelewów,
- rozliczanie funduszu płac,
- sporządzanie PIT-ów od umów zlecenia i o dzieło,
- rozliczanie inwentaryzacji  opału i artykułów żywnościowych,
- uzgadnianie obrotów i sald,
- naliczanie i prowadzenie ewidencji funduszu socjalnego przedszkola i żłobka,
- bieżące współdziałanie z dyrektorami i Skarbnikiem Gminy i Miasta w zakresie realizacji budżetu przedszkola i żłobka,
- przygotowywanie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej,
Archiwum zakładowe:
- sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji księgowej dotyczącej urzędu, szkół podstawowych, przedszkola i żłobka oraz przekazywanie do archiwum zakładowego.
Budżet oświaty:
- prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych.
Budżet Gminy:
przygotowywanie faktur VAT,
- prowadzenie ewidencji faktur VAT Urzędu na postawie dokumentów źródłowych,
- przygotowywanie deklaracji VAT Gminy,
- przygotowywanie i wysyłanie do Ministerstwa Finansów jednolitego pliku kontrolnego.
- Wykonywanie innych poleceń kierownictwa.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1/ zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,
2/ wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
3/ odpowiedzialność za pracę oraz realizację zadań,
4/ planowany termin zatrudnienia –  21 maja 2018r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6%

V. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,
2/ życiorys – CV
3/ kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5/ kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy, szkolenia,
6/ kserokopie świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
7/ kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sytuacji gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów,
8/ oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9/ oświadczenie o korzystaniu  z pełni praw publicznych, posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych,
10/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
11/ oświadczenie kandydata o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 922 z późn. zm.)”,
12/ Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-07 15:00:00
b. Sposób:
Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej przedszkola i żłobka.” w terminie do dnia 07.05.2018r. do godz. 1500
c. Miejsce:
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bisztynku, ul. Kościuszki 2

VII. Informacje dodatkowe:

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
1/ narzędzia i materiały pracy: komputer ( w tym praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy tj. powyżej 4 godzin dziennie), urządzenia biurowe,
2/ wyjazdy służbowe w delegacje – szkolenia,
3/ miejsce pracy - pokój na II piętrze budynku, brak jest windy i podjazdów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz odpowiednio dostosowanej toalety.
 
* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym przepisach o służbie cywilnej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu