ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DPSB -I.1114.2.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: KIEROWNIK ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEGO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Bisztynek

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dom Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2018-03-01

Ogłoszono dnia: 2018-03-01 przez S. Małgorzata Napiórkowska

Termin składania dokumentów: 2018-03-15 14:00:00

Nr ogłoszenia: DPSB -I.1114.2.2018

Id ogłoszenia: DPSB -I.1114.2.2018

Zlecający: DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie  lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jeśli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych i obywatelskich,
 • wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, socjologii lub psychologii,
 • 5 - letni staż pracy
 • osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku kierownika. 
b. Wymagania dodatkowe:
 
 1. kwalifikacje zawodowe zwiększające predyspozycje do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, do kierowania placówką sprawującą opiekę nad tymi osobami – potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami, świadectwem pracy, odpisem dyplomu itp.,
 2. umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników,
 3. znajomość przepisów ustawy  o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy
 4. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania domu pomocy społecznej,  oraz:
 • umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania,
 • umiejętność organizacji pracy w zespole, sumienność, rzetelność i kreatywność,
 • umiejętność zarządzania zespołem  pracowników,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie, nadzór i odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie  zespołu opiekuńczo-terapeutyczno rehabilitacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964 oraz z 2017 r. poz. 224 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań przez podległych pracowników,
 • koordynowanie planów zajęć terapeutycznych,
 • opracowywanie i nadzór nad realizacją Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców Domu,
 • współpraca z placówkami służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej oraz odpowiednimi władzami i instytucjami w zakresie doskonalenia działań Domu
 • opracowywanie grafików pracy pielęgniarek, opiekunek i pokojowych,
 • nadzór i praca w zespole terapeutyczno-opiekuńczym i realizowanie jego ustaleń,
 • monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji,
 • prowadzenie grupy terapeutycznej komputerowo-fotograficznej z elementami warsztatów psychoedukacyjnych.  

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • rozpoczęcie zatrudnienia – 01.04.2018 r.
 • praca na wyżej wymienionym stanowisku: zmienne tempo pracy, częste kontakty  z Mieszkańcami, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 • nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. dokument potwierdzający obywatelstwo polskie, 
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
 5. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy, a w przypadku trwania zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy),
 6. oświadczenia: o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych i obywatelskich, o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie w/w stanowiska,
 7. inne dokumenty potwierdzające spełnienie niezbędnych i dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-15 14:00:00
b. Sposób:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Kierownika Zespołu Opiekuńczo-Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku” należy składać do dnia  15.03.2018 r. do godziny 14.00 w pok. Nr 20 Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku, al. Niepodległości 7, 11-230 Bisztynek.
 
Liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku.
c. Miejsce:
Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku, al. Niepodległości  7, 11-230 Bisztynek.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002., nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Informacja o  wynikach naboru na stanowisko kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego zostanie zamieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego http://bip.warmia.mazury.pl/powiatbartoszycki

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu