ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

DECYZJA ŚRODOWISKOWA - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB PRZEZNACZONEJ DO ZABUDOWY

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB PRZEZNACZONEJ DO ZABUDOWY.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

OPŁATY ROCZNE Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I TRWAŁEGO ZARZĄDU NA GRUNTACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

POTWIERDZENIE OKRESÓW PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM RODZICÓW

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

POTWIERDZENIE OKRESÓW PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM RODZICÓW

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

PRAWO PIERWOKUPU

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

PRAWO PIERWOKUPU.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

SPORZĄDZENIE TESTAMENTU ALOGRAFICZNEGO

Sekretarz Gminy i Miasta

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

WPIS INFORMACJI O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

WPIS INFORMACJI O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

WYDZIERŻAWIENI GRUNTU NA OKRES DO 3 LAT.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU NA OKRES 3 LAT

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH/SOCJALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH/SOCJALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK W DRODZE PRZETARGU

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK W DRODZE PRZETARGU.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W DRODZE PRZETARGU

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W DRODZE PRZETARGOWEJ.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWóW

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej