Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia do 30tyś.EURO

Szczegóły informacji

„Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Reja 1 w Bisztynku”, usytuowanego na działce nr 79, obręb 2 miasta Bisztynek.

Informacja ogłoszona dnia 2017-05-16 14:22:44 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: GMP. 7001.5.2017
 
 
 a/a
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro
 
 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
     Gmina Bisztynek
     ul. Kościuszki 2,
     11-230 Bisztynek
     e-mail: ,
     tel.89 521 64 00, fax. 89 718 86 17         
 
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Elżbieta Szuksztul 
 
 1.  NAZWA ZADANIA:
 
„Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku mieszkalnego przy
 ul. Reja 1 w  Bisztynku”, usytuowanego na działce nr 79,
obręb 2 miasta Bisztynek.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
       Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie elewacji budynku przy ul. Reja 1 w          Bisztynku, usytuowanego na działce nr 79 obręb 2 Bisztynek,
       położonego w staromiejskim zespole urbanistycznym miasta Bisztynek, objętym ścisłą        prawną ochroną  konserwatorską, obejmujące w szczególności:
 1. W zakresie elewacji:
 1. zdjęcie wszystkich przewodów instalacyjnych prowadzonych na tynkach,
 2. usunięcie wszystkich wtórnych tynków z powierzchni elewacji,
 3. mechaniczne oczyszczenie zachowanych fragmentów profilowanego gzymsu na elewacji południowej z wtórych nawarstwień,
 4. wzmocnienie i stabilizacja pęknięć muru z zastosowaniem systemu Helifix – w miarę potrzeby w obrębie nadproży okien,
 5. oczyszczenie kamiennego cokołu, usunięcie zdegradowanych spoin,
 6. uzupełnienie spoinowania w obrębie cokołu zaprawą dopasowaną kolorem i uziarnieniem do spoin oryginalnych. Zaleca się zastosowanie materiałów renomowanych firm, np. KEIM, Remmers, Qiuck-mix (system Tubag) lub równoważnych,  
 7. uzupełnienie skutych cegieł w obrębie rekonstruowanego gzymsu,
 8. wykonanie profilu gzymsu w oparciu o zachowane gzymsy w budynkach sąsiednich,
 9. rekonstrukcja gzymsu w technice tradycyjnej profilu ciągnionego z zastosowaniem zapraw do prac sztukatorskich. Zaleca się zastosowanie materiałów renomowanych firm, np.: Baumit (Stuccoco Grobzug FG 88, Baumit Stuccoco Feinzug FF 89). Ze względu na to, że budynek wymaga położenia w całości nowych tynków a w przeszłości został już znacznie przekształcony można rozważyć zastosowanie równoważnych materiałów w systemie np. Altas Złoty Wiek lub innych o analogicznych parametrach.
 10. położenie tynków. Proponuje się użycie tynków renomowanych producentów: Keim, Remmers, Baumit, Atlas (linia Złoty Wiek) lub innych o równoważnych parametrach.
 11. wykonanie powłok malarskich z zastosowaniem farb silikatowych (krzemowych). Zaleca się użycie materiałów firm Keim, Kabe lub Remmers lub innych o równoważnych parametrach.
 1. W zakresie elementów drewnianej stolarki otworowej:  
 1. demontaż stolarki,
 2. usunięcie powłok malarskich stolarki ( z zastosowaniem metody termicznej),
 3. przeprowadzenie zabiegów biobójczych, z zastosowaniem preparatów Hylotox Q firmy Altax, Aidol Anti-Insekt Plus firmy Remmers lub równoważnych (w miarę potrzeby),
 4. sklejenie pęknięć stolarki, wzmocnienie fragmentów osłabionych,
 5. rekonstrukcja brakujących elementów formy,
 6. wykonanie powłoki malarskiej z zastosowaniem farby alkidowej firmy Sikkens lub Tikkurila. Zaleca się stosowanie półpołyskowej farby wodorozcieńczalnej,
 7. uzupełnienie ubytków szklenia,
 8. rekonstrukcja niezachowanego okna maswerkowego na wzór zachowanego (forma oraz konstrukcja)
 9. wykonanie drewnianego okienka do ostrołukowego otworu w elewacji zachodniej,
 10. montaż stolarki w budynku.
 1. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej prac konserwatorskich, zgodnie z Pozwolenie nr 452/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 1. Szczegółowy zakres i sposób wykonania prac konserwatorskich określa:
 1. Dokumentacja konserwatorska dotycząca badań stratygrafii nawarstwień oraz program prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Reja 1 w Bisztynku,
 2. Przedmiar robót,
 3. Pozwolenie nr 452/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 1. Dokumenty, wymienione w ust. 2 są wzajemnie się uzupełniającymi.
W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym podstawą ostatecznych ustaleń przedmiotu zamówienia oraz wyceny jest dokumentacja konserwatorska.
 1. Wymagane jest aby przedmiot zamówienia był realizowany na podstawie dokumentów wskazanych w ust. 2, pod kierownictwem osób posiadających kwalifikacje, o których mowa w art. 37a i 37c ustawy z dnia 23 lipca 2013r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014, poz 1446 z późn.zm.).
 2. Prace konserwatorskie elewacji będą prowadzone w budynku, w którym nie przewiduje się wyłączenia z użytkowania położonych w nim lokali mieszkalnych. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku. 
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego, z wyprzedzeniem       2 dni, o zamiarze przystąpienia do prac, których wykonanie ograniczać będzie możliwości korzystania z budynku.
 
IV. TERMIN REALIZACJI: prace konserwatorskie należy wykonać do dnia 30 września 2017r.
 
V.  TRYB POSTĘPOWANIA:  Zapytanie ofertowe
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia.
Dodatkowo Zamawiający wymaga aby osoby kierujące:
 1. Pracami konserwatorskimi posiadały kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2013r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014, poz 1446 z późn.zm.),
 2. Robotami budowlanymi posiadały uprawnienia, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2013r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014, poz 1446 z późn.zm.).
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 - 3  metodą „spełnia” / „nie spełnia” na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. 
Zamawiający uzna, że warunek w zakresie doświadczenia został spełniony jeżeli wykaz robót będzie zawierał co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę.  
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich pozycji zawartywch w załączonym przedmiarze robót w formie kosztorysu ofertowego - szczegółowego.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • Formularz OFERTOWY wraz z załącznikami, sporządzony według wzoru stanowiącego załacznika nr 1 do niniejszego zaproszenia; 
 • Dokumenty potwierdzające, że osoby kierujące pracami konserwatorskimi i robotami budowalnymi posiadawymagane kwalifikacje;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 2. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 5. Kopie dokumentów załączonych do oferty winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 6. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 7. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem:
 
Oferta
Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku  przy ul. Reja 1 w Bisztynku
Nie otwierać przed dniem 31 maja 2017r. godz. 1400
 
 
Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 1. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się sposród innej korespondencji.
 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
  1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bisztynku ul. Kościuszki 2, pok. nr 10 (Sekretariat) do dnia: 31 maja 2017r. do godz. 14ºº  .
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena ofertowa – 90%
Gwarancja – 10%
Opis sposobu obliczania ceny:
 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, zawiera obowiązujący podatek VAT i jest nie zmienna do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Cena oferty winna być zgodna z zapisami art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami);
 1.   Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia,
 2.   Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna wynikać ze szczegółowego kosztorysu ofertowego, który należy opracować na podstawie dokumentów określonych w punkcie III ust. 2 niniejszego zaproszenia. W kosztorysie ofertowym należy podać przyjęte dane wyjściowe do kosztorysowania, tj. ceny roboczo/godziny, wskaźnik kosztów pośrednich, wskaźnik kosztów zaopatrzenia i zysku z podaniem, do jakich składników są one obliczane.
 2. Przy wykonywaniu prac konserwatorskich i robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone  do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane  (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn.zm.) oraz wskazanych w Programie Prac Konserwatorskich;
 3. Łączną cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszym zaproszeniu. W cenę oferty należy wkalkulować koszt m.in:
 1. zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z wymogami bhp, p.poż, przepisami szczególnymi oraz zabezpieczenia mienia i utrzymania porządku na terenie budowy, jak również koszty dozoru zaplecza budowy;
 2. usunięcie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkiego rodzaju szkód wynikłych z winy Wykonawcy i podwykonawcy w trakcie realizowanych prac konserwatorskich;
 3. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu prac.
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 
kryterium: Cena (z podatkiem VAT) za realizacje całego zamówienia będzie liczone według następującego wzoru:
Cmin
C = --------- x 90
Cx
 
Gdzie:
C – ilość punktów przyznanych ofercie,
Cmin – cena minimalna ofert ocenianych,
Cx – cena oferty ocenianej
 
kryterium: gwarancja  (gwarancje należy podać w miesiącach)   
Wykonawca musi udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji (jednak nie dłużej niż 60 miesięcy), której ważność rozpoczyna się od dnia odbioru.
Oferta, w której Wykonawca zaoferował najdłuższą gwarancję uzyska 10 punktów.  Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru.
W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ofercie żadnej gwarancji, o której mowa powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję 36 miesięcy. 
Wgo
Wg = --------- x 10
Wgn
Gdzie:
Wg   = ilość punktów przyznanych ofercie,
Wgo = gwarancja ocenianej oferty
Wgn = najdłuższa gwarancja
 
Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów wyliczonych w poszczególnych kryteriach.
Wartość punktowa oferty: W = C + Wg
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom niniejszego zaproszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
 2. Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
X.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY:
 1. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 6 czerwca 2017r.
 2. O rozstrzygnięciu niniejszego zapytania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie – listem, faxem, mailem. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze.
 3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% zaoferowanego wynagrodzenia brutto.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty nie spełniającej wszystkich określonych w tym postępowaniu wymagań. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
XI. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu zadania, i protokólarnym odbiorze.
XII. DODATKOWE INFORMACJE:
 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami – telefoniczny i pisemnie, faxem, mailem.
 2. Osoby upoważnione do kontaktu:
Elżbieta Szuksztul   nr tel. 89 521 64 17
      Roman Rysztowski  nr tel. 89 521 64 05
Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).
Gmina Bisztynek zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Szuksztul
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Szuksztul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-16 14:11:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-16 14:22:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-02 07:47:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1503 raz(y)