ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXVI/226/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI/2018

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2018-03-26

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-26

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Treść:

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 475.451,38 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 32.159.094,95 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 25.907.353,47 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.251.741,48 zł.
§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 547.573,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 35.844.225,61 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 24.876.372,59 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.967.853,02 zł.
§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2018 roku wynoszą 10.967.853,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8.394.659,03 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.685.130,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.097.348,30 zł i kredytów w kwocie 2.587.782,36 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 5.890.130,66 zł, rozchody w wysokości 2.205.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 500.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 2.587.782,36
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.112.217,64 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2018 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-03-30
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 12:54:45
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 13:58:13
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 13:58:13
Artykuł był wyświetlony: 483 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek