ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXIV/221/17

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV/2017

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2017-01-24

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-21

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 217, opublikowano dnia: 2018-01-09

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2018 rok.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Treść:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.949.968,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 26.247.931,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.702.037,06 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.119.382,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 24.647.765,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.471.617,54 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 9.471.617,54 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.112.215,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.169.413,83 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 634.413,83 zł i kredytów w kwocie 1.535.000,00 zł.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.956.913,83 zł, rozchody w wysokości 1.787.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 500.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 1.535.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.685.000,00 zł.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.):
1) dochody w wysokości 20.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 20.000,00 zł.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.):
1) dochody w wysokości 650.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 675.000,00 zł.
§ 9. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 306.777,63 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 306.777,63 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.
§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 34.120,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 78.380,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 78.380,00 zł.
§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu
2) finansowanie planowanego deficytu
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Mazur Data wytworzenia informacji: 2017-12-28
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 11:27:43
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 11:29:37
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 11:46:42
Artykuł był wyświetlony: 998 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek