ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVI/231/18Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVI/231/18

Szczegóły informacji

XXXVI/231/18

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI/2018

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 0000-00-00

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-26

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-05-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 1453, opublikowano dnia: 2018-03-30

Tytuł aktu:

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póżn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)

Treść:

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Bisztynek, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, w wysokości 11,00 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 16,00 zł miesięcznie.
§ 2. 1. Traci moc uchwała Nr XV/95/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2016 r., poz. 2360)
2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/173/17 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2017 r., poz. 2595)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018r.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu