ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2016-09-12 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu na realizację zadania „Przebudowa DP Nr 1573 N na odcinku Grzęda-Sątopy-Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy-Samulewo”. XVIII/112/16 Obowiązujący
82 2016-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. XVI/108/16 Obowiązujący
83 2016-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVI/107/16 Obowiązujący
84 2016-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek” XVI/106/16 Obowiązujący
85 2016-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. XVI/105/16 Obowiązujący
86 2016-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bisztynek w przedmiocie aktualizacji Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie gminy Bisztynek. XVI/104/16 Obowiązujący
87 2016-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. XVI/103/16 Obowiązujący
88 2016-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Sołectwa Sątopy – Samulewo oraz nadania statutu XVI/102/16 Obowiązujący
89 2016-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Bisztynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XVI/101/16 Obowiązujący
90 2016-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2015 rok. XVI/99/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu