ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXI/174/20Drukuj informacjęAkt prawny: XXI/174/20

Szczegóły informacji

XXI/174/20

Rodzaj: Uchwała

Status: Czekający na publikację

Sesja: XXI/2020

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: 0000-00-00

Data podjęcia/podpisania: 2020-12-29

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2021 rok.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Treść:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.715.017,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
᠆ dochody bieżące w wysokości 29.911.945,33 zł,
᠆ dochody majątkowe w wysokości 803.072,00 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.699.628,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
᠆ wydatki bieżące w wysokości 29.264.903,25 zł,
᠆ wydatki majątkowe w wysokości 2.434.725,08 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 2.428.966,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 267.889,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
᠆ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
᠆ zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 984.611,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 982.611,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.000,00 zł.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.599.611,00 zł, rozchody w wysokości 615.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 500.000,00 zł;
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):
1) dochody w wysokości 10.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 10.000,00 zł.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.):
1) dochody w wysokości 1.215.500,00 zł,
2) wydatki w wysokości 1.215.500,00 zł.
§ 9. Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 368.621,58 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 368.621,58 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.
§ 11. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe i wydatków nimi
finansowanych w łącznej wysokości:
1) dochody w wysokości 330.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 40.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 90.000,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 90.000,00 zł.
§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
᠆ dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-25 21:03:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-25 21:03:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-25 21:03:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony