ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/68/2019Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/68/2019

Szczegóły informacji

VIII/68/2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VIII/2019

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: 2019-07-22

Data podjęcia/podpisania: 2019-07-22

Tytuł aktu:

w sprawie gromadzenia dochodów przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bisztynku na wydzielonym rachunku, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Na podstawie:

art.18 ust. 2 pkt 15, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019. poz.506), art.223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z póżn.zm.) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542)

Treść:

§ 1. Jednostka budżetowa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bisztynku gromadzi na wydzielonym rachunku dochody pochodzące z:
1) odpłatności za żywienie, wnoszone przez korzystających z posiłków
2) odsetek dopisanych na wydzielonym rachunku.
§ 2. Dochody uzyskiwane ze źródeł określonych w § 1 przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz usług do kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bisztynku.
§ 3.1. Podstawę gospodarowania środkami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku stanowi roczny plan finansowy sporządzony przez kierownika jednostki, określający przychody i wydatki.
2. Kierownik jednostki opracowuje łącznie z projektem planu finansowego jednostki projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych.
3. Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych sporządzany jest w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.
4. Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, zatwierdzony przez kierownika jednostki stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia budżetu.
5. Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, ujęty w załączniku do uchwały budżetowej, stanowi prognozę tych dochodów i wydatków z nich finansowanych oraz stanowi podstawę gospodarki finansowej, jest zatwierdzany przez kierownika jednostki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o podjęciu uchwały budżetowej.
6. Kierownik jednostki jest upoważniony do dokonywania zmian w planie oraz jego zatwierdzania.
7. Kierownik jednostki może zwiększyć wydatki finansowane dochodami pochodzącymi ze źródeł określonych w § 1 w przypadku realizacji wyższych dochodów
8. Roczny plan finansowy wraz ze zmianami przedkłada się Burmistrzowi w terminie określonym dla planów finansowych.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XL/247/18 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie gromadzenia dochodów przez Szkołę Podstawową w Bisztynku na wydzielonym rachunku, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony