ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/27/11Drukuj informacjęAkt prawny: V/27/11

Szczegóły informacji

V/27/11

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: V/2011

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-07-08

Data podjęcia/podpisania: 2011-05-26

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-07-08

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 81 pozycja 1437, opublikowano dnia: 2011-06-24

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bisztynek.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr
102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; oraz z 2010r. Nr
28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005
r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr
70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.
857)

Treść:

§ 1. Świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Bisztynek w zakresie
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego o której mowa w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Za realizację świadczeń przedszkola publicznego , wykraczających poza podstawę
programową, o której mowa w § 1 – powyżej 5 godzin pobytu dziecka ustala się opłatę.
2. W ramach świadczeń, o których mowa w ust. 1 realizowany jest pakiet zajęć opiekuńczo –
wychowawczych oraz dydaktycznych:
• gry i zabawy dydaktyczne doskonalące u dzieci procesy myślenia, spostrzegania, pamięci, uwagi
i wyobraźni;
• zajęcia i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny;
• gry i zabawy ruchowe wspomagające ogólny rozwój fizyczny dziecka- w tym korygowanie wad
postawy- gimnastyka korekcyjna;
• zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach,
imprezach artystycznych i okolicznościowych;
• zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne, teatralne dzieci;
• nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na
powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw;
• przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka oraz opieka nauczyciela i pracownika
obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,
3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń określonych w ust.2 ustala się opłatę w wysokości 1,40
zł.
4. Opłata miesięczna określana jest w umowie na podstawie stawki godzinowej ustalonej w ust.3
oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w ust.2.
Id: TLOCN-KOOXB-HHFDP-EKCZW-OKXYT. Podpisany Strona 2
5. Opłatę miesięczną zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XV/73/04 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 31 maja 2004r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawę programową
w prowadzonym przez gminę Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.
............................................................
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Filipczyk

Załączniki

  • U_V-27-2011 (PDF, 73.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-08 13:31:09 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-08 | w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego
    prowadzonego przez Gminę Bisztynek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-08 13:29:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:24:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:25:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony