ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

na sprzedaż 109 sztuk zdemontowanych okien PCV białych z budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach o wymiarach:  okno PCV rozwierno-uchylne, dwuskrzydłowe o wymiarach 180x110 - sztuk 16  okno PCV rozwierno-uchylne, jednoskrzydłowe o wymiarach 180x70 - sztuk 7  okno PCV rozwierno-uchylne, dwuskrzydłowe o wymiarach 180x60 - sztuk 30  okno PCV rozwierno-uchylne, jednoskrzydłowe ze stałym naświetlem o wymiarach 100x210 – sztuk 11  okno PCV rozwierno-uchylne, jednoskrzydłowe o wymiarach 100x160 - sztuk 5  okno PCV rozwierane, jednoskrzydłowe o wymiarach 50x150 - sztuk 1  okno PCV rozwierno-uchylne, jednoskrzydłowe o wymiarach 80x140 - sztuk 4  okno PCV rozwierno-uchylne, jednoskrzydłowe o wymiarach 85x140 - sztuk 2  okno PCV rozwierno-uchylne, dwuskrzydłowe o wymiarach 177x154 - sztuk 33 Oferta dotyczy sprzedaży całej ilości oferowanych okien.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-21 23:28:22 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-21 23:32:29 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr - brak tytułu

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia do dnia 30 marca 2018r, do godziny 1200 złożą pisemną ofertę i wpłacą w terminie do dnia 27 marca 2018r. wadium tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.
 
          Pisemną ofertę należy składać na Formularzu Ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na zakup  okien PCV – SP Sątopy”,  na adres Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, w nie przekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018r. do godz. 1200.
O złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
 
          Wadium w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)  należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060 – BGŻ BNP PARIBAS S.A., Oddział Operacyjny w Bartoszycach z dopiskiem „Wadium okna PCV - SP Sątopy”.
 
          Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby znalazło się na koncie Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu  27 marca 2018r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Kopię dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu należy dołączyć do formularza ofertowego.
Uczestnikowi przetargu, który zostanie wyłoniony na nabywcę, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia okien. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.
W razie uchylenia się uczestnika, który został wyłoniony na nabywcę, od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 3 kwietnia 2018r. do godziny 1500.
Oferent wybrany na nabywcę obowiązany jest do:
  1. podpisania umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego,
  2. zapłacenia cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
  3. osobistego odbioru i na koszt własny bez dodatkowego obciążenia sprzedającego kosztami transportu zakupionych okien.
          Okna można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Krzysztofem Porydzaj pod nr telefonu 723883489.
          Burmistrz Bisztynka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
          Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, pokój nr 2 lub 8, osoby do kontaktu:
  • Elżbieta Goszcz tel. 89 5216415
  • Mariusz Drozdowski tel. 895216407

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu