ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

„Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach i placach gminnych i powiatowych oraz chodników przy DK 57 – Al. Niepodległości w Bisztynek”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-01-12 12:55:43 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr - brak tytułu

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości i porządku na ulicach i placach będących ulicami powiatowymi  w obrębie Miasta Bisztynek o łącznej powierzchni 13 536,70 moraz konserwacji i opróżniania ulicznych koszy na śmieci.
2. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Wykazie ulic stanowiącym załącznik nr 3  do Zaproszenia.
3. Przez bieżące utrzymanie czystości i porządku należy rozumieć spełnienie wymogów zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.), a w szczególności:
1) oczyszczanie z błota, piasku, śmieci, liści oraz innych zanieczyszczeń chodników, jezdni, placów  wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia, oczyszczanie należy wykonywać na szerokości 1 m od krawędzi jezdni, zaś chodników na całej ich szerokości.
2) oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota pośniegowego, a w przypadku wystąpienia śliskości zimowej, posypywanie piaskiem oraz środkami chemicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, chodników, jezdni i placów wymienionych  w wykazie stanowiącym załącznik nr 3  do Zaproszenia.
4. Przez utrzymanie i opróżnianie ulicznych koszy na śmieci należy rozumieć:
1) opróżnianie według potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
2) bieżące naprawy i konserwację zniszczonych koszy,
3) mycie i dezynfekcję przeprowadzaną raz w każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
5. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego lub odpowiednie służby o stwierdzonych zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi, ruchu drogowego, a w przypadku wystąpienia niebezpiecznej wyrwy w jezdni lub chodniku, zerwania przewodów linii elektrycznej, wiatrołomu, itp. do podejmowania doraźnych działań w celu zabezpieczenia przed występującymi zagrożeniami.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy także bieżące sprzątanie chodników oraz zbieranie zmiotek. Zabrania się zmiatania zanieczyszczeń na jezdnię, trawniki, do okienek wsypowych budynków i studzienek burzowych. Zabrania się wsypywania zmiotek do koszy ulicznych.
7. W celu wykonania przedmiotu zamówienia ustala się następujący harmonogram prac:
1) Prace polegające na zamiataniu muszą być ukończone do godziny 12.00, a zmiotki zebrane z terenu Miasta najpóźniej do godz. 13.00,
2) Prace polegające na opróżnianiu koszy ulicznych muszą być ukończone do godz. 10.00,
3) Prace polegające na zimowym utrzymaniu tj. w okresie od 01.02.2021r. do 30.03.2021r. oraz od 15.11.2021r. od 31.01.2022r. muszą być ukończone:
            a) nawierzchnie chodników muszą być odśnieżone i posypane do godz. 10.00,
            b) nawierzchnie jezdni i placów muszą być odśnieżone do godz. 12.00,
8. W przypadku zaistnienia sprzyjających warunków atmosferycznych (od -3ºC do temperatury powyżej 0ºC, bez opadów), Wykonawca przystąpi do usuwania lodu i topniejącego śniegu bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego, a w pierwszej kolejności oczyszczania wlotów kratek burzowych położonych w jezdniach w przypadku przysypania śniegiem lub oblodzenia.
2. Wymagany termin realizacji  całości zamówienia:. w okresie od 01.02.2021r. do 31.01.2022r
3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- cena – 100%
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej:
1) Zamiatarką uliczną o szerokości roboczej powyżej 200 cm- 1 szt.
2) Zamiatarką chodnikową - 1 szt.
3) Odśnieżarką chodnikową – 1 szt.
 
 
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty, który stanowi  potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4) W toku badania  i oceny ofert Zamawiający może  żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców  listownie lub pocztą elektroniczną na wskazany adres.
4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
Cena ma być wyrażona cyfrowo i słownie oraz należy w nią wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
b) obowiązujący podatek VAT.
Cena  podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
 
5. Sposób, miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
 
1) Oferta może obejmować całość zamówienia, i powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2) Ofertę  cenową należy złożyć w wersji papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia  2021r. do godz. 9.00 na adres korespondencyjny Zamawiającego: Gmina Bisztynek, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek lub w sekretariacie Urzędu pok. nr 10.
 
6. Dane osoby uprawnionej do kontaktu (przeprowadzającej postępowanie):
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Drozdowski, tel. (89) 521-64-07, 698 613 350  e-mail:
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zadania, bez podania przyczyny.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony