ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

dotyczące kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-10-03 09:32:34 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr - brak tytułu

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bisztynek, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, NIP 743-197-63-53
reprezentowane przez  Szkołę  Podstawową im. Marii Konopnickiej w Sątopach, Sątopy 1, 11-230 Bisztynek w imieniu której działa z upoważnienia Burmistrza Bisztynka Pan Grzegorz Baten Dyrektor szkoły
e-mail: , 734 199 644
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż paliwa gazowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
a. Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego: 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sątopach, Sątopy 1, 11-230 Bisztynek.
b. Paliwo zostanie wykorzystane do ogrzania budynku szkoły oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku.
c. Typ odbiornika gazu: kaskada 2 kotłów gazowych o łącznej mocy 16 kW . 
d. Rodzaj paliwa gazowego według PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
e. Prognozowany roczny pobór gazu wynosi 14550 m3 (153,502,50 kWh).
f. Należy założyć możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zużycia gazu w okresie trwania umowy o 25%.
g. Szacunkowe zapotrzebowanie służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego w czasie trwania umowy. 
 
3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: 
a. Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne i Kodeks cywilny oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie. 
b. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 
c. Stawka zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem:
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku,
- w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- taryfy określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą niższe od taryf wynikających w przedłożonej ofercie, Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone taryfy.
O wszystkich zmianach cen Wykonawca powiadomi Zamawiającego.
d. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania (daty wpływu) przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają:
a)    uprawnienia do wykonywania działalności z gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
b)    uprawnienia do wykonywania działalności z gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego,
c)   podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się punkt poboru Zamawiającego, tj. adres siedziby Zamawiającego,
d)    potencjał techniczny, osoby, wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
5. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
- wypełniona oferta (załącznik nr 1)
- zaakceptowane istotne postanowienia umowy (załącznik nr 2)
6. Inne informacje: 
Zapytanie ofertowe związane jest z przeprowadzaną modernizacją kotłowni w budynku Zamawiającego. Obiekt posiada nowe przyłącze gazowe.
Przewidywany pobór gazu określa się na 9.10.2018r. Termin może ulec zmianie z powodów niezależnych od Zamawiającego.  W przypadku zmiany terminu Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego w czasie trwania umowy.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom. 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od chwili podpisania umowy do 08.09.2019r. 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Oferta:
- musi zawierać cenę oferty uwzględniającą wszystkie koszty,
- powinna być opatrzona pieczątką firmową, 
- powinna posiadać datę sporządzenia, 
- powinna zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
- powinna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną. 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Oferta powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego , do dnia 08.10.2016r. do godz. 12.00.
2. O wyniku oceny ofert oferenci powiadomieni zostaną drogą mailową. Wynik zostanie zamieszczony na stronie internetowej BIP Zamawiającego - bip.bisztynek.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
5. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do Wykonawców zajmujących się dystrybucją i handlem paliwami gazowymi oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
 VI. OCENA OFERT.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 – cena 100%
VII. INFORMACJA DODATKOWA.
1. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedną ważną ofertę, lub ponowienia zapytania ofertowego. 
2. Osoba upoważniona do kontaktu: Grzegorz Baten
e-mail: , 734 199 644
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu