ˆ

Inne ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

BURMISTRZ BISZTYNKA Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-13 23:58:21 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-14 00:01:04 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteka Publiczna w Bisztynku, ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek;
Wymiar czasu pracy: pełny etat;
1. Wymagania niezbędne dla kandydata:
 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie wyższe, preferowane wyższe o kierunku lub specjalności zarządzanie instytucjami kultury, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo lub pokrewne.
 3. Staż pracy- minimum 5 lat pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1311).
 7.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury w Polsce.
 2. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, kierowanie zespołem, odpowiedzialność, dyspozycyjność, zdolności organizatorskie, komunikatywność.
 3. Wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej.
 4. Doświadczenie w zakresie organizowania i prowadzenia imprez kulturalnych i przedsięwzięć promocyjnych.
 5. Doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi.
 6. Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym realizacji projektów z dziedziny kultury.
 7. Prawo jazdy kat B.
 8. Znajomość języków obcych.
 9. Znajomość aktów prawnych z zakresu instytucji kultury.
 10. Znajomość aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego.
3. Wymagane dokumenty:
 1. Pisemne opracowanie – Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Kultury i    Aktywności Lokalnej w Bisztynku i  Koncepcja funkcjonowania  Biblioteki Publicznej w Bisztynku.
 2. List motywacyjny.
 3. Życiorys (CV).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz posiadane kwalifikacje i  umiejętności.
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Oświadczenie o korzystaniu  z pełni praw publicznych, posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych.
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o niekaralności zakazem  pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 10.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922).
Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane (pod rygorem odrzucenia oferty).
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku winna zawierać następujące elementy:
Propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury w OKiAL, opis proponowanego  zakresu współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie Gminy Bisztynek, wskazanie propozycji inicjatyw i kierunków (działań) Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej ukierunkowanych na rozwój społeczności Gminy Bisztynek, a także źródeł finansowania działalności ośrodka.
Koncepcja funkcjonowania  Biblioteki Publicznej w Bisztynku winna zawierać :
Wizję rozwoju biblioteki, współpracy z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także źródeł finansowania działalności biblioteki.
 
4.Informacja o sposobie i terminie składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury
 i Aktywności  Lokalnej w Bisztynku  i Biblioteki Publicznej w Bisztynku”
w terminie do dnia 15 czerwca 2018r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek.
5.Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów:
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Bisztynka. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie ( telefonicznie lub pisemnie)

6. Informacje dodatkowe:
 1. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej i Biblioteki Publicznej w Bisztynku osobiście w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, I piętro, pokój
  nr 9.
 2. Burmistrz Bisztynka może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyn.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
7.Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na 29 czerwca 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Prościńska Data wytworzenia informacji: 2018-05-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Prościńska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-13 23:58:21
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2018-05-14 00:01:04
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 14:27:39
Artykuł był wyświetlony: 347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu