ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacja ogłoszona dnia 2019-10-07 12:41:31 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Bisztynku zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r. oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz.1089).
Oczekiwany termin złożenia Sprawozdań z badania:
  • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.: do dnia 31 marca 2020r.
  • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.: do dnia 30 marca 2021r.
W ramach badania Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Bisztynku oczekuje od Wykonawcy:
1. dostarczenia wersji elektronicznej dokumentu w formacie .doc oraz pdf;
2. obecności kluczowego biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Bisztynku, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania i ewentualnie na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Bisztynku, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.  Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników ZGKiM sp. z o. o. w Bisztynku raz Rady Nadzorczej ZGKiM sp. z o. o. w Bisztynku, rozpatrujących sprawozdanie za rok obrotowy 2019 i 2020 ponosi firma audytorska;
3. w przypadku wystąpienia w trakcie badania uwag i spostrzeżeń, a także porad i zaleceń w zakresie rozwiazywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie badania – przekazanie ich w formie pisemnej do Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Bisztynku,
4. Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki, adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  sp. z o. o. w Bisztynku
ul. Słoneczna 3
11-230 Bisztynek,
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Bisztynku – za rok obrotowy 2019 i 2020”. Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia 15.11.2019 r. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, będą odrzucone.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Oświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i niezachodzeniu przesłanek do skreślenia z listy firm audytorskich.
3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta wraz z numerami wpisów w rejestrze biegłych rewidentów.
4. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy).
5. Oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.
6. Oświadczenie firmy audytorskiej o akceptacji warunków wykonania zlecenia zawartych w niniejszym ogłoszeniu, w tym terminu realizacji zlecenia.
7. Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
8. Całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 uwzględniającą sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, a także wszelkie inne koszty firmy audytorskiej związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Spółki za poszczególne lata obrotowe.
9. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki.
10. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
11. Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzał badania sprawozdań finansowych, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym podmiotów z branży , w której działa Spółka. Oferent może załączyć referencje itp.
Oferta i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.
 
Kryteriami oceny i wyboru będą:
1. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży, w której działa Spółka,
2. Cena.
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Bisztynku w terminie do dnia 30.11.2019 r. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Bisztynku zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Fafińska-Subocz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-07 12:40:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-07 12:41:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-07 12:41:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony