ˆ

Gospodarka nieruchomościami

Drukuj informację

Szczegóły informacji

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bisztynek, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bisztynek, położonej w Bisztynku przy ul. Szkolnej.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-13 21:33:35 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-13 21:34:30 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka      
o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bisztynek, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bisztynek, położonej w Bisztynku przy ul. Szkolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 1 miasta Bisztynek jako działka numer 174/5 o pow. 0,1455 ha. Przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako użytek RIIIb.
          Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Biskupcu księga wieczysta nr OL1B/00013316/2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bisztynek, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/141/06 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 10 marca 2006r. (Dz.Urz.Woj.War.-Maz. Nr 58 z dnia 6 maja 2006r., poz. 1091), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 22MN – Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Adaptuje się istniejącą zabudowę. Nowe budynki przy ulicy Szkolnej i przy ulicy Morcinka należy realizować na warunkach ustalonych w rozdziale 2. Ustawienie nowych budynków równolegle kalenicą do ulicy.
Zgodnie z rozdz. 2 planu zagospodarowania przestrzennego na nowych terenach wyznaczonych w planie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej między innymi ustala się formę budynków wolnostojących. Budynki nie mogą przekroczyć dwóch kondygnacji, w tym druga kondygnacja w poddaszu a wysokość budynków nie może przekroczyć 10m. Na działkach projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poza granicami starego miasta ustala się możliwość budowy budynków gospodarczych. Architektura budynków gospodarczych powinna odpowiadać architekturze budynku mieszkalnego. Dopuszcza się również możliwość prowadzenia działalności usługowej w granicach posiadanej działki, przy czym działalność usługowa nie może powodować powstania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich budynków w postaci hałasu, zapylenia lub zapachów. Ewentualna uciążliwość musi mieścić się w granicach działki.
Nieruchomość leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, zatem podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy.
Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Nabywca nieruchomości ma obowiązek udostępnienia terenu w celu konserwacji, naprawy, wymiany i przebudowy tej sieci.
W przypadku, gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nie ujawnione na mapie) kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Czynności te nabywca dokona własnym kosztem i staraniem.
Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy.
Cena wywoławcza
28.000,00 (dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) netto
Wadium – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)
          O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż l % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
  1. rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów) w ciągu l roku od dnia zawarcia  umowy notarialnej,
  2. zakończenie zabudowy w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.
W przypadku nie zabudowania gruntu w ustalonym terminie Gminie Bisztynek będzie przysługiwać prawo zastosowania art. 33 ust. 3 (rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego) i art. 63 ust.2 (dodatkowe opłaty roczne) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r., poz. 121 z późn.zm.).
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosić będą:
1. Pierwsza opłata - 25% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu,
2. Opłaty roczne - 1% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu, płatne z góry do dnia 31 marca każdego roku, poczynając od 2019r.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej, która obecnie wynosi 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2018r. o godz. 10-tej
w sali nr 14 Urzędu  Miejskiego w Bisztynku.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 11 lipca 2018r. wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku  numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060BGŻ BNP PARIBAS S.A. wymagane wadium z dopiskiem „wadium ul. Szkolna, działka nr 174/5”. Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna czy prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób przystępujących do przetargu. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu 11 lipca 2018r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Ponadto warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
  1. okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna,
  2. w przypadku reprezentowania w przetargu osoby prawnej przez pełnomocnika – przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  3. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika osoby fizycznej –  okazanie komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa, 
  4. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się:
- ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,
  - z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z przyjęciem jej bez zastrzeżeń,
  1. złożenie pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.
          W przypadku nabycia nieruchomości z majątku objętego wspólnością ustawową (małżeństwo) konieczna jest obecność na przetargu obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa oraz pisemnego oświadczenia drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
          Osoba, która przetarg wygra zobowiązana będzie do wpłacenia jednorazowo pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnym podatkiem VAT, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, poniesienia opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej poniesionych przez sprzedawcę, w wysokości 617,00zł. (sześćset siedemnaście złotych).
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni. W razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej minimalne postąpienie, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. O przyczynie jego odwołania zainteresowani zostaną poinformowani zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania.
Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz.121 z poźn.zm.) upłynął 8 czerwca 2018r. 
Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1490).
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Bisztynka.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku (pok.8 tel. 089 521 64 17).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Szuksztul Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Szuksztul Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 21:33:35
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 21:34:30
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 21:34:30
Artykuł był wyświetlony: 327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu