ˆ

Zamówienia do 30tyś.EURO

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu pn.: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH – MODERNIZACJA I ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU W CELU NADANIA NOWEJ FUNKCJI SPOŁECZNEJ.”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-25 22:37:25 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-25 22:40:09 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Postanowienia ogólne.
 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 ust. 8 nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r poz.1579 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe zostało sporządzone zgodnie z procedurą udzielania zamówienia, określonej w zarządzeniu Burmistrza nr 203/2017 z dnia 15 grudnia 2017r.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania  do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zapytaniu.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2.4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, listownie.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu pn.:
 
„POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH – MODERNIZACJA I ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU W CELU NADANIA NOWEJ FUNKCJI SPOŁECZNEJ.”
Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje:
 • nadzór inwestorski nad wykonaniem modernizacji i adaptacji istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej tj. wykonaniem robót budowlanych polegających na adaptacji wnętrza budynku, na którą składają się dwie wtórnie połączone bryły wraz z nadbudową wtórnie wzniesionego łącznika o jedną kondygnację na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w branżach: konstrukcyno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej.
Rolę koordynatora dla wszystkich branż pełni inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej,
 • reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • stały i systematyczny - minimum 3 razy w tygodniu nadzór budowy w okresie prowadzenia robót – o  każdorazowym przeprowadzaniu kontroli musi być poinformowany Zamawiający,
 • dopilnowanie, żeby cały zakres rzeczowy objęty zamówieniem wykonania robót - został wykonany,
 • nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających - w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia,
 • sprawdzanie obmiaru robót w zakresie niezbędnym do ustalenia wykonanych zakresów robót - w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia,
 • sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu - w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia,
 •  sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym - w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu przedmiotu i osiągnięcia gotowości do odbioru,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,
 • wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń,
 • egzekwowanie od wykonawcy i przedstawianie, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych,
 • egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 • wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie,
 • wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
 • analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
 • uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych,
 • przyjęcie od wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego,
 • uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych.
 
Nadzór inwestorski w branży konstukcyjno-budowlanej
Zakres tych prac obejmuje w szczególności:
 1. rozbiórkę budynku gospodarczego oraz łącznika
 2. wykonanie fundamentów.
 3. wymianę ściany oporowej.
 4. wykonanie izolacji ścian piwnic.
 5. wykonanie remontu tarasu.
 6. wykonanie prac rozbiórkowych w adaptowanym budynku.
 7. wykonanie wymianów stalowych.
 8. wykonanie otworów drzwiowych i okiennych
 9. wykonanie zamurowań z cegły ceramicznej na poziomie piwnicy, parteru, pierwszego piętra, wg. projektu architektonicznego.
 10. wykonanie ścianek lekkich gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych
 11.  montaż płyt na poziomie parteru, pierwszego piętra i poddasza użytkowego wg. projektu architektonicznego.
 12. wykonanie konstrukcji łącznika.
 13. wykonanie stropodachu zielonego nad łącznikiem
 14. przywrócenie pierwotnych dekoracji balustrady dolnej kondygnacji tarasu.
 15. renowację metalowej balustrady na drugiej kondygnacji tarasu.
 16. montaż wyłazu wraz z schodami wysuwanymi prowadzącymi na poddasze 
 17. renowację dachu drewnianego części budynku
 18. remont drewnianego dachu części budynku
 19. montaż stolarki:
 20. wymianę wyłazu dachowego
 21. montaż platformy pionowej samonośnej w dobudowanym łączniku.
 22. montaż drzwi przesuwnych na poziomie parteru i pierwszego piętra wg. projektu architektonicznego.
 23. wykonanie prac konserwatorskich w adaptowanym budynku.
 24. wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych.
 25. wymianę nawierzchni podłóg wszystkich kondygnacji z pominięciem podłogi holu i tarasu znajdujących się w części „A” budynku na poziomie parteru.
 26. wykonanie prac malarskich wewnętrznych.
 27. wykonanie szaf wbudowanych na poziomie pierwszego piętra w części „C” budynku.
 28. wykonanie odprowadzenia wody z dachu poza obszar działania na ściany i fundamenty –budynku,
 29. rozbiórkę ściany i schodów zewnętrznych do piwnicy działka nr 244,
 30. skucie opaski betonowej znajdującej się wokół budynków,
 31. wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku,
 32. wymianę opasek betonowych budynku na żwirowe
 33. Wykonanie schodów terenowych
 34. Wykonanie mebli urbanistycznych
 
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej.
Zakres tych prac obejmuje w szczególności:
 1. wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej wg. projektu wod-kan.
 2. wykonanie instalacji wentylacji wg. projektu wentylacji.
 3. wykonanie instalacji klimatyzacji wg. projektu klimatyzacji.
 4. wymianę grzejników CO wg. projektu CO.
 5. wykonanie przyłącza do wewnętrznej instalacji gazowej.
 6. wykonanie białego montażu wg. projektu sanitarnego.
 7. posadowienie zbiorników gazowych z ogrodzeniem wraz z instalacja gazową.
 
 
      Nadzór inwestorski w branży elektrycznej
      Zakres tych prac obejmuje w szczególności:
 1. montaż rozdzielnic wewnętrznych
 2. montaż wewnętrznych linii zasilających
 3. montaz instalacji odbiorczych
 4. montaż instalacji przyzwowej
 5. montaż instalacji teletechnicznej
 6. montaż instalacji oddymiania klatek schodowych
 7. montaż instalacji monitoringu
 8. montaż instalacji alarmowej
 9. montaż instalacji przeciwprzepięciowej
 10. montaż instalacji połączeń wyrównawczych
 11. montaż sieci oświetlenia zewnętrznego
 12. montaż instalacji ochrony przed pożarem
 
Nadzór inwestorski w branży drogowej:
Zakres tych prac obejmuje w szczególności:
 1. Roboty ziemne przygotowawcze
 2. Budowę parkingu z 19 miejscami postojowymi z płyt ażurowych
 3. Budowę drogi manewrowej i chodnika
 4. Wykonanie żwirowej alejki i zieleńca wraz z projektowanymi nasadzeniami zieleni projektowanej
 
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem – 3 894,00m2
Powierzchnia zabudowy – 503,20 m2   
Powierzchnia użytkowa obiektu  – 668,71 m2
              Kubatura obiektu – 3 906 m3
                                                                                         
Szczegółowy zakres robót określa umowa zawarta z Wykonawcą robót budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Kosztorys ofertowy Wykonawcy robót budowlanych.  
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu wskazany przez Zamawiającego Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowanej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową. Obowiązki Inspektora wygasają po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego i rozliczeniu robót fakturą końcową, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Okres gwarancji jest określony w umowie z Wykonawcą robót.
Wykonanie inwestycji planowane jest do 30 października 2018r.
 
 
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
4.1 Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże że dysponuje osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający wymaga wskazania:
- co najmniej jednej osoby na stanowisko inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającej ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub uprawnienia konstrukcyjno-projektowe bez ograniczeń o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, posiadającej co najmniej 5 lat doświadczenia na tym stanowisku
- co najmniej jednej osoby na stanowisko inspektora nadzoru w branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającej ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, posiadającej co najmniej 3 lata doświadczenia na tym stanowisku;
- co najmniej jednej osoby na stanowisko inspektora nadzoru w branży elektrycznej posiadającej ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, posiadającej co najmniej 3 lata doświadczenia na tym stanowisku.
- co najmniej jednej osoby na stanowisko inspektora nadzoru branży drogowej posiadającej ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, posiadającej co najmniej 3 lata doświadczenia
 
 1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów tj. cena i doświadczenie
 
Nazwa kryterium
 •  
 1.  
80 pkt.
 •  
20 pkt.
 
4.2.1. Kryterium ceny.
      Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena”(Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Cp = Co/Cb x 80pkt
Cp – ilość punktów badanej oferty
Co – cena oferty najniższej
Cb – cena oferty badanej
 
 
 
4.2.2. Kryterium doświadczenie
      Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium doświadczenie (Dr) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:
      Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do ilości nadzorowanych obiektów budowlanych o umownej wartości minimum 500 000,00zł wg poniższego wzoru:
 1. Brak nadzorowanego obiektu budowlanego – 0 punktów
 2. 1 nadzorowany obiekt budowlany – 5 punktów
 3. 2 nadzorowane obiekty budowlane – 10 puknktów
 4. 3 nadzorowane obiekty budowlane – 15 punktów
 5. 4 i więcej nadzorowanych obiektów budowlanych – 20 punktów
      Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonego wykazu nadzorowanych obiektów budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
4.2.3. Wynik całkowity 
      Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
 
Po = Cp + Dr, gdzie
 
Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,
Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Dr – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Doświadczenie”
 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z Kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
5. Warunki wymagane od wykonawców.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
5.2. posiadają niezbędne wykształcenie, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,
5.3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
 
 
6. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.
6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni, chyba, że pytanie wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
6.2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie internetowej zamawiającego.
7. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
7.1. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 7.05.2018r do godziny 10.00.
7.2. Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5 niniejszego zapytania
b) pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem,
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
7.3. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.      
 W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę.

7.4. Oferty należy przesłać  lub składać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku , ul. Kościuszki 2, 11-230  Bisztynek  ( pok.10 sekretariat) w szczelnie zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z napisem „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego - „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH – MODERNIZACJA I ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU W CELU NADANIA NOWEJ FUNKCJI SPOŁECZNEJ.” – w  terminie do  7.05.2018r godz 10:00
8. Termin związania ofertą.
Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 
9. Przesłanki odrzucenia ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
c) zostanie złożona po terminie składania ofert,
d) będzie zawierać rażąco niską cenę,
e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
10. Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych i wykluczonych wykonawcach. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Hołowieszko Data wytworzenia informacji: 2018-04-25 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Hołowieszko Data wprowadzenia do BIP 2018-04-25 22:37:25
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2018-04-25 22:40:09
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 09:31:54
Artykuł był wyświetlony: 157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu