ˆ

Zamówienia do 30tyś.EURO

Drukuj informację

Szczegóły informacji

„Wyposażenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów przyjętych do tego punktu, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 49/3 o powierzchni 1,7415 w miejscowości Bisztynek-Kolonia 14, gmina Bisztynek, stanowiącej własność Gminy Bisztynek".

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-21 10:52:29 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-21 10:55:47 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykonawca jest obowiązany, w związku z realizacją zadania, do:
 1. Wyposażenia PSZOK w odpowiednie i w niezbędnej ilości kontenery, pojemniki, wiaty, regały metalowe bądź boksy do oddzielnego zbierania wymienionych
  w ust. 5 wyselekcjonowanych frakcji odpadów, adekwatne do ilości i rodzajów przyjmowanych odpadów w sposób zgodny z wymogami obowiązującego w tym zakresie prawa oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsca składowania poszczególnych frakcji odpadów w celu zapobiegnięcia ich zmieszaniu bądź zanieczyszczeniu terenu oraz ochronie przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt.
 2. Wyposażenia PSZOK w legalizowaną wagę umożliwiającą zważenie każdej ilości odpadów oraz pomieszczenie socjalne o wielkości odpowiadającej ilości osób zatrudnionych.
 3. Zapewnienia spełniania w czasie trwania umowy wymagań dotyczących, emisji hałasu i zanieczyszczeń, ochrony środowiska, warunków sanitarnych, budowlanych, bhp i ppoż. wynikających z obowiązujących przepisów.
 4. Zapewnienia pracy PSZOK w dniach: środa w godzinach 900-1500 oraz w soboty w godzinach 900-1200. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany dni i godzin pracy PSZOK w trakcie realizacji umowy w przypadku zgłaszania uwag przez mieszkańców/właścicieli nieruchomości.
 5. Przyjmowania nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, tj. odpadów powstających w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpadów niezawierających odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych zebranych w sposób selektywny. Przyjmowanie obejmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny:
 1. Papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
 2. Szkło, opakowania szklane,
 3. Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
 4. Metale, opakowania metalowe,
 5. Opakowania wielomateriałowe,
 6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 7. Zużyte baterie i akumulatory,
 8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym tj. meble, materace, wózki dziecięce itp.,
 9. Zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. samochodów osobowych, motocykli, rowerów itp.,
 10. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
 11. Przeterminowane leki i chemikalia – pochodzące wyłącznie z gospodarstwa domowego nieruchomości zamieszkałej (leki, opakowania po lekach, opakowania z resztkami farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów mineralnych i syntetycznych, oraz opakowania po aerozolach, itp.),
 12. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych, tj. gruz ceglany i betonowy, materiały ceramiczne, drewno usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem: materiałów izolacyjnych (styropianu budowlanego, pianek) oraz odpadów zawierających substancje niebezpieczne np. papy, eternitu, azbestu, smoły, asfaltu, itp.
 1. Przyjmowania w PSZOK odpadów, o których mowa w ust. 5 po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Bisztynek.
 2. Ważenia wszystkich przyjętych do PSZOK odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje, o których mowa w ust. 5 na zalegalizowanej wadze oraz prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji (wraz ze wskazaniem miejscowości, numeru posesji) potwierdzonej wydrukami wagowymi, kartami przekazania odpadów, kartami ewidencji odpadów, kartami ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu sporządzonej wg. wzorów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r., w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).
 3. Zagospodarowania przyjętych do PSZOK odpadów, o których mowa w ust. 5 (z wyłączeniem odpadów zielonych, o których mowa w ust. 5 pkt 10) od mieszkańców gminy Bisztynek poprzez przekazanie ich do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 ze zm.). W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub w innych przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach, uniemożliwiających przyjmowanie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości odpadu te Wykonawca obowiązany jest przekazać do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w obowiązującej uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
 4. Zagospodarowania przyjętych do PSZOK odpadów zielonych, o których mowa w ust. 5 pkt 10 poprzez przekazanie ich bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 5. Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających m. in. innymi informacje o rodzaju, kodzie, masie odebranych odpadów o których mowa w ust. 5 oraz daty ich dostarczenia do PSZOK, a także informacje o sposobach ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane.
 6. Prowadzenia PSZOK zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bisztynku zlokalizowanego na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity" Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek określonym Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2016 Burmistrza Bisztynka z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 7. Umieszczenia na terenie PSZOK w miejscu ogólnie dostępnym tablicy informacyjnej oraz umieszczenia ogłoszeń na tablicach informacyjnych miasta i poszczególnych Sołectw zawierających dane Wykonawcy (pełna nazwa, adres i nr telefonu), wykaz rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych oraz dni i godziny pracy PSZOK. 
 8. Utrzymywania całego terenu PSZOK oraz kontenerów i pojemników na odpady w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym.
 9. Zapewnienia należytych warunków BHP i ppoż. pracownikom i osobom trzecim, oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialność za ewentualnie powstałe szkody, w tym za działania swoich pracowników i przedstawicieli, z pomocą których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy.
 10. Ponoszenia wszelkich kosztów związanych z wyposażeniem, utrzymaniem i obsługą PSZOK przez cały okres obowiązywania umowy.
 11. Przestrzegania poufności, co do informacji lub danych pozyskanych w związku lub w wyniku realizacji umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Informacje i dane nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę w celu innym niż do potrzeb realizacji postanowień umowy, w szczególności informacje i dane nie mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych i reklamowych.
 12. Posiadania wszystkich wymaganych prawem zezwoleń oraz pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy i przedłożenie ich kopii Zamawiającemu.
Termin realizacji:
 
Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 
 1. Tryb postępowania: ZAPYTANIE CENOWE
 
Poniższą ofertę należy:
 1. Złożyć w formie: pisemnej (osobiście, pisemnie – listem na adres: Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek), elektronicznie (na adres: ) albo faxem (Fax. 89 718 86 03) na Formularzu Oferty wg wzoru będącego załącznikiem Nr 1 do zaproszenia do dnia 27.12.2017 r.
 2. Składając ofertę pisemnie należy ja opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Wyposażenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów przyjętych do tego punktu, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 49/3 o powierzchni 1,7415 w miejscowości Bisztynek-Kolonia 14, gmina Bisztynek, stanowiącej własność Gminy Bisztynek". Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia;
 3. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 28.12.2017 r.,
 4. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze telefonicznie, mailowo lub pisemnie – listem. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 2 do zaproszenia.
 5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena – przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierająca przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 
 6. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny,
 7. Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty:
 1. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego zezwolenia na transport odpadów wydanego przez odpowiedni organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.),
 2. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w art. 41 lub w art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.),
 3. Kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego wpis do prowadzonego przez Burmistrza Bisztynka rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.);
 4. Kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, dokumentu poświadczającego o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art.49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), prowadzonego przez Marszałka Województwa lub Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy,
 5. Kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 6. Kopie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, opłaconej polisy lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz dowodu opłacenia składek za cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy złotych 00/100),
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a nie wynika to bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, to do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. Wszelkie pełnomocnictwa uprawniające do reprezentowania Wykonawcy muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie. Treść pełnomocnictwa powinna zawierać jego zakres oraz określać do jakiego zamówienia publicznego zostało ono złożone.
- niewypełnienie wszystkich zawartych powyżej wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w tym postepowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 1. Wykonawca poza dokumentami, o których mowa w pkt. 7 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wszystkich innych wymaganych prawem zezwoleń oraz pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
 1. drogą pisemną na adres: Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2,
  11-230 Bisztynek;
 2. telefonicznie: tel. 89 521 64 00; Fax. 89 718 86 03;
elektronicznie na adres e-mail: ;
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Kurpińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Kurpińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-21 10:52:29
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2017-12-21 10:55:47
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2017-12-21 10:55:47
Artykuł był wyświetlony: 191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu