ˆ

Zamówienia do 30tyś.EURO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Bisztynek.

Informacja ogłoszona dnia 2016-07-19 22:29:35 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Bisztynek, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Adrian Porydzaj – inspektor ds. ochrony środowiska, e-mail: , tel. 089 521 64 15, fax. 089 718 86 03
 
Nazwa zadania:
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy i Miasta Bisztynek”
 
Opis i warunki udziału w postępowaniu:
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych wykonanych z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
 
Szczegółowy zakres rzeczowy prac obejmuje:
 1. Zabezpieczenie terenu, na którym usługa będzie wykonywana, demontaż, pakowanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych pokryć dachowych wykonanych z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z budynków mieszkalnych i gospodarczych w szacunkowej ilości około 404 m2 - tj. około 4,444 Mg oraz uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac,
 2. Zabezpieczenie terenu, na którym usługa będzie wykonywana, pakowanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zdjętych już pokryć dachowych wykonanych z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z budynków mieszkalnych i gospodarczych w szacunkowej ilości około 3 757,3 m2 – tj. około 41,330 Mg oraz uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac.
 • Zamawiający zastrzega, że ilości wyrobów zawierających azbest są szacunkowe i mogą ulec zmianie.
 
Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i  oświadczeń:
 • posiadać aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami,
 • posiadać aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie   transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualną umowę z firmą posiadającą takie zezwolenie,
 • posiadać aktualną umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych,
 • posiadać dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia (seminarium) kursu w sprawie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest przez, co najmniej 2 pracowników.
 • posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 
Termin realizacji: do dnia 30.09.2016 r.
 
 1. Tryb postępowania: ZAPYTANIE CENOWE
Poniższą ofertę należy:
 1. Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem), elektronicznie (na adres: ) albo faxem (nr faksu 89-718-86-03) na Formularzu Oferty wg wzoru będącego załącznikiem Nr 1 do zaproszenia do dnia 29.07.2016 r.,
 2. Składając ofertę pisemnie należy ja opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie cenowe na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Bisztynek. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia;
 3. Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania znajdują się na stronie internetowej: http://bip.bisztynek.pl/
 4. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu
  01.08.2016 r.,
 5. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze telefonicznie, mailowo lub pisemnie- listem. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty.
 6. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena – przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierająca przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 
 7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny,
 8. Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty:
 • aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami,
 • aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualną umowę z firmą posiadającą takie zezwolenie,
 • aktualną umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych,
 • dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia (seminarium) kursu w sprawie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest przez co najmniej 2 pracowników,
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopię przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela). Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kontynuacji polisy ubezpieczeniowej w terminie do 7 dni przed upływem jej ważności. Brak przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia, Zamawiający uzna za rażące naruszenie postanowień umownych ze wszystkimi negatywnymi skutkami takiej okoliczności. Szkody nie pokryte z polis ubezpieczeniowych na skutek nie wywiązania się przez wykonawcę z zawartej umowy ubezpieczenia (w szczególności braku uiszczania składek, nie zastosowania się do OWU, itp.) obciążają w pełni Wykonawcę. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia na osobę trzecią, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Niewypełnienie wszystkich zawartych powyżej wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w tym postepowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: telefonicznie, mailowo, listownie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Porydzaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrian Porydzaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-19 22:24:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-19 22:29:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-19 22:29:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony