ˆ

Zamówienia do 30tyś.EURO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykonanie badań archeologicznych reliktów dawnej architektury zarejestrowanych w dotychczasowych badaniach sondażowych oraz wyprzedzających w miejscach projektowanych i planowanych instalacji podziemnych.

Informacja ogłoszona dnia 2016-05-18 12:39:12 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro
 
CZĘŚĆ I - NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Bisztynek/ Urząd Miejski, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi   Roman Rysztowski
e-mail: , tel. 89 521 64 05, fax.89 718 86 03
Adres strony internetowej: www.bisztynek.pl ; bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska,
CZĘŚĆ II- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.,poz. 907, z późn. zm.), na podst. art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy.
CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań archeologicznych reliktów dawnej
architektury zarejestrowanych w dotychczasowych badaniach sondażowych oraz wyprzedzających w miejscach projektowanych i planowanych instalacji podziemnych W celu uzyskania podstawowych danych do wykonania projektu zagospodarowania terenu o powierzchni ogólnej około 35 arów zgodnie z załącznikiem graficznym I zaleceniami wydanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie w zakresie archeologii i obowiązującymi przepisami prawa należy wykonać:
  1. badania fosy miejskiej biegnącej pod terenem nieuporządkowanego parkingu - należy wykonać dwa wykopy w poprzek fosy, (J)
  2. odsłonić i zadokumentować relikty muru miejskiego na odcinku od Bramy Lidzbarskiej do końca terenu objętego opracowaniem, wraz z uchwyceniem stopy fundamentowej (głębokości posadowienia) tego muru przynajmniej w jednym miejscu zaznaczonym na załączniku graficznym, (G)
  3. badania w rejonie planowanego ekologicznego placu zabaw, (F)
  4. przebadanie terenu pod projektowany skwer zieleni, (E)
  5. przynajmniej 4 wykopy archeologiczne w poprzek ulicy w celu uchwycenia głębokości nawarstwień stratygraficznych, a przede wszystkim ustalenia historycznych nawierzchni oraz ich szerokości. (A,B,C,D)
W celu spełnienia powyższych założeń należy wykonać przynajmniej 9 wykopów archeologicznych zgodnie z załącznikiem graficznym. W sumie przewiduje się przebadać archeologicznie teren o powierzchni przynajmniej 440 m2 (4,4 ara).
 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych uWojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) Przeprowadzenie badań archeologicznych terenu otoczenia Bramy Lidzbarskiej,
3) Wykonanie wszystkich niezbędnych czynności z zabytkiem pozyskanym w trakcie prac ziemnych;
4) Opracowanie pełnej dokumentacji prac konserwatorskich zgodnie ze Standardami dokumentacji prac konserwatorskich i prac restauratorskich, prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków stanowiącymi Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987) - w przypadku pozyskania w trakcie prac ziemnych zabytku;
5) Sporządzenie dokumentacji badań archeologicznych, w tym opracowanie wyników badań archeologicznych, zgodnie ze Standardami dokumentacji badań archeologicznych stanowiącymi Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz.987);
3. Eksplorację wszystkich wykopów należy prowadzić ręcznie. Po zakończeniu badań należy teren uporządkować oraz przywrócić do stanu pierwotnego.
Program badań i lokalizacja wykopów mogą być korygowane, w zależności od dokonanych odkryć i ustaleń konserwatorskich po konsultacji z Zamawiającym.
4. W przypadku pozyskania w trakcie prac ziemnych zabytku, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych czynności, a w szczególności:
- wstępne oczyszczenie zabytku;
- wstępną weryfikację chronologiczną zabytku;
- zabiegi konserwatorskie przeprowadzone po konsultacji z Zamawiającym (dokumentacja fotograficzna przed konserwacją, oczyszczenie/dezynfekcja zabytku, zabezpieczenie, dokumentacja fotograficzna po konserwacji);
- przygotowanie pełnej dokumentacji prac konserwatorskich opracowanej zgodnie ze Standardami dokumentacji prac konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków stanowiącymi Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987);
- zewidencjonowanie pozyskanego zabytku;
- szczegółowe opracowanie merytoryczne pozyskanego zabytku;
- zapewnienie zabytkom właściwych warunków przechowywania (folie antykorozyjne dla obiektów metalowych, pudełka z tektury bezkwasowej) i przekazanie ich do Muzeum deklarującego dla Wykonawcy usługi archeologicznej, przyjęcie eksponatów.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane dokumentacje (dokumentacja badań
archeologicznych i dokumentacja prac konserwatorskich), w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w formacie doc lub PDF).
6. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71351914-3 - Usługi archeologiczne.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
CZĘŚĆ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia: 10.08.2016 roku.
CZĘŚĆ V- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty załączone do oferty w języku obcym są składane w formie: oryginału lub odpisu lub wypisu lub wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski przez osobę uprawnioną – tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,maszynowo lub ręcznie.
3) Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty wykorzystanie wzorów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
4) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania muszą mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu.
5) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale
połączone w jedną całość inną techniką.
6) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
8) Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Formularz oferty, wykazy i oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
11) Uprawnienie osób podpisujących ofertę, do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) - to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
12) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszym zapytaniem formie.
13) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy Wykonawcy i siedziby.
14) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
c) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
d) Dowody potwierdzające, czy usługi wykazane w wykazie wykonanych usług zostały wykonane należycie;
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert,
f) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
g) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
16) Wykonawca podaje również w ofercie termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 10.08.2016 roku.
17) Zamawiający wymaga sporządzenia w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
18) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
19) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miejski w Bisztynku , 11-230 Bisztynek, ul. T.Kościuszki 2, pok. Nr 10, oraz opisane: Oferta na wykonanie badań archeologicznych terenu Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku.Nie otwierać przed dniem 30.05.2016 r.(podać termin otwarcia ofert).
CZĘŚĆ VI - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, w cenie ryczałtowej brutto, musi ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, obowiązujące podatki i opłaty, ewentualne zniżki i upusty zaproponowane przez Wykonawcę oraz wynagrodzenie za przeniesienie nieograniczonych czasowo ani terytorialnie autorskich praw majątkowych do opracowanych dokumentacji wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego na wszystkich polach eksploatacji określonych we wzorze umowy.
2. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie.
Wykonawca winien dokonać dokładnego rozeznania i skalkulować cenę w sposób szczególnie rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki kosztów.
3. Cena ryczałtowa brutto musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od
wchodzących w jej skład elementów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
CZĘŚĆ VII - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego
znaczeniem: najniższa cena – 100%.
2. Ocena oferty w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana według
następujących zasad:
  1. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
 
                          najniższa cena ryczałtowa brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------x 100 pkt
                                   cena ryczałtowa brutto w ofercie ocenianej
2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymogi określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Rysztowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Rysztowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-18 12:27:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-18 12:39:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-02 09:16:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1037 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony