ˆ

Zamówienia do 30tyś.EURO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Bisztynku przy ulicy Wojska Polskiego o nawierzchni z polbruku – 375,00 m2”.

Informacja ogłoszona dnia 2016-04-14 13:51:59 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie ciągu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym w Bisztynku długości 150 mb i szerokości 2,50m.
Lokalizacja inwestycji:
- Cmentarz Komunalny w Bisztynku przy ulicy Wojska Polskiego – alejka od kościała do krzyża przy bocznej bramie wjzadowej na teren cmentarza.
 
Szczegółowy zakres zamówienia:
- korytowanie na całej powierzchni pod alejkę 3,00 x 0,40 x 150, wykonanie podbudowy na całej powierzchni z warstwą odsączającą, ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 – 300 mb, wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej polbruk - szara gr.8 cm – 375,00 m2.
 
 1. Termin wykonania zamówienia:
Roboty budowlane należy wykonać w terminie do dnia 21 maja.2016r.  
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien spełniać nastepujące kryteria:
 • dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich pozycji zawartywch w załączonym przedmiarze robót w formie kosztorysu ofertowego.
  2. Oferta powinna zawierać:
 • Formularz „ OFERTA”,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
  1. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w postaci elektronicznej.
  2. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
  3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
  5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
  6. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem:
Oferta nr DR.7226.1.4.2016
„Budowa alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku”.
 
Nie otwierać przed dniem 21.04.2016r.  godz. 1100
 
Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 1. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się spośród innej korespondencji.
 1. Termin złożenia oferty
  1. Ofertę należy złożyć w Urzedzie Miejskim w Bisztynku ul. Kosciuszki 2, pok. nr 10 (Sekretariat) do dnia: 21 kwietnia 2016r. do godz.  1030  .
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 2. Kryterium oceny ofert:
Cena ofertowa – 90%
Gwarancja  - 10%
 1. Opis sposobu obliczania ceny:
  1. Cena oferty jest ceną ryczałtową zawiera obowiązujący podatek VAT i jest nie zmienna do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
  2. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.
  3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
  4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty.
  5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
  6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. 
  7. Punkty przyznane za kryterium: Cena (z podatkiem VAT) za realizacje całego zamówienia będą liczone według następującego wzoru: C = (Cmin:Cx) x 90.  Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie, Cmin – cena minimalna ofert ocenianych, Cx – cena oferty badanej. 
  8. Podany przez Wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w pełnych miesiącach.  Minimalny okres gwarancji i rękojmi oczekiwany przez Zamawiającego wynosi: 24 miesięcy.  Maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 36 miesięcy. W przypadku, gdy żaden z wykonawców nie zaproponuje wydłużenia okresu gwarancji ponad wymagane minimum (wynoszące 24 miesięcy), wszyscy wykonawcy w tym kryterium otrzymają zero punktów.  Wykonawcy są zobowiązani w ofercie zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach. Jeżeli zostanie wpisana wartość niebędąca liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do pełnych miesięcy.
  9. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
  10. Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów wyliczonych w poszczególnych kryteriach. P=C+G. 
 2. Warunki płatności
Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu zadania i protokólarnym odbiorze dokumentacji.
 1.  Osoba upoważniona do kontaktu:
Mariusz Drozdowski nr tel. 89 521 64 07, 698 613 350.
 1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne zaświadcznie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 2.  O rozstrzygnięciu niniejszego zapytania strony zostaną powiadomione pisemnie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
 4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.
Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
Gmina Bisztynek zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Drozdowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Drozdowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-14 13:50:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-14 13:51:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-14 13:51:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
824 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony