ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia do 30tyś.EURO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do szkół na terenie Gminy Bisztynek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ZDALNA SZKOŁA PLUS”

Informacja ogłoszona dnia 2020-05-29 17:39:08 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 22 laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 10 PL i zainstalowanym programem antywirusowym G Data AntiVirus z 3 letnią licencją do szkół na terenie Gminy Bisztynek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Każdy komputer przenośny powinien mieć:
- założone w systemie lokalne konto administratora i użytkownika,
- system operacyjny powinien być zaktualizowany co najmniej do wersji 1903-OS Build 18362.836 and 1909-OS Build 18363.836,
- zainstalowane oprogramowanie antywirusowe z subskrypcją licencji na 3 lata, 
- wszystkie komputery przenośne powinny zostać opisane w protokole dostawy i powinny zawierać: producent i nazwa komputera, nr seryjny, hasło administratora i użytkownika
- każdy komputer powinien być oznaczony naklejką zawierającą logo i nazwę projektu
2. Dodatkowe warunki:
 1. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i gotowy do pracy.
 2. Laptopy muszą odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z ich przeznaczenia i funkcji.
 3. Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim.
 4. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable, niezbędne do ich podłączenia i prawidłowego użytkowania.
 5. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancję nie krótszą, niż na 24 miesiące.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku nr 2 do zaproszenia.
                                                        
Termin realizacji: dostawa sprzętu komputerowego nastąpi w terminie 3 dni od momentu podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji niniejszego zamówienia (Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tych warunków).
 
Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE
Poniższą ofertę należy przesłać do dnia 03.06.2020 r. do godz. 12.00 na formularzu oferty wg wzoru będącego załącznikiem Nr 1 do zaproszenia (podpisaną i zeskanowaną) drogą elektroniczną na adres e-mail: wpisując w tytule: OFERTA - ZDALNA SZKOŁA PLUS  (oryginał oferty należy dosłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Bisztynku, ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek (opisując kopertę nazwą zadania: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do szkół na terenie Gminy Bisztynek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ZDALNA SZKOŁA PLUS”)
 
 Kryterium oceny ofert
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego.
Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia.
 1. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi dnia 03.06.2020 r.
 2. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze oferty mailowo. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta pod warunkiem przyznania Zamawiającemu grantu.
 1. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 2. Oferta musi zawierać :
- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1)
- parafowany projekt umowy (załącznik nr 3)
- dokumenty rejestrowe firmy (Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki).
Niewypełnienie wszystkich zawartych wymagań spowoduje odrzucenie oferty w tym postępowaniu. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: mailowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Rudzka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-29 15:10:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-29 17:39:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-04 14:39:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony