ˆ

Zapytania ofertowe

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach i placach gminnych i powiatowych w obrębie Miasta Bisztynek.”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-20 09:38:22 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-20 09:39:44 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości i porządku na ulicach i placach będących ulicami powiatowymi  w obrębie Miasta Bisztynek o łącznej powierzchni 12 022,70moraz konserwacji i opróżniania ulicznych koszy na śmieci.
2. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Wykazie ulic stanowiącym załącznik nr 3  do Zaproszenia.
3. Przez bieżące utrzymanie czystości i porządku należy rozumieć spełnienie wymogów zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), a w szczególności:
1) oczyszczanie z błota, piasku, śmieci, liści oraz innych zanieczyszczeń chodników, jezdni, placów  wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia, oczyszczanie należy wykonywać na szerokości 1 m od krawędzi jezdni, zaś chodników na całej ich szerokości.
2) oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota pośniegowego, a w przypadku wystąpienia śliskości zimowej, posypywanie piaskiem oraz środkami chemicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, chodników, jezdni i placów wymienionych  w wykazie stanowiącym załącznik nr 3  do Zaproszenia.
4. Przez utrzymanie i opróżnianie ulicznych koszy na śmieci należy rozumieć:
1) opróżnianie według potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
2) bieżące naprawy i konserwację zniszczonych koszy,
3) mycie i dezynfekcję przeprowadzaną raz w każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
5. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego lub odpowiednie służby o stwierdzonych zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi, ruchu drogowego, a w przypadku wystąpienia niebezpiecznej wyrwy w jezdni lub chodniku, zerwania przewodów linii elektrycznej, wiatrołomu, itp. do podejmowania doraźnych działań w celu zabezpieczenia przed występującymi zagrożeniami.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy także bieżące sprzątanie chodników oraz zbieranie zmiotek. Zabrania się zamiatania zanieczyszczeń na jezdnię, trawniki, do okienek wsypowych budynków i studzienek burzowych. Zabrania się wsypywania zmiotek do koszy ulicznych.
7. W celu wykonania przedmiotu zamówienia ustala się następujący harmonogram prac:
1) Prace polegające na zamiataniu muszą być ukończone do godziny 12.00, a zmiotki zebrane z terenu Miasta najpóźniej do godz. 13.00,
2) Prace polegające na opróżnianiu koszy ulicznych muszą być ukończone do godz. 10.00,
3) Prace polegające na zimowym utrzymaniu tj. w okresie od 01.01.2018r. do 30.03.2018r. oraz od 15.11.2018r. od 31.01.2019r. muszą być ukończone:
          a) nawierzchnie chodników muszą być odśnieżone i posypane do godz. 10.00,
          b) nawierzchnie jezdni i placów muszą być odśnieżone do godz. 12.00,
8. W przypadku zaistnienia sprzyjających warunków atmosferycznych (od -3ºC do temperatury powyżej 0ºC, bez opadów), Wykonawca przystąpi do usuwania lodu i topniejącego śniegu bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego, a w pierwszej kolejności oczyszczania wlotów kratek burzowych położonych w jezdniach w przypadku przysypania śniegiem lub oblodzenia.
2. Wymagany termin realizacji  całości zamówienia:. w okresie od 01.01.2018r. do 31.01.2019r
3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena – 100%
1) W toku badania  i oceny ofert Zamawiający może  żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców  listownie lub pocztą elektroniczną na wskazany adres.
4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
Cena ma być wyrażona cyfrowo i słownie oraz należy w nią wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
b) obowiązujący podatek VAT.
 
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
 
5. Sposób, miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
 
1) Oferta może obejmować całość zamówienia, i powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2) Ofertę  cenową należy złożyć w wersji papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2017r. do godz. 10.00 na adres korespondencyjny Zamawiającego: Gmina Bisztynek, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek lub w sekretariacie Urzędu pok. nr 10.
 
6. Dane osoby uprawnionej do kontaktu (przeprowadzającej postępowanie):
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Mariusz Drozdowski, tel. (89) 521-64-07, 698 613 350  e-mail:
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zadania, bez podania przyczyny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Drozdowski Data wytworzenia informacji: 2017-12-20 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Drozdowski Data wprowadzenia do BIP 2017-12-20 09:38:22
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2017-12-20 09:39:44
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2017-12-20 09:39:44
Artykuł był wyświetlony: 238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu