Opracowanie Studium wykonalności i... - Zapytania ofertowe - Urząd Miejski w Bisztynku
ˆ

Zapytania ofertowe

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Opracowanie Studium wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach osi priorytetowej 8. Obszary wymagające rewitalizacji, Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 dla zadania pn. „ Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej”.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-22 14:18:48 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-22 14:25:56 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego
 
Zamawiający: Gmina Bisztynek, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek NIP: 743 197 63 53
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi   Łukasz Hołowieszko                             
mail: , tel. 89 521 64 05, fax. 89 718 86 03
Adres strony internetowej: http://bip.bisztynek.pl/,
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku godz. 7:15 – 15:15.
 
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 ust. 8 nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r poz.1579). Zapytanie ofertowe zostało sporządzone zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10 kwietnia 2015r. i procedury udzielania zamówienia, określonej w zarządzeniu Burmistrza nr 169/2014z dnia 19 maja 2014r
 
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Określenie przedmiotu zamówienia (zakres, wielkość):
  Zapytanie dotyczy przedstawienia oferty cenowej na realizację zadania aplikacyjnego polegającego na:
  1. Przygotowaniu Studium Wykonalności zgodnie z przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą kryteriami dla zadania „ Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej”. planowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej 8. Obszary wymagające rewitalizacji, Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich   „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego  na lata 2014-2020”, zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym.
  2. Przygotowaniu kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganiami            pozakonkursowymi  określonymi w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.                       
  3. Identyfikacji celów projektu; uzasadnienie projektu m.in. w kontekście analizy popytu, konkurencyjności podmiotu, zgodności z dokumentami strategicznymi; analiza zmiennych związanych z efektywnością finansową i społeczną (ekonomiczną) projektu oraz podmiotu w związku z realizacją projektu, wymogami prawa, wykonalności technicznej i finansowej; budowa montażu finansowego projektu.
  4. Współpracy z Zamawiającym na etapie identyfikacji projektu i budowy zakresu rzeczowego w celu zmaksymalizowania uzyskanej punktacji w zakresie kryteriów wyboru projektów, adekwatnie do potrzeb i możliwości (technicznych, organizacyjnych, finansowych itd.) Zamawiającego jako Beneficjenta.
  5. Analizie i identyfikacji zakresu rzeczowego projektu pod względem kwalifikowalności wydatków.
  6. Analizie dotychczas poniesionych wydatków w kontekście spełnienia warunków zachowania kwalifikowalności wydatków z punktu widzenia możliwości uwzględnienia ich w dokumentacji aplikacyjnej ze statusem do refundacji.
  7. Zebraniu kompletu dokumentów ich druk, kopiowanie, nagrywanie na nośniki etc. oraz złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w formie i miejscu wyznaczonym regulaminem konkursu.
  8. Wykonaniu czynności związanych z uczestnictwem Zamawiającego w procedurze odwoławczej, jeśli zajdzie taka konieczność.
  9. Forma współpracy:
   • oddelegowanie do operacyjnej pracy z Zamawiającym koniecznej do prawidłowego wykonania liczby osób, również jeśli zajdzie taka konieczność do pracy w siedzibie Zamawiającego;
   • treści merytoryczne (opisy) będą wypracowywane przez Wykonawcę na podstawie dokumentów i informacji udostępnionych i przekazanych przez Zamawiającego (Zamawiający nie dopuszcza możliwości, by Wykonawca kierował do Zamawiającego swoje wewnętrzne fiszki projektowe do wypełnienia).
  10. Konsultacje na etapie  sporządzania przez Zamawiającego SIWZ realizacji projektu.
 
 1. Zadanie aplikacyjne stanowiące przedmiot  zamówienia  obejmuje  roboty budowlane polegające na adaptacji wnętrza budynku złożonego z dwóch wtórnie połączonych budynków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie otoczenia obejmującego działki nr 244 i 245 obręb Bisztynek 1. Budynek pod adresem Pl. Wolności nr 5, Bisztynek i budynek pod adresem Pl. Wolności nr 3, Bisztynek objęte są ochroną przez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bisztynek. Teren zagospodarowania został ujęty w MPZP, jako 13UO – strefa ochrony konserwatorskiej „B”.
 1. Zamawiający planuje złożenie wniosku o dofinansowanie po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego na wyłonienia wykonawcy robót budowlanych projektu „Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej”.
 1. Projekt będzie komplementarny z projektem współfinansowanym ze środków EFS w ramach priorytetu inwestycyjnego nr 9iv RPO WiM 2014-2020 pn. „Poprawa dostępności usług społecznych – działalność przedmiotowa”.
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
 
 1. Termin wykonania projektu dokumentów w ramach zamówienia objętego zapytaniem i przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji – do 11 grudnia 2017r.
 2. Termin wykonania zamówienia objętego zapytaniem – do 28 grudnia 2017r.  
 
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 
 1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (na potwierdzenie tego warunku wykonawca składa jedynie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru z zał. 2 do Zapytania).
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
 1. Warunkiem udziału w postępowaniu  jest udokumentowanie opracowania co najmniej jednego Studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu o podobnym zakresie co przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia)
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI Zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił.
 
Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
Zamawiający określa następujące oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
 
W celu wykazania braku podstaw do odrzucenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z ofertą:
 
 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuwzór oświadczenia – Załącznik nr 2 do Zapytania.
 
 1. W celu ustalenia przez Zamawiającego czy zachodzą przesłanki odrzucenia wykonawcy-Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do Zapytania),
  a w przypadku gdy należy do grupy kapitałowej – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.) oraz oświadczenie
  o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
  o którym mowa w pkt 8 sekcji 6.5.3. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10 kwietnia 2015r. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3b do Zapytania).
 
Zamawiający wezwie  Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.
 
Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego. Pisma drogą elektroniczną należy przesyłać na adres email podany poniżej.
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:
 
Łukasz Hołowieszko            fax. 89 718 86 03;                  email:
 
Rozdział VIII. Informacja o dopuszczalności zmiany treści Zapytania
 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zapytania Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie oraz zamieści ją na stronie internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Zapytanie, oraz na stronie internetowej, na której dostępne jest Zapytanie.
 
Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty
 
1.      Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
2.      Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, sporządzoną na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
3.      Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
4.      Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5.      Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.
6.      W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie opisanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty – należy zachować ciągłość numeracji stron oferty.
7.      Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8.      Dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie składanych dokumentów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność
z oryginałem”. Kserokopia dokumentu wielostronicowego winna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób jw. na każdej zapisanej stronie.
9.      Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
10.    Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.    Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowymZałącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
12.    Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.
13.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14.    Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
         zaadresowanym i opisanym w poniższy sposób:
 
Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat: Gmina Bisztynek, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek
Oferta: Opracowania Studium wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej dla projektu
„ Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej”
Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.
 
Rozdział X. Miejsce oraz termin składania ofert
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 10 (sekretariat), Urząd Miejski w Bisztynku ul. Kościuszki 2, 11–230 Bisztynek do dnia 04.10.2017r. do godz. 15 00.
 
 
Rozdział XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 
 1. W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania należy podać cenę netto, wysokość podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto. Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia
  z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
 3. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
 4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr.).
 6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym.
Rozdział XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
 1. W niniejszym Zapytaniu wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione w poniższych wzorach:
 
Nazwa kryterium
 1.  
Sposób oceny
 •  
Cena – Kc
80% = 80 pkt
 •  
Najniższa zaoferowana cena 
------------------------------------ x 80 = liczba punktów
Cena w badanej ofercie
 
 •  
0-20% = 0-20 pkt
zgodnie z deklaracją wykonawcy
Ocenie będzie podana  liczba opracowanych Studiów wykonalności dla projektów rewitalizacyjnych  wraz dokumentacją  aplikacyjną złożonych i pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 i 2014-2020.
Oferta zawierająca potwierdzenie opracowania  ˃ 5 studiów wykonalności wraz dokumentacją aplikacyjną otrzyma 20 pkt,
  4-3 studiów  wykonalności wraz dokumentacją aplikacyjną 15 pkt,
2  studiów  wykonalności wraz dokumentacją aplikacyjną - 10 pkt
oraz 1 studium  wykonalności wraz dokumentacją aplikacyjną - 5 pkt,
brak opracowań studiów  wykonalności wraz dokumentacją aplikacyjną – 0 pkt
 
Łączna ocena oferty:
 
Co = Kc (max. 80 pkt.) + Kd (max. 20 pkt.)
 
Co – Oferta najkorzystniejsza
Kc – Oferowana łączna cena brutto: 80 pkt;
Kd – Doświadczenie: 0 – 20 pkt
 
 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert.
 2. Uzyskana liczba punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.
 
Rozdział XIII. Ocena ofert
 
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści Zapytania;                      
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  3. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 
Rozdział XIV. Inne informacje
 
 1. Umowa może być zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:
 1. Zmiany danych teleadresowych osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie na inne, legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami.
 2. Zmiany terminu Wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
  1. wystąpienia siły wyższej (wojna, działania wojenne, terroryzm, przewrót wojskowy, wojna domowa, skażenie radioaktywne, klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi oraz strajki) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniem.
 1. Za nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego (w tym np. nieprzestrzegania warunków gwarancji) stosowane będą  kary, które wskazane będą w umowie zawieranej z wykonawcą.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Hołowieszko Data wytworzenia informacji: 2017-09-22 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Hołowieszko Data wprowadzenia do BIP 2017-09-22 14:18:48
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2017-09-22 14:25:56
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2017-10-05 15:19:08
Artykuł był wyświetlony: 356 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu